Frouwickje Boonder

     Appeltjes voor de dorst...

 

Oktober 2021


Slechte zaak, dat er een meerderheid is voor de: Coronapas (QR-code).
Want die stopt niet bij en met Corona. Een motie van Baudet ( iemand waar ik
op zich geen fan van ben), te weten: 'QR-Code nooit toepassen in situaties die
niet aan Corona gerelateerd zijn', (35925, nummer: 37). Die zeer belangrijke
motie, die kreeg bij de Algemene Beschouwingen eind september 2021, geen
meerderheid. Tegen waren (ken uw vijanden):
D66.., CDA.., GL.., PvdA.., C.U. .., BIJ1.., VVD.., Volt..
en fractie: Den Haan.

De QR-code zal zich namelijk verder gaan ontwikkelen. Straks kun je, om maar
eens wat te noemen: bijvoorbeeld alleen nog maar bankieren als je vaccinaties
neemt. En het zal nóg veel verder gaan. Kom je nog een supermarkt in zonder

QR-code (1e levensbehoeften van een mens !!!). Mede ook door deze 9 partijen

ligt de weg open om u, ook als u de vaccinaties genomen hebt ? Onder totale

controle te brengen en te houden. Wat dat nog met de gezondheid te maken

heeft ? Wie het weet, mag het zeggen.

Maar. De niet nadenkende massa, laat staan dat ze vooruit kijken en echt over

de toekomst nadenken, die willen weer normaal leven. De jeugd wil niet in een

situatie zitten dat ze niets meer kunnen. Dus vooruit dan maar met die spuit.

En Hugo, Rutte & cö zien dat lachend en handenwrijvend aan.


Op 25 september had demissionair premier Mark Rutte de uitzonderlijke stap

genomen om staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) te ontslaan,

na haar (terechte !) kritiek op de invoering van het corona toegangsbewijs.

De uitspraken die zij deed in een interview met de Telegraaf van zaterdag 25

september 2021, zouden zich niet verdragen met besluiten die de ministerraad

recentelijk had genomen, en die ze van belangrijke zwaarwegende aard vond.

 

In dat interview had de CDA-bewindsvrouw harde kritiek op de invoering van

het corona toegangsbewijs. Ze koos daarvoor de dag uit dat de corona pas

inging. Onder andere zeggende: “Als je in een samenleving bent beland waar

je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijs kunt laten zien, dan moet

je je echt even achter je oren krabben en afvragen: willen we deze kant op” ?

 

En: “De meeste mensen hebben geen of lichte corona klachten en de vaccina-

tiegraad bedraagt ± 85 procent. De volledige opening van de scholen en uni-

versiteiten heeft eind augustus 2021 niet geleid tot grote instroom in zieken-

huizen en op de: IC's. Terwijl de vaccinatiegraad onder studenten laag is.

Dan denk ik: ja jongens, gaan we nou door op deze weg of gaan we het

anders organiseren” ?

 

En: “Ik kan het niet meer logisch uitleggen ! We moeten weer terug naar het

oude normaal”.
Klaarblijkelijk reden voor direct ontslag...

 

Er wordt gesteld dat Rutte weinig anders kon doen dan haar te ontslaan.

Want in het Staatsrecht zou besloten liggen dat het kabinet met één mond

hoort te spreken. Althans, zo legt hoogleraar staats- en bestuursrecht aan

de Universiteit Leiden, Wim Voermans, het uit.

Mona Keijzer pleegde dan een Staatsrechterlijke miskleun. Ze mag dus best
tegen de invoering van de coronapas zijn, maar dat betekent wel dat ze dat
niet hardop mag zeggen terwijl zij staatssecretaris is. Dat zorgt voor te veel
verwarring.

Pieter Omtzigt zegt over het ontslag echter. Ik citeer een deel:
Maar dat is vreemd. Kennelijk kan een minister president gewoon de telefoon
pakken en ministers en staatssecretarissen ontslaan. Dat gaat tegen het

reglement van orde van de ministerraad in.  En zoiets, dat past alleen in een
presidentieel stelsel.
Onder ministerpresident Rutte is het normaal geworden
om besluiten buiten de Ministerraad te nemen: Catshuisberaden over Corona,
over miljarden compensatie toeslagen en nu dus zelfs een ontslag van een
staatssecretaris. Alles buiten andere ministers om. Dat is tegen de regels.
Hier schrijft Rutte dat hij Keijzer ontslagen heeft en daarvoor alleen instem-
ming heeft van minister Blok heeft gevraagd en gekregen (hij heeft overlegd
met de drie vice-minister-presidenten, maar geen instemming gevraagd).
En over instemming of overleg met anderen: niets. Het reglement van orde
van de ministerraad is duidelijk in artikel 4: de ministerpresident
mag een
voordracht doen voor ontslag, maar het is aan de ministerraad om erover te
beraadslagen en te besluiten. Dat is dus niet gebeurd: Artikel 27 van het
reglement van orde van de ministerraad: “De minister-president zorgt ervoor
dat dit reglement in acht wordt genomen.” Dus Rutte gaat over het reglement
dat hij zelf niet in acht neemt ?

Zoals van elke politicus, politica, kun je ook van Mona iets vinden. Toen zij in
2020 zelf afviel in de 1e ronde van de lijsttrekkersverkiezing, riep ze openlijk
de CDA-achterban op om dan op Omtzigt te stemmen, in plaats van op CDA-
minister Hugo de Jonge. 'Omtzigt is iemand die naast gewone mensen staat.
Dat heeft het CDA nodig om de grootste te worden', zo prees zij hem.
Ook dat werd haar niet in dank afgenomen binnen de partij dat ze zich zo
openlijk afzette tegen de kandidatuur van Hugo de Jonge.

Maar wat mij betreft: wat een goede en juiste vooruitziende blik. Want tot
wat ontwikkelde Hugo zich nu.

Ze schreef ook nog: 'Het langzaam overgaan naar een situatie dat je alleen
nog ergens binnen mag met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs (dat na 6
maanden verloopt), het zogenaamde G2-systeem, is onnodig en niet propor-
tioneel'.  Hiermee worden de teugels nog strakker aangetrokken. De moge-

lijkheid van testen komt in dit systeem namelijk te vervallen.

Op vragen hierover (dinsdag: 28 september - 2021) zei Rutte dat hij niets
kon garanderen. Het kan dus ook nog een kwestie van tijd zijn voor het:
G1 gaat worden. Alleen vaccineren blijft dan over.
Een onrealistisch scenario ?
Zeker. Maar anderzijds: waar moet je tegenwoordig nog van opkijken ?

De QR-code. De Corona maatregelen. Welke maatregelen dan maar ook.
Allemaal de schuld van de ongevaccineerden natuurlijk. Kun je begrijpen.
Het
zijn klaarblijkelijk 'stoute mensen', die het vaccin weigeren. Zij krijgen
inmiddels ook internationaal, de schuld van alle maatregelen.

En de domme niet nadenkende massa's overal, zeker ook in westerse landen,
mensen die gwend zijn om uit te gaan, feest te vieren, op vakantie te gaan,
en die dat klaarblijkelijk gemist hebben, in hun sowieso al lege, maar wel
met luxe en materiële goederen volgepropte egocentrische wereld, waarin
over echte vraagstukken nooit nagedacht werd en wordt, die mensen lieten
zich graag vaccineren. Neen. Niet vanwege het gezondheidsaspect. Ben je
nu helemaal gek geworden ? Neen. Puur omdat ze weer 'de beest uit wilden
kunnen hangen', als ik het even zwart wit schets. En die willen zich al hele-
maal niet meer laten beperken door een zootje ongevaccineerden. Dus dan
is de zondebok snel gevonden. En wat er dan ook maar bij hen ingespoten
wordt ? Het is niet belangrijk. Hun vrijheid. Dát is het wat van belang is.
Niets anders.
En de (R)Overheden en anderen, die kijken tevreden naar deze groep.

Tsja. En dan gaan we dus een richting op dat we alleen nog kunnen leven
als je precies doet wat o.a. deze regering wil ? Wijk je daar een millimeter
van af ? Dan mag je als het ware min of meer misschien zelfs gedood
worden. Je zult en moet aan de leiband lopen, en anders is het over en uit.

Die QR-code zal, zoals ik zonet al aanhaalde, straks namelijk ook nog eens
(alhoewel nu nog ontkend), voor álles ingezet gaan worden. Maken we ons
daar maar geen illusies over. Ook om te mogen stemmen.
En om op het
internet te mogen. Om te bankieren. Om naar de supermarkt te gaan voor
de eerste levensbehoefte. Niet gevaccineerd ? Oke: dan verrek maar. Zoiets.

En de meeste Nederlanders gaan dat heel normaal vinden. Want dan moet
je maar gehoorzamen en niet zo dwars doen. De
massa ? Het dondert ze
allemaal niks. En juist dát. Dat is beangstigend. Zij laten zich in overweldi-
gende meerderheid graag misbruiken en controleren. Mits het leven voor hen
maar makkelijk blijft, ze niet hoeven na te denken- en hun gang kunnen
blijven gaan.

In mijn opinie berokkend de coronapas ons schade. Hiermee nemen we een
onverantwoord groot risico met onze samenleving én onze democratische
rechtstaat. We doen er verstandig aan de QR-code direct en compromisloos
af te wijzen.

Bijna 2 miljoen mensen hebben zich om allerlei redenen niet laten vaccineren.
Met de invoering van de coronapas wordt er misschien wat ‘vaccinatieterrein’
gewonnen, maar de overwinning zal een pyrrusoverwinning zijn. Wellicht dat
een aantal ongevaccineerden zich onder druk van de maatregelen alsnog zal
laten vaccineren, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk niets veranderen aan hun
inhoudelijke standpunt en visie. De regering wint met de pas geen harten.
Integendeel, willens en wetens staat ze toe dat een toch al krakende samen-
leving verkilt.

Gezinnen worden intern tegen elkaar opgezet. Partner heeft vaccinatie, wil en
eist dat van de andere ook. Ten aanzien van de kinderen hebben beide ook
hun eigen visie, en dan the kids zelf nog. Zwart wit gesteld worden mensen
tegen elkaar opgezet. Met minder dwang wordt dat voorkomen. Maar: nee.

Ook verder om je heen kun je inmiddels zien dat het coronadebat leidt tot

beschadigde vriendschappen en familierelaties en verwijten over en weer.

Een als heroïsch voorgestelde strijd met een virus, ontaardt nu in een strijd

met elkaar. Is dit echt de samenleving die we willen ?

 

Daarnaast zou onze regering zich sterk kunnen maken voor een andere inrich-

ting van de zorg. Want ons zorgstelsel lijkt inmiddels ook een belangrijke

kern van het probleem. We sturen in de zorg zo nadrukkelijk op financieel

rendement dat we er niet in slagen capaciteitsproblemen op te lossen.

Een stelselverandering lijkt een lange termijn oplossing.

Alle opmerkingen ten spijt dat het lastig is om personeel te vinden, blijft het
een feit dat we in de afgelopen 10 jaar meer dan tienduizend zorgmedewer-

kers naar huis hebben gestuurd. Wegbezuinigd...

 

Als je als samenleving een coronapas invoert, moet je heel zeker zijn van de

voordelen. Weten we inmiddels echt zeker dat de voordelen van deze pas

opwegen tegen de nadelen ? In het Verenigd Koninkrijk is besloten de pas

niet in te voeren. De voordelen zijn te onduidelijk. In Denemarken schrappen

ze de reeds ingevoerde pas. Formeel vanwege de hoge vaccinatiegraad.

Maar in werkelijkheid omdat de toegevoegde waarde nihil is.

Er zijn ook hier weinig medici die echt geloven dat de pas een positieve bij-

drage aan de publieke gezondheid gaat leveren. Wel is vrijwel iedereen het

erover eens dat er een vorm van schijnveiligheid wordt geïntroduceerd.

Ook gevaccineerde mensen blijken (helaas) besmettelijk te kunnen zijn.

Officieel minder erg na vaccinatie. Maar wie kan dat als zijnde niet zelf een

specialist bij zichzelf goed vaststellen ?

 

Naast de verkilling van de samenleving en de onduidelijke voordelen, zal de

corona toegangspas ook de sociaaleconomische tweedeling in onze samen-

leving verder vergroten. Of je je als ongevaccineerde laat testen zal onder

andere gaan afhangen van je economische situatie. De testlocaties zitten

voor de meeste mensen niet om de hoek. Gemakshalve lijken we bij de in-

voering van de coronapas te zijn vergeten dat mensen met een krappe beurs

ook een beperkte actieradius hebben. De coronatoegangspas sluit arme

mensen harder uit dan rijkere mensen.

 

De olifant in de kamer is bovendien de relatief grote groep Nederlanders van

allochtone komaf die zich niet wil laten vaccineren. Naast verdere sociaale-

conomische tweedeling nemen we met de invoering van de coronapas

zodoende ook nog eens het risico van etnische tweedeling op de koop toe.
Ten aanzien van corona is dat dán ineens geen probleem ?

 

Het lijkt erop dat we hard op weg zijn te vergeten dat democratie niet gaat

om winnen (de helft + 1), maar om het bereiken van brede consensus.

Anders gezegd: democratie gaat om gelijkspelen. Nu wordt geprobeerd te

winnen ten koste van alles, zelfs van de spelregels – onze grondrechten.

Onze overheid gaat steeds verder in haar pogingen om grip te krijgen op

haar burgers. In een democratie, waarbij de macht bij het volk ligt in plaats

van bij de overheid, is dit de omgekeerde wereld. In een democratie dient

de overheid het volk in plaats van dat zij het beheerst. De invoering van de

coronapas zet ongelooflijk veel zaken in onze samenleving onnodig op

scherp. Zozeer zelfs dat we met elkaar misschien zelfs wel de deur naar

geweld op een kier zetten; getuige de ontluisterende, maar ook te ver-

klaren oproepen inmiddels op social media en elders tot burgerlijke onge-

hoorzaamheid.  Het is tijd dat we deze ontwrichting van onze samenleving

met alle gevaccineerden en ongevaccineerden samen stoppen. 

 

Op moment van schrijven is WakuWaku (Vega restaurant Utrecht), inmiddels

het symbool van verzet tegen de QR-code. Zelfs politica en fractievoorzitter:

Esther Ouwehand, van de partij van de dieren, nam het min of meer voor dat

restaurant op (28 september 2021).
Op 30 september, namiddag kwam het bericht dat r
estaurant Waku Waku in
Utrecht voorlopig gesloten blijft. Bepaald door de bestuursrechter in Utrecht.
De gemeente sloot het etablissement dinsdag omdat de eigenaren gasten
niet willen controleren op een coronatoegangsbewijs.
Iets dat op zaterdag 25 september ingevoerd is.

Het restaurant wilde, terecht !!! hun gasten niet controleren omdat daarmee
gediscrimineerd zou worden (wat ook 100% zeker zo is !).
Uiteraard bepaalde de rechter (hoe zat dat ook weer met onafhankelijkheid?),
dat de burgemeester Dijksma, gerechtvaardigd ingegrepen had.
Volgens het restaurant is de maatregel een inperking van grondrechten.

Verder loopt er ook nog een rechtszaak waarbij op woensdag 6 oktober een

uitspraak komt over de QR-code. Maar veel hoop geeft dat m.i. niet.
Op social media las ik zelfs dat het zo kan zijn dat Rutte de rechter belt en

haar zou kunnen pressen vonnis te wijzen die de QR-Code in stand houdt.
Of dat echt gebeurd ? Normaal gesproken een absurd denkbeeld. Niet voor

te stellen in een echte democratische rechtsstaat die er alles aan doet om

ook de onafhankelijkheid van Rechters te borgen.
Maar helaas staan voor Rutte & cö er klaarblijkelijk grote belangen op het

spel. En of dat allemaal wel met Corona alleen te maken heeft ?
Zo langzamerhand kun je daar, helaas je gerede twijfels over hebben.

Het kabinet houdt er (d.d. 28 september 2021) serieus rekening mee dat

de gehele bevolking volgend jaar opnieuw twee keer moet worden ingeënt

tegen het coronavirus. Dat blijkt uit de vorige week gepresenteerde begro-

ting van het ministerie van Volksgezondheid. Daarin is voor volgend jaar

een bedrag van 134 miljoen euro gereserveerd voor dit scenario.

In een toelichting op het bedrag wordt in de begroting gesproken van:

"het maximale scenario (gehele bevolking twee keer herprikken)", meldt
NRC.

 

Dat het ministerie zich concreet voorbereidt op een derde en mogelijk zelfs

vierde coronaprik voor de hele bevolking in 2022 was nog niet eerder

bekend. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het gereserveerde

geld bedoeld is voor "de uitvoeringscampagne van het vaccineren in 2022".

De 134 miljoen is een schatting van het bedrag dat nodig zou zijn om uit-

voerende partijen als de GGD te betalen. Het ministerie benadrukt dat het

op dit moment niet zeker is of het opnieuw inenten van de hele bevolking

noodzakelijk is. Volgens een woordvoerder is dat "afhankelijk van het

beschermings- en besmettingsniveau". In de begroting is rekening

gehouden met het maximale scenario van twee keer herprikken "in het kader

van een goede voorbereiding".

Maarrrr: zouden dat dan ook echt de laatste prikken zijn ???

Tweets:

@
 De DDR, inclusief hun Stasipraktijken, dat kwam ten einde op 30 juni
    1990. Helaas is dat als een Feniks uit de as verrezen in Nederland op
    25 september 2021.

@  Inmiddels houdt Kabinet rekening met twee keer herprikken in 2022.
     Inclusief een aangeraden booster voor velen zou dat dan nu op al 5
     prikken neerkomen. En stopt het dan ? En hoe goed werkt het vaccin,
     of de vaccins dan, als dit nodig is ?

@   Men is nog
steeds bezig te onderzoeken hoelang de vaccinaties precies
      werkzaam zijn. En de bescherming van de QR-Code zal daarop aange-
      past worden. Ook dat geeft aan dat die
schijnveilige QR pas nog wel
      even zal blijven bestaan.

@   Een
rechter, die met haar uitspraak, 'vonnis', van woensdag 6 oktober
      op haar minst beeldvorming oproept, helemaal en voor de volle 100%
      aan de hand van Rutte & cö te lopen. Die zou eens ernstig bij zichzelf
      te rade moeten gaan. En dat vanwege het laten voortduren van het:
      "schenden van mensenrechten", en het instandhouden van tweedeling
      in onze maatschappij.


Maar goed. Om het hier verder niet nog langer te maken, haal ik zoiets als
bijvoorbeeld: Openbaring 13 er dan nog maar even niet bij. En laat ik ook
de opmerkelijk hoge sterftecijfers overal, juist na het vaccineren, ook maar
even achterwege- en schrijf ik niet over nog veel meer...


F.B.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Gwendolyn Wijnranck (Nov. 2021)


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Oktober 2020

NEXIT
Dat de Europese Unie onze pensioenen sloopt, iets wat volgens mij voor de door-
sneeburgers van een geheel andere orde is dan bijvoorbeeld de prijs een Cornetto
in een willekeurige ijssalon verhogen, om maar eens wat te noemen, dat alleen
al, zou één van de belangrijkste items moeten zijn voor de verkiezingen in maart
2021.

Zonder mijn politieke neutraliteit overboord te kieperen, maar de kans bestaat
dat misschien alleen FvD. of: PVV het even aan zullen stippen. And that's it.

Ik bemerk in contacten, in gesprekken en zo, echter dat de massa het niet wenst
te zien. Een meerderheid, wil het niet weten, niet horen.  Als je het er al met
mensen op welke wijze dan ook maar, over hebt ? Word je meewarig aangeke-
ken, voor gek verklaard, of men wil het er gewoon niet over hebben. Tenminste,
dat merk ik helaas enorm vaak. In het gunstigste geval begrijpen ze het niet.
Ook daarom onderstaande stuk.
 

Sowieso lijden we al vanaf de tijd rond invoering Euro koopkrachtverlies. Vanaf
januari 1999 werden beurskoersen, de waarde van obligaties en opties aan de
beurs weergegeven in euro’s. Munten en bankbiljetten werden op 1 januari 2002
gelijktijdig ingevoerd in twaalf landen die deel uitmaken van de Europese Unie.
FL± 2,20. Dat werd gelijkgesteld met 1 Euro. Door onze mooie, goede, maar ook

vooral echt wel heel erg stérke… Gulden, jawel. Om die indertijd te voegen bij

zwakke munten als de lire, pescudo en drachme, juist ook daardoor is de Euro
veel minder… sterk geworden dan de Gulden was. Het gevolg is gigantisch koop-
krachtverlies van de noordelijke EU-landen met een ooit krachtige munt, waar-
onder Holland. En dit koopkrachtverlies is voor mensen met een hoog pensioen
te dragen. Maar voor velen met een laag pensioen en een veel minder goed
pensioen is het een sociaal probleem. De euro is een ramp voor sociaal
zwakkeren, waaronder onze ouderen met een laag pensioen.
 

In de EU leven we onder het financiële dictaat van de Europese Centrale Bank.
Het monetaire beleid van deze instelling is erop gericht om de rente ultiem laag
te houden om Zuid-Europese landen de mogelijkheid te geven goedkoop te kun-
nen lenen en een torenhoge schuldenlast op te bouwen. Zo kunnen die landen
het hoofd boven water houden. Maar voor ons is het gevolg at via de ultiem lage
rekenrente geen prijsindexatie gegeven kan worden en pensioenfondsen moeten
korten. In het nieuwe pensioenstelsel wordt het nog slechter: pensioenfonds-
deelnemers krijgen beleggingsrisico’s vol om de oren. Ze hebben geen zeggen-
schap en geen eigendom over hun gestorte geld, maar wel de risico’s. Ouderen
worden gedwongen om in obligaties beleggen die niet renderen met nul procent
rente, maar wel een gigantisch risico lopen als de rente iets omhoog zou gaan.
Onze pensioenfondsen zijn overgeleverd aan de financiële luimen van de ECB en
hoe goedgezind zijn die ons ? Gek. Maar daar vertrouw ik zelf nog niet zo een,
twee, drie op.
 

Ons land heeft door hard werk- en spaarzaamheid (iets waar tegenwoordig klaar-
blijkelijk met afschuw naar gekeken wordt ! Het dreigt zelfs al richting racisme
te gaan,
discriminatoir te worden als je het schrijft of zegt ! Zo  ver is het al !),
een goed pensioenvermogen opgebouwd. Moet ergens zo rond de 1.500 miljard
Euro schommelen. Inmiddels worden wij hier gedwongen om tot je 67e, 68e door
te werken straks voor alleen al je AOW. Maar in de altijd al slechter presterende
Zuid-Europese landen maar tot 62 jaar. Door de EU, ook al zeggen ze dat anders
voor de buhne, worden die landen: ‘zielig’, gevonden. En volgens de EU moeten
die landen ergens, tenminste, hoe wil je het anders zien ? Toch beloond worden
voor eeuwenlang BEWUST !!! Gevoerd wanbeleid..., Beloond worden daarvoor
door de Noordelijke landen die, omdat zij altijd vlijtig waren, wél goed op hun
vermogens hebben gepast, en daardoor wij dus logischerwijze wel rijk zijn, die
landen te ondersteunen. Puur omdat wij dus door goed beleid, en wel verant-
woording te nemen vermogend zijn. Dat betekent ons geld overhevelen.
Wij steken ons in gigantische schulden, moeten doorwerken 68 jaar straks, en
wie weet of dat onze eindgrens is ? En dat om bijvoorbeeld de Fransen, die zich
hierover achter de schermen hartstikke doodlachen, vergis u daar niet in, om die
Fransen met 62 jaar wél met pensioen te kunnen laten gaan.
 

Wij hevelen geld over naar landen die bij voortduring… hun zaken niet op orde
hebben- en erger: ook gewoon weigeren te hervormen, zoals de Europese Reken-
kamer recentelijk heeft gemeld. Waarom zouden ze ook ? Immers wij, de beter
presterende landen worden immers gedwongen tot een absurde vorm van soli-
dariteit met hen, toch ? Maar hoe rechtvaardig is deze vorm van solidariteit die
afgedwongen wordt ? Persoonlijk vind ik het zelf zwaar crimineel dat ‘onze
leiders, onze regeringen’, hieraan mee deden en doen.
 

Momenteel kampen we met Corona. Voor de Corona (door China bewust… op de
wereld losgelaten. Jawel. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan ! En op
dit éne punt, ben ik het 100% eens met de visie van Donald Trump daarop !),
was de EU-schuldenberg helaas al torenhoog geworden, om de zwakke EU landen
boven water te houden. Nu is er het EU Herstelfonds bijgekomen waardoor alle
sluizen van schuldfinanciering zijn opgegaan. Als normatief schuldenplafond
geldt 90% van het bnp. Nederland zat daar ver onder. Door Corona, maar nog
veel meer door onze financiering van de zwakke EU-landen dreigen we die norm
te overtreffen. Deze monetaire financiering zal onmiskenbaar kan tot hyper-
inflatie leiden, waardoor de torenhoge schulden, maar ook onze fraaie pensioen-
pot, als sneeuw voor de zon verdwijnt.
 

De EU wil onze pensioenfondsen ook nog via regelgeving dwingen in groene
doelen te laten beleggen. Dat onze pensioenfondsen niet meer mogen beleggen
in kinderarbeid en andere echt schadelijke zaken is prima uiteraarrd. Maar wat
te denken van gedwongen beleggen in groene doelen, zoals zonnecollectoren en
windmolens ? Het argument is dat groene beleggingen goed renderen. Maar tot
nu toe, klopt daar niets van. Natuurlijk. Heel erg jammer dat juist groene zaken
niet renderen. Jawel: zou ik echt gemeend, heel erg graag anders zien. Zeker te
weten. But ? Face the reality !!! Tot nu toe, blijken keer op keer die infrastructu-
rele investeringen zeer slecht te renderen. Zeg maar gewoon: verliesposten zijn.
Daarnaast is het natuurlijk zo dat als het beleggingsuniversum waaruit je sterke
beleggingen kunt selecteren, ingekrompen wordt ? dat dit sowieso ten koste
gaat van sterkere beleggingsmogelijkheden, dus ten koste van rendement van
onze pensioenfondsen, dus ten koste van hun deelnemers.
 

De EU heeft mijn inziens slechts één doelstelling voor ogen: een federale staat
bouwen met alle geopolitieke macht aan de Europese instellingen. Het is een
af te keuren machtswellust die nergens toe leidt. De macht die we nog hebben
is die van de Europese handel, en daar hebben we de naar ons toe zijnde,
helaas dat ik dat zo schrijf: die zware criminele EU absoluut niet voor nodig.
Logisch natuurlijk dat met jaloerse, begerige ogen gekeken wordt naar landen
die door hard werken, spaarzaamheid en solide bestuur relatief welvarend zijn
geworden. Zo wordt gekeken naar ons grote pensioenvermogen. Dat vermogen
gaat, mits we deel uit blijven uitmaken van de EU ??? Geleidelijk maar echt
wel helemaal compleet verdwijnen. Reken maar van yes !

Sinds Brexit is de politieke samenstelling van de EU niet meer even-wichtig,
maar zijn we overgeleverd aan het dictaat van Frankrijk en Duitsland. (De EU
was altijd al iets tussen slechts deze twee eeuwige vijanden: Frankrijk en
Duitsland !). Onze onafhankelijkheid en soevereiniteit heeft Nederland al het
goeds gebracht dat we nu kennen. Maar onze belangen ? Die worden in die EU
helemaal begraven.|

Maar zolang dus niemand van de burgers het wil weten, niemand van de burgers
het wil horen. En als je er met mensen over spreekt, je door hen voor gek wordt
verklaard- of men wil het er gewoon niet over hebben. Of men gaat er in maart
2021 (Verkiezingen), niet iets aan doen ? Dan zal het voor ons bergafwaarts
blijven gaan.
De vraag van wat ze in ons kraanwater doen, lijkt ridicuul. Een vraag van een
zottin. Inderdaad. Maar hoe is de apathie, het pragmatisme onder de bevolking,
het wegkijken en meer, ook juist hierover ? Over iets wat juist hen echt en
werkelijk zal raken,dan te verklaren ?
Zoals de EU tot nu toe is (en ik zie geen verbetering), dan zeg ik:
NEXIT.

 

F.B.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Gwendolyn Wijnranck (Nov. 2020)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oktober 2019

 

Adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van oud-minister:

Johan Remkes van woensdag 25 september 2019.
De hoofdpunten: (1) Langzamer rijden en (2) Kleinere veestapel.
 

Een overzicht van 20 september 2019:

 

Als we er vanuit kunnen gaan, dat bovenstaande plaatje een goed en ook

objectief uitgangspunt is bij een aanpak- of beleid maken- of advies en

vult u maar in… ? Dan komt bij mij zoiets bijvoorbeeld als het advies van:

120 kilometer rijden in plaats van 130 kilometer rijden (wegverkeer,
volgens het plaatje maar 6,4%), een beetje vreemd over (op snelwegen
bij Veluwe is die snelheid inmiddels zojuist verlaagd van 130 naar 120),
en lijkt meer op het opnieuw treiteren van de automobilist.

 

Vrijheid…
De meeste overheden, waar dan ook ter wereld, die hébben het niet zo
op vrijheid. Tenminste: vrijheid, de echte werkelijke onvervalste complete
vrijheid voor de burgers. De auto in het moderne westen is daar een

equivalent van. De burger stapt in de auto en stapt daarmee in haar, zijn

eigen wereld. Zeker als je alleen in de auto zit, geeft dat ruimte. Je kunt

zonder géne scheten laten, boeren en noemt u maar op. Dat is vrijheid.

Je wordt er dan door niemand op aangesproken. En dan het gevoel dat

jezelf het stuur in handen hebt. Jijzelf bepaald hoe diep je het gaspedaal

intrapt. Vrijheid. Een heerlijk gevoel, die vrijheid. Het is een laatste

bolwerk van vrijheid. De burger wordt bijvoorbeeld door digitalisering,

camera’s overal en where-else, overal op internet aan banden gelegd.

Op al die plekken leveren we al in. Met name door sturing van overheden,

die het dus niet zo op hebben met al die burgerlijke vrijheden.
Het: ‘King of the Road’- gevoel, dat moet aangepakt worden. Stel je voor

dat je eens zou genieten van autorijden ? Met man en macht, moet dat

voorkomen worden.
Hoe lang zal het nog duren voordat daar een bekeuring op staat ?

Aan auto’s wordt sowieso gewerkt, om je het ultieme genot van autorijden

af te nemen. Je mag op termijn alleen nog met een pokerface, chaggo

achter het stuur zitten. Onder een motto van: ‘Tsja, ik moet nu eenmaal

van A: naar B:. Ik deed het liever niet, maar wat moet ik' ?
Pas dan zal het goed zijn. Zoiets ?
Het zal allemaal beter worden, zegt men. Zelfsturende auto’s. Autotraject-

controle (veiligheid, zo zegt men). Moderne scanauto’s die veel meer gaan

doen dan alleen uw parkeerbon controleren- en noem het maar op.
Allemaal ook... met het oogmerk om het laatste bolwerk: ‘Vrijheid’, aan te

pakken. Het aanpakken van uw vrije wereld, in uw auto. Vergis u niet.

En stel dat er straks alleen nog maar elektrische auto’s zijn. Denk dan maar

niet dat de snelheid van 100- of 120 weer naar 130 gaat.
Als ik refereer aan slechts die 6,4%, dan kan ik niet anders dan tot de

conclusie komen, dat ook gaat om het verzieken van uw plezier, uw vrijheid.
Oke. Wat zwart wit gesteld. Begrijp ik. Ik chargeer iets. Maar toch… ?

Al bij al, blijven de echt grote 'boosdoeners', ook nog eens buiten schot.
Schiphol bijvoorbeeld. Want u begrijpt, als het ons echt dichtbij komt ?

Dan geven we niet thuis. Als we het milieu zouden kunnen redden door zo

goed als alle vliegvelden te sluiten ? Dan zou men van rechts, maar tot mijn

ontzetting toch ook van links, de middelvinger opsteken naar het klimaat en

milieu. Opmerkelijk dat bij alles de grootste vervuilers, zoals industrie,

vliegverkeer- en zoiets als bijvoorbeeld cruiseschepen, niet worden aangepakt.

Nog erger: in Lelystad wordt zelfs een vliegveld geopend die zo goed als in

natuurgebieden ligt…

En dan wil men op de snelweg, met een snelheidsverlaging van 10 kilometer

ingrijpen om de natuur weer een kans te geven om zich beter te ontwikkelen-

en woningbouw weer mogelijk te maken ???


In de talkshow van Jinek, woensdagavond 25 september stelde men, naar de

cijfers van 6,4% wegverkeer, dat als van die 6,4% (zie afb.) daar dan de

snelheid van 130 naar 120 zou gaan, dat al voldoende zoden aan de dijk zou

zetten om de woningbouw weer op te kunnen pakken ?

Nu heb ik Jinek meestal al een krankjorem, de Nederlander misleidend

programma gevonden, waarin werkelijke kennis ontbreekt en er met zorg

gasten uitgekozen worden die het programma, wél geld kosten maar verder

geen schade kunnen berokkenen, maar dit was toch wel the limit !
De vraag resteert: bij wie vielen ze ook daarmee niet door de mand ?
 

En dan: woningbouw weer oppakken ? Woningbouw in dit kleine al overvol

gebouwde landje.  Juist dat is iets waarop ingegrepen zou moeten worden.

Elk nieuw te bouwen huis is een aanslag, energieneutraal (wat niet echt zo

is natuurlijk), of niet.
Hoort u hier bv. Linkse politieke partijen en groene bewegingen over ?
 

Boeren:
Men wil nu ingrijpen in de agrarische sector. Ga je ervan uit dat bovenstaande

afbeelding waar is, dan lijkt dat niet onlogisch.  Maar gemakshalve vergeet

men, dat de Nederlandse boer, wiens leven er echt niet eenvoudiger op

geworden is- en misschien ook met dank aan wet- en regelgeving hier, zo

ongeveer bijna de schoonste boer in de EU is.

 

Een greep uit wat zaken:
De landbouwsector is weliswaar een deel van de problematiek waar we mee

kampen. Ik zal dat niet ontkennen. Maar wel is men daar ook al meer dan dertig
jaar bezig om stikstof uitstoot terug te dringen. Dat dat nog niet voldoende is,

kan voer voor discussie en meer zijn. Maar dat er bijvoorbeeld tegenwoordig nog

zomaar een beetje verantwoordingsvrij op los geboerd wordt, juist in Nederland,

dat lijkt mij sterk.
Met de tijd meegaande, ziet de moderne boer van tegenwoordig, zich inmiddels
ook genoodzaakt om, om te kunnen gaan met computers, spreadsheets enz. ...
Registraties dienen bijgehouden te worden, de inrichting van zijn stallen moet

aan allerlei milieuregels voldoen en aan dierenwelzijnsvoorwaarden. Hij zit met

aan banden leggen van gewasbeschermingsmiddelen. De Nederlandse boer heeft
meestal ook te maken met de druk van de wereldmarkt- en consumenten die voor
een duppie op de eerste rang wensen te zitten.

De kosten van regeldruk worden maar deels vergoed- en de boer ziet zich per

definitie geplaatst voor (hoge) kosten van de investeringen. Of bij de boeren

waar daar sprake van is, dan landbouwsubsidies het wel compenseren allemaal ?

 

Men zal mij niet horen zeggen dat boeren geen verantwoording moeten nemen.

Maar bovenstaande geeft bij alles wat het aangeeft, en zoals ik er tegenaan kijk,

bepaald niet aan dat de huidige Nederlandse boer, hoe milieu- en klimaatonvrien-

delijk hij en/of zij misschien ook nog zijn mag, en hoeveel ook nog verbeterd

moet worden, hij en/of zij van alle boeren in de EU-landen het slechtste milieu-

en klimaatonvriendelijkste boertje in de klas is…

Als ik het scherper stel: de schonere Nederlandse boeren moeten dus wijken voor

minder schonere boeren elders in de EU…

Daarmee vergroot je ook nog eens de kans dat je als Nederlands burger, minder

kwaliteit op je bord krijgt van producten over de grens, waar men het, ondanks

dat men dat uiteraard in alle toonaarden zal ontkennen als je ze daar op aan-

spreekt, toch minder nauw neemt met kwaliteitseisen dan dat men dat in

Nederland deed en doet.
Wil je als burger meer of minder kwaliteit op je bord ?

Dan hoor ik iedereen roepen: 'meer, meer, meer'...

 

Ik zal de laatste zijn, te bewerend dat zoiets als veeteelt geen bijdrage (naast

industrie en verkeer) aan het stikstofprobleem levert. Ook ik zie steeds meer

monotoon raaigras, waarbij insecten, bloemen, (weide) vogels het nakijken

hebben. En er bestaan ook af te keuren excessen in de bio-industrie. Ik lees,

zie, hoor en begrijp dat. En dat alles moet natuurlijk: 'minder, minder, minder'.

 

De wereldbevolking, die blijft groeien. Dat betekend onmiskenbaar dat er steeds

meer monden, natuurlijk voedselveilig, gevoed moeten worden. Voor helaas nog
veel mensen, die wegduiken van de realiteit, die in hun surrealistische droom-

wereld wensen te blijven, is dat een hard gelag. Maar hoe we het ook wenden of

keren, dat moet (m.i.) prioriteit hebben. Boeren spelen daar een belangrijke rol.

En jawel: ook ik zie graag dat het allemaal zo duurzaam mogelijk- en zeker ook

veilig kan gebeuren. Wie niet trouwens ? Maar dat voeden op zich, dat zal ergens

toch centraal moeten staan.

 

En natuurlijk mogen boeren aangesproken worden. Stimuleren tot verbetering.

Maar voor zover de huidige moderne Nederlandse boer daar nog toe gedwongen

moet worden ? Gebeurd dat al tijdenlang. Maar of dat juist hier in Nederland,

onder druk van de EU, inmiddels nog wel op een goede en juiste manier gebeurd ?
 

Bevolking:
En nog een taboe onderwerp dat niet besproken mag worden. De Club van Rome

kwam officieel in 1972 (het lekte in augustus 1971 al uit…), met een alarmerend

rapport over de toekomst van de aarde en mens.

In het rapport werd onder meer gesteld dat, als, zeker de westerse wereld in het-

zelfde tempo bleef consumeren, de rek er binnen honderd jaar uit zou zijn. En met

name, lees goed…, met name de bevolkingsgroei, die werd als probleem gezien.

Als er, even zwart/wit: geen mensen zouden zijn ? Was zoiets als: ‘uitputting van

grondstoffen’ nooit aan de orde ! En ook volgens hen, zou de uitputting van grond-

stoffen binnen vijftig jaar voor problemen gaan zorgen.
Hoezeer hadden ze gelijk.

Het ergste: de mensen wisten ook toen al dat die Club van Rome gelijk had.

Maar ook toen werden de koppen in het zand gedrukt. Ook toen onder het asociale

motto: ‘Na mij de zondvloed’.
10 Miljoen mensen zou het maximum zijn dat een land als Nederland aankon.

Anno einde 2019, schuren we tegen de 18 miljoen aan. En al die mensen hebben

hun voorzieningen, natje en droogje nodig.
Men denkt echter nog niet eens aan kleine zaken ter ondersteuning van een beleid

daarop, zoals: de Pil in het basispakket. Of iets doen met kinderbijslag…

En het bouwen ? Dat moet en zal doorgaan. Desnoods breken we alles af wat we

verder opgebouwd hebben in dit land, maar het bouwen moet door. En juist dàt

moet niet door. Nederland is te vol. Met elk nieuw te bouwen huis doet men het

klimaat meer geweld aan. Maar dan ineens speelt dat niet. Meer dan uiterst

merkwaardig alleen.

 

Producent:
Waarom durft men niet aan te geven dat producenten voor een belangrijk deel

verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld het feit, om maar eens wat te noemen,

dat zelfs in de diepste diepten van de wereldzeeën en oceanen, de Marianentrog

(11 kilometer diep), micro plastic deeltjes aangetroffen zijn ?
De producent, die produceert zo goedkoop mogelijk. Dat is in haar, zijn belang.

Puur daarom, ik zal het hele scala niet noemen, puur daarom gaat bijvoorbeeld

water niet in glazen flessen (Geen plastic en wel statiegeld, zoals vroeger), maar

in plastic wegwerpflessen.

Wegwerpflesjes. Dat is namelijk makkelijker en winstgevender voor de producent.

Oke. De consument vindt dat toevallig ook best makkelijk, maar dat was en is

niet leidend. Leidend is het gemak en de hogere winst van de producent.

Dat de consument er mee ingenomen is, is misschien meegenomen. Maar in

principe voor de producent bijzaak.

Dat we iets met het klimaat moeten, lijkt mij duidelijk. Ik ben geen klimaatont-

kenner, in dier voege dat ie de menselijke invloed op het klimaat ontkend.

Zeker niet. Sterker nog: jawel. Ik ben de overtuiging aangedaan dat de mensheid

wel degelijk ook zijn, haar invloed heeft op het klimaat.
Maar willen we dat klimaat echt redden ? Dan moeten er geheel andere dingen

gebeuren, dan bijvoorbeeld klimaatmarsen, waarna bij afloop hele meutes van die

groepen de Mac Donald induikt en zo’n (plastic) troep op straat achterlaten dat

gemeentelijke schoonmaakploegen er een hele klus aan hebben.
Maar ja. Die andere dingen. Dan geven we liever niet thuis. Want dan gaat het

ons namelijk raken op volstrekt overbodige luxe zaken, die wij prettig vinden,

maar we in wezen helemaal niet nodig hebben.

Tsja. Klimaat of niet. Ons leven moet natuurlijk wel leuk blijven…

 

En over de grenzen heenkijkend: waar blijft klimaatkritiek (het klimaat stopt niet

bij de grens), op landen als bijvoorbeeld: China ? Of is de klimaataanpak dan

ineens: ‘not done’  ?

Vragen te over dus…

* noot:   Merendeel hierboven wat zwart/wit neergezet.  Maar dan wordt er
             misschien des te beter over nagedacht... Wie weet ?

 

F.B.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Gwendolyn Wijnranck (Nov. 2019)

 


 

Reflecteren ?
Handig om dan ook maand / columnist te vermelden