Greep uit inbreng van ons tijdens de raadsvergadering van 01-07-2014

 

09. Uitgangspuntennota Transitie Sociaal Domein. (besluitvormend)

     De vragen die wij in de eerste ronde hebben gesteld, en de beantwoording daarvan...,

     nopen ons tot het aangeven van het volgende: Voor zover wij het goed zien krijgen we

     het idee dat het college goede hoop heeft dat het Functioneel Model Westerkwartier

     kans van slagen heeft omdat de meer intensieve zorg en ondersteuning, wat nu nog de

     tweede lijn heet, meer ondersteunend zal zijn aan de vrij toegankelijke basisonder-

     steuning.

 

     Wij vragen ons af wat er nu echt gaat veranderen- en wat de organisaties in het veld

     nu echt anders zullen gaan doen. Op het antwoord daarop aan ons gegeven was nog

     wel wat af te dingen. Het blijft ons inziens allemaal toch wel zo ongeveer bij goede

     voornemens.  Je kunt je de vraag stellen: wat is daar mis aan ? Maar toch hadden we

     graag nog meer... inzicht gezien van het college ten aanzien van de daadwerkelijk

     slagingskans van deze aanpak !

 

     Uit de beantwoording van onze vragen over de rechtszekerheid kunnen we niet anders

     concluderen dan dat we daarbij volledig afhankelijk zijn van de landelijke regelgeving.

     Wij merken op dat wij grote waarde hecht aan rechtszekerheid en mogelijkheden van

     bezwaar en beroep, ook al gaat het om vrij toegankelijke vormen van basisonder-

     steuning.

     De zwaarte van de ondersteuning staat o.i. los van het recht op bezwaar en beroep.

 

     Uit beantwoording vragen blijkt ook dat in wetgeving en in diverse project- en werk-

     groepen aandacht wordt besteed aan afstemming met de zorg. 

     We vinden het belangrijk om ook in de Uitgangs Punten Nota als kaderstellende nota

     waarover wij als raad een besluit moeten nemen, een verwijzing op te nemen naar de

     noodzaak tot samenwerking en afstemming met organisaties in de zorg, met name met

     huisartsen, zorgaanbieders & wijkverpleegkundigen.

 

     Als enige partij, gingen wij niet mee met het amendement van: VVD en PvdA.
     * Amendement, zie: hieronder...
     ----------------------------------------------------------------------------------
   

 

AMENDEMENT


De raad van de gemeente Grootegast, bijeen op 1 juli 2014, o.m. ter bespreking

van de Uitgangspuntennota Transitie Sociaal Domein,
Kennis nemend van:
- de Uitgangspuntennota Transitie Sociaal Domein Westerkwartier (versie

  23-05-2014)
- de beantwoording van in de raadsvergadering van 19 juni 2014 gestelde

   vragen naar aanleiding van deze nota

 

Overwegende dat:
- het persoonsgebonden budget' (PGB) een passende en gewenste vorm kan zijn

  om inwoners zorg te bieden
- de wet aangeeft dat een inwoner die zorg behoeft kan kiezen voor een PGB, ook

  al is er Zorg in Natura aangeboden, mits die keuze voldoende gemotiveerd wordt
- er voorwaarden worden geformuleerd om in aanmerking te komen voor een PGB,

  c.q. eisen gesteld worden aan de verantwoording en administratieve afhandeling

  bij toegekende PGB's

 

Besluit:
Bij de vaststelling van de Uitgangspuntennota Transitie Sociaal Domein

Westerkwartier in een besluitvormingsparagraaf bij de nota het navolgende

afwijkende standpunt op te nemen:

 

De raad van Grootegast heeft besloten:
- de laatste zin van de 1e alinea bij Uitgangspunt 2 (hoofdstuk 5, p[pagina 25) te

   vervangen door de volgende tekst':

   "Uitgangspunt is zorg op maat.  Op basis van de zorgvraag wordt per cliŽnt

    bekeken wat nodig is. Dit kan zorg in natura zijn, geleverd door gekwalificeerde

    aanbieders, of, onder in de wet opgenomen voorwaarden en mits gemotiveerd

    verzocht, een 'persoonsgebonden budget' voor zorg naar eigen keuze.

    Daarbij dient deze zorg aantoonbaar van goede kwaliteit te zijn en niet te leiden

    tot hogere kosten dan bij zorg in natura".

 

Grootegast, 1 juli 2014

G. van Werven, fractie VVD      M. Eeken-Hermans, fractie PvdA


 

     

      

       -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

11. Notitie 'Hulp bij het huishouden Westerkwartier 2015.

      Groenlinks vindt qua materie waarover het nu gaat, een inhoudelijke afweging belang-

      rijker dan een financiŽle.  De keuze voor scenario 3 maakt maatwerk mogelijk.

      De burger kan samen met de aanbieder bekijken welke mogelijkheden er zijn binnen

      het vastgestelde budget en samen zoeken naar een optimale vorm van ondersteuning.

      Indicatie op afstand vervalt hiermee: het beoordelen van het recht op de nood-

      zakelijke ondersteuning komt toe aan de aanbieder in de vorm van een deskundige

      wijkverpleging die de wijk, dorp of buurt kent.  Strenge kwaliteitscriteria, in combinatie

      met een vorm van populatiebekostiging en goed toezicht op de uitvoering, zullen er

      voor zorgen dat de burger de ondersteuning krijgt die nodig is.  Met minder regels en

      minder administratie.  Er valt op deze manier veel winst te behalen.

 

      En dan hebben we het nog niet gehad over de positie van al die huishoudelijke hulpen,

      die met de keuze voor scenario 2 hun baan kwijt dreigen te raken. Wij voelen ons

      gesteund in onze visie door het schrijven van de gezamenlijke ouderenbonden van:

      13 juni jl.  We blijven bij onze oproep, ook gedaan op 19 juni 2014 dat we het college

      oproepen een eind te maken aan de productie-gerichte benadering en te kiezen voor

      scenario 3

 

      * Wij bleken de enigen te zijn die voor scenario:  3  kozen. 

 

14. Kadernota 2015. Status: voorbereiding op besluitvorming.

      We hebben moeite met bv. onder punt 5 genoemde maatregelen betreffende:

      MFC 't Marheem. Korting van: Ä 4.000 op vergoeding voor jeugd- en jongerenwerk.

     * Komen besparingen op jeugd- en jongerenwerk op een of andere manier toch niet

        weer terug ?

 

      Uit het overzicht op bldz.: 19 (Kadernota 2014 / Perspectief 2015- 2018), kun je

      opmaken dat..., indien er geen maatregelen worden genomen, de gemeente onder

      preventief toezicht van de provincie komt ! Als dŗt gebeurt ?  Dan is het niet

      uitsluitbaar dat zoiets als bijvoorbeeld de OZB per definitie verplicht... flink omhoog

      gaat.   Zaak dus om goed te kijken naar voorstellen en alternatieven.

 

      Wij hebben op 19 juni een aantal voorstellen schriftelijk ingediend.  Als daar iets

      bruikbaars bij zou zitten, blijft het nog de vraag of het de lading zal dekken, maar

      goed, we willen meedenken.   Over de OZB treffen we drie opties aan. We sluiten niet

      uit... dat we daarover voor 16 september zodanig nagedacht moeten hebben dat we

      daarover met een besluit kunnen komen.  Maar liever wensen we de raad en college

      een creatieve vakantie toe, waarin voor die tijd iets anders bedacht kan worden.