Begrotingsraad 01-11-2016

 

Greep uit onze inbreng...

 

Vaststellen van:
a.       Programmabegroting  2017
b.       Meerjarenraming       2018-2020  (267 / 366 / 495 positief)
c.       Investeringsschema   2017-2020 

 

We hebben uitleg gehad over de begroting, vragen gesteld, antwoorden gekregen.

Het is ons inziens dan ook niet nodig om de hele Begroting…, ook al missen we dan

misschien het benoemen van enkele zaken zoals bv. zorg, iets, waar wij overigens

altijd standaard al scherp op zijn…, hier en nu… nog eens helemaal door te nemen.

We laten het bij de volgende opmerkingen:

 

GroenLinks Grootegast is blij met antwoorden waaruit o.a. blijkt dat het plek bieden

aan werkzoekenden, al dan niet met en arbeidsbeperking voor steeds meer

ondernemers een mogelijkheid wordt.

 

Ook het antwoord op het effect van werkgeversbenadering stemt niet tot ontevre-

denheid. De resultaten 1e t/m 3e kwartaal 2016 geven aan dat er hierdoor zo’n 22

mensen betaald aan het werk zijn gegaan en 13 mensen op een stage of als

vrijwilliger zijn geplaatst.  Indien alles hierbij onder normale omstandigheden

verloopt, kun je de vraag stellen: wie zou hier op tegen zijn ?
Het ook prioriteit geven aan armoedebestrijding heeft onze instemming !


Bij de duurzaamheidsleningen, iets waar je als GroenLinkser moeilijk tegen kunt zijn,

blijkt er wel een gemiddeld risico te zijn.  Noopt ons aan te geven, om wel vinger

aan de pols te blijven houden.

Ook op basis van antwoorden concluderen we dat er in het jongerenwerk

nog altijd wat werk te doen is, maar- en ook weer ondermeer op basis van

antwoorden, daar wordt steeds aan- en in gewerkt. Vanaf 2017 kan hieraan een

extra boost gegeven worden met jongerenwerk van SPINN. 

We hopen dat jeugd- en jongerenwerk dan weer goed opgepakt worden.


Met de OZB wordt ook omgegaan op een wijze dat we er goed mee kunnen leven-

en met het investeringsschema stellen we ook € 350.000 vast voor kunstgrasveld

Niekerk.

 

MFA Grootegast kwam ook zijdelings even ter sprake.  Wij zijn daar altijd, met ons

inziens goede argumentatie, kritisch op geweest.  (Zie op deze website ondermeer

ook de Notulen eens van Juni 2015 [0006], agendapunt: 13).  Zoals wij alles nu
momenteel nog zien en inschatten, komen wij nu... nog niet verder dan een plan B.

in plaats van een groot MFA.

Al met al een Begroting waar wij niet op tegen zijn.  Akkoord dus.