Greep uit onze inbreng Raadsvergadering 02 juli 2013

 

 

06. Te bespreken ingekomen stukken

 

Concept-Jaarrekening/Jaarverslag2012 Veiligheids-& Gezondheidsregio (V&GR)

Groningen.

 

We hopen dat decentralisatie Jeugdzorg goed zal verlopen, maar ook qua het

financiŽle aspect daarvan zijn wij daar nog niet 100% gerust op.

Volgens een artikel in Binnenlands Bestuur, vandaag 02 juli 2013 Verloopt voor

zover in gang gezet, de decentralisatie stroef en valt de voortgang tegen. Veel

gemeenten geven aan nog steeds niet te weten wat er nu precies van hen wordt

gevraagd of waar ze aan toe zijn. Indien dit zo is ? Dan zijn ook dat redenen

om goed de vinger aan de pols te blijven houden bij deze decentralisatie.

Wij vinden verder dat het begrip: "gezonde Voeding" meer benadrukt zou moeten

worden dan tot nu toe en ook in deze stukken gebeurt. Juist gezonde voeding is

van groot belang.

 

Worden er in schoolkantines wel gezonde zaken aangeboden die betaalbaar zijn

voor de jeugd. Persoonlijk veel ervaring gehad- en nog met kinderen op scholen,

die tot op de dag van vandaag aangeven dat uit commerciŽle redenen voor de

scholen ongezonde zaken voor een habbekrats aangeboden worden, terwijl als

het maar enigszins richting gezondheid dreigt te gaan ? Dat dan de prijzen

stijgen ? Dat zou andersom moeten zijn !

 

Jeugdgezondheidsonderzoek 2012

Een uitkomst als dat 64% van de 17 jarigen al binge drinken, waarmee overmatig

alcoholgebruik een omvangrijk fenomeen is, stemt ons, laten we het zomaar

aangeven nu niet direct zo tevreden. Als deze cijfers zo blijven liggen- of

misschien nog stijgen ? Is elke keer weer de vraag gerechtvaardigd van: wat

doen we eraan ?

 

Ministerie van veiligheid en justitie denkt al geruime tijd na over de financiŽring

van de brandweercompagnieŽn. Jammer genoeg resulteert dat nadenken,

ondanks dat men aan het operationele zorgniveau zal moeten blijven voldoen,

in verlies van financiering. 

We vragen ons af welk niveau van denken dat dus is ?

 

TBC bestrijding in Groningen, Drenthe en Friesland vinden wij. Van groot belang.

Volgens diverse bronnen rukt TBC wereldwijd op- en is steeds moeilijker te

bestrijden.

 

De Jaarrekening en Verslag was ons inziens (e.a.) in orde.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

08.  Jaarrekening 2012 (Programmarekening)

Al onze vragen zijn beantwoord.

Blijft over wat we met het overschot van: Ä 479.000 doen ? Alleen wij, de VVD

en VZ2000 (samen 6) ondersteunden het goede amendement van de VVD om

het weerstandsvermogen op te krikken.

 

* We vermoeden... dat de keuze van de partijen (CDA, C.U. & PvdA), die het

  dus nu naar de Algemene Reserve brengen... in het najaar cq einde van dit

  jaar nog wel eens voor discussie vatbaar zal zijn.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

09. Kadernota 2013

Status: ter kennisname/consulterend

 

Dat er zogenaamde tweede, derde- of meer handse scootermobielen rondrijden

vinden wij op zich geen probleem. Maar wel vragen wij ons af in welke mate zij

nog voldoen als daar meer onderhoud aan zit ? Dit mag ons inziens niet leiden tot

inperking bewegingsvrijheid voor desbetreffenden.

 

Licentiekosten Software: Ä 30.000 per jaar. Zijn deze kosten te beperken door

nog meer te gaan samenwerken- en met Open Source Software te werken ?

 

Gezien alles bij elkaar, zoals het nu is. Denken we te moeten stellen dat we pas

na de septembercirculaire kunnen bezien wat er verder nog mogelijk- cq niet

mogelijk is.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

10.  Visiedocument Integraal Regionaal Huisvestingsplan Onderwijs

      Westerkwartier.  Status: consulterend

 

We nemen kennis van: Teruglopende leerlingenaantallen, Opheffingsnormen die

voor Grootegast op 51 wordt gesteld, verschillen van inzicht betreffende Penta

Primair en Westerwijs qua ondergrens leerlingen, respectievelijk 85 en 80, alle

besturen die in hun beleid aangeven dat een school een bepaalde omvang moet

hebben om minder kwetsbaar te zijn, prognoses die voor Grootegast nu niet direct

gunstig uitpakken "(hoofdstuk 3, blad.: 7)", etcetera, etcetera.

 

Een punt is het ons inziens: dat het weergeven van zaken... geen toekomstvisie

is. Voor zover wij dat juist interpreteren, moet die ook nog komen... en is die

n.a.w. te verwachten in deel 2, wat ons in het najaar zou bereiken. Men geeft zelf

ook aan dat dit... visie document nog geen definitieve keuzes bevat.

 

Het lijkt ons toe dat we op basis van dit soort documenten de zaken van het

onderwijs, als er meer visie ligt, dan beter kunnen bespreken in het najaar.

 

Op 26-02-2013 spraken we ons hier uitgebreider over uit. Dat 'verhaal' is terug

te vinden onder de link: "Notulen" op onze website onder 26-02-2013