Begrotingsvergadering 03-11-2015

 

GroenLinks Grootegast was voorafgaande aan de Begrotingsvergadering

al in een vragen en antwoordenscene verzeild geraakt.

Zodoende bleef er weinig over tijdens de Begrotingsvergadering op zich.

 

Een kleine greep uit... onze inbreng voor- en tijdens deze Begrotings-

vergadering:

 

* Cultuur:    Volgens ons was bestaande Cultuurnota moeilijk te vinden.

                  Het zou mooi zijn als deze ook makkelijk toegankelijk is

                  voor de burgers, zodat zij kennis kunnen nemen van het

                  gemeentelijke cultuurbeleid.

         * Uitkomst was dat de Cultuurnota nu... op internet gezet wordt.

 

* Inzake: jongeren met een arbeidsbeperking (Wajong) stelden we vragen

   zoals:

         *  Wie beheert het doelgroepregister en op welke manier worden

             jongeren actief vanuit dit doelgroepregister gestimuleerd tot             

             participatie ?  Hoe wordt het doelgroepenregister beheerd en

             op welke manier worden jongeren actief vanuit dit doelgroepen-

             register gestimuleerd tot participatie.

 


 

Verder baarde ook ons de oplopende schuld per inwoner zorgen- en een

aandachtspuntje blijft ons inziens toch ook hoe de tarieven van Diftar

zich kunnen gaan ontwikkelen.

 

Er werden in beginsel ook drie amendementen ingediend over OZB en

Duurzaamheid ! Uiteindelijk werd er na schorsing- overleg slechts één

amendement in stemming gebracht, die de OZB verhogingen van

afgelopen tijd weer helemaal ongedaan maakte.  Deze werd Unaniem

door de hele raad, zowel: Oppositie en Coalitie aangenomen. 

# (Prachtige samenwerking !)

 

Doordat door dit amendement de OZB-Verhogingen weer teruggezet werden,

konden we de Programma Begroting, Meerjarenraming- en Investeringsschema
nu weer goedkeuren.

 

Dat we als zijnde GroenLinks géén problemen hadden met in het unaniem door

de raad aangenomen Amendement van uittrekken: € 58.000 voor energiebe-

sparende maatregelen op panden van maatschappelijke instellingen die worden

gesubsidieerd door de gemeente, zal verder ook geen verbazing wekken.
                                             Amendement, zie hieronder:
 


 

Amendement (03-11-2015)

 

De raad van de gemeente Grootegast,

bijeen op 3 november 2015 ter bespreking en vaststelling van de programmabegroting

2016.

 

Kennis nemend van:

 

         - de door het college van B&W aangeboden Programmabegroting 2016, die sluit

            met een overschot van: € 44.000;

 

         - de door het college voorgestelde verhoging van de Onroerend Zaak Belasting

           boven de inflatiecorrectie, ter hoogte van 10% voor woningen (eigenaren) en

           5% voor bedrijfspanden;

 

         - de door de gemeente te ontvangen Escrowgelden uit de verkoop van de

           aandelen Essent/RWE ter hoogte van: € 155.000

 

Overwegende dat:

 

         - bij de vaststelling van de Meerjarenraming 2016 - 2018 uitgegaan is van een

           jaarlijkse verhoging van het OZB-tarief voor woningen (eigenaren) van 10% en

           voor bedrijfspanden van 5%;

 

         - dit voor eigenaren van onroerend goed thans de tweede verhoging van een

           dergelijke omvang is in twee jaar;

                  

         - de positieve saldi van de Meerjarenraming 2017 - 2019 en verder gunstige

           vooruitzichten v.w.b. de economie en uitkeringen uit het gemeentefonds de

           voorgenomen OZB-stijgingen niet nodig maken, hetgeen conform uitspraken van

           de raad bij de vaststelling van de Kadernota's 2014 en 2015 en de Programma-

           begroting 2015 is;

 

         - het zeer wenselijk is middelen beschikbaar te stellen voor het treffen van

           energiebesparende maatregelen en andere investeringen in duurzaamheid ten

           behoeve van de accommodaties van maatschappelijke voorzieningen;

 

         - met investeringen als bedoeld de betreffende (geprivatiseerde) organisaties

           hun exploitatielasten blijvend te kunnen drukken

 

Besluit:

 

         1.       De voorgelegde programmabegroting 2016 als volgt te wijzigen:

 

                   - geen extra verhoging van 10% (woningen/eigenaren), resp. 5%

                     (bedrijfspanden) door te voeren en ten gevolge daarvan de inkomsten

                      uit OZB-heffing naar beneden bij te stellen;

 

                   - een bedrag van: € 58.000 op te nemen ten behoeve van te verstrekken

                     bijdragen aan energiebesparende maatregelen en andere investeringen

                     in duurzaamheid bij accommodaties van maatschappelijke voorzieningen

                     in de gemeente, op basis van een door het college van B&W op te stellen

                     en door de raad vast te stellen Plan van Aanpak;

 

                   - voor de lagere inkomsten dekking te vinden door het bestemmen van de

                     uitbetaling van de Escrow-gelden van de verkoop van aandelen

                     Essent/RWE ter hoogte van: € 155.000 en een verlaging van het

                     geraamde overschot met: € 43.000;

 

         2.       De Meerjarenraming 2017 - 2019 te wijzigen en de jaarlijkse saldi naar

                   beneden bij te stellen ten gevolge van de lagere OZB-opbrengst en de

                   aangegeven dekking voor 2016 uit eenmalige middelen

 

 

         Grootegast, 3 november 2015

 

 

Y. van der Velde                         H. Westra                        K. Apoll        

fractie: VZ2000                          fractie: CDA                     fractie: C.U. 

 

 

G. van Werven                           M. Eeken/Hermans            J. Wessels

fractie: VVD                               fractie: PvdA                    fractie: Groenlinks

 

 

 

 

* noot: dit Amendement werd: Unaniem... aangenomen