Greep uit onze inbreng, raadsvergadering Grootegast: 04-07-2017

 

09.  Algemene Beschouwingen

 

Voorzitter,
Er is weer een jaar verstreken. Van belang daarbij vinden wij het ook om dieptepunten

in dat jaar aan te stippen, zoals na het overlijden van burgemeester Kor Dijkstra, het

vlak daarna overlijden van de GroenLinks wethouder in Leek. Twee maand later onze

PvdA wethouder- en verleden week bereikte ons het bericht van overlijden van de
burgemeester van de gemeente Zuidhorn. Vreselijk allemaal……
De achterblijvers wensen wij sterkte.

Voorzitter,

Er is veel op te sommen van het afgelopen jaar. Maar als we alles aan zouden halen in
onze Algemene Beschouwingen, dan wordt het laat vanavond.  We doen een greep uit

het afgelopen jaar.


WMO-Zaken kwamen veelvuldig voorbij.  Wij hebben er positief kritisch naar gekeken,
vragen over gesteld- met soms een stukje visie erin- en op die manier meegedacht…,
en daardoor misschien wat aangestuurd.


GroenLinks Grootegast was blij dat er eind 2016 een bedrag van:

€ 350.000 was voor het Kunstgrasveld in Niekerk, het ligt er inmiddels al mooi in. 

Het is iets dat wij altijd een warm hart toegedragen hebben. 

 

Wij gingen in december 2016 ook akkoord met MFA Grootegast. We waren er lang
kritisch over omdat ons inziens… het qua financiën beter moest. Toen bleek dat er

drie ton subsidie binnenkwam, lag het voor ons anders.

We hopen dat zogezegd, de schop nu snel de grond in kan…

 

Ambtsverklaring kwam voorbij.  Scheiding tussen kerk en staat vonden- en vinden wij

daarin van belang. Compromisvoorstel van de coalitie, was iets waarmee wij konden

leven.

 

Herindeling blijft GroenLinks Grootegast, van wat het nu betekend in financiële zin

voor de burgers wel zorgen baren. Die zorgen hebben we meermaals in de raadsgroep

herindeling uitgesproken en hier in de raad. Zoals GroenLinks Grootegast het ziet,

kunnen wij pas positief tegen herindeling aankijken als we zekerheid hebben dat er

aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.  Ook Rapporten, beleidsstukken enzovoorts

doornemende van gerenommeerde instituten en organisaties, waaronder: Coelo,

stellen ons echter daarover stuk voor stuk toch nog niet gerust.

 

Voorzitter,

Wat de Jaarrekening betreft, ook hier heeft het Sociaal Domein weer een stevige

invloed. Het positieve resultaat heeft hier duidelijk een link mee. Dat een dikke vijf

ton, Sociaal Domein, gereserveerd wordt heeft onze instemming.

Voor GroenLinks Grootegast is het ook van belang dat er voldoende geld voor het

Sociale Domein beschikbaar is- en blijft. 

 

Bij duurzame initiatieven zal er altijd wel een stapje meer gezet kunnen worden.

Maar van de tot dusver genomen stappen in deze gemeente zijn wij vooralsnog

niet chaggo.

 

Afrondend:

Aandachtspunten blijven ondermeer ook de integratie uitkering Sociaal Domein.

Ook Kapitaallasten wat toch een aanzienlijk deel van de lasten vormt. Ook de

Veiligheidsregio blijft geld kosten, veel zul je er niet aan kunnen doen. 

De Omgevingswet en Verbonden partijen zullen ook zo hun aandacht opeisen.

We zullen er scherp op moeten blijven.

Ondanks dat ook mensen met invloed, zoals Trump bijvoorbeeld, het anders

kunnen zien, vinden wij… in elk geval: Duurzaamheid, een belangrijk begrip, een

begrip, wat ook kan spelen op het sociale menselijke vlak.

Daar moet blijvend in geïnvesteerd worden, waar het maar kan.

 

---------------------------------------------------------------------------------
 

10.     Programma rekening 2016 (Jaarrekening)

 

Op woensdag 28 juni hebben we al een informatieve bijeenkomst over Jaarrekening

2016 gehad. Daarna... hebben wij, over waar we toen nog vragen over hadden,

die ingezonden.


Naar aanleiding van beantwoording merken we even in het kort op dat er ons inziens

gelet dient te worden op hogere uitgaven: € 32 per inwoner… Ook een aandachts-

punt dat de controleverklaring, voor het aspect getrouwheid en rechtmatigheid geen

goedkeurend oordeel kreeg van de accountant…
Dat er gekeken wordt of boekwaardes altijd wel of niet op 0 gezet moeten worden,

lijkt ons niet slecht. De vragen zijn voor ons verder in principe in voldoende mate

beantwoord, alhoewel we € 300.000 veel geld vinden voor de bibliotheek.

De extra aanvullende vragen, buiten de vragen die wij al schriftelijk gesteld hadden

hierover, van VZ2000 ondersteunen wij dan ook.

Verder onze dank voor beantwoorden vragen.


10 a   Akkoord met € 354.000 hiervoor in te zetten.

We hebben vragen ingezonden, en deze zijn beantwoord.
         Wel vragen wij ons af of de fietsenstalling bij school De Binding te Opende niet
         overkapt moet worden.  Antwoord van de wethouder kwam er min of meer zo
         ongeveer op neer dat daar geen behoefte toe leek te zijn.

       
11.     Voorstel indicatieve raming Frictiekosten (Herindeling)
         Gezien hoe wij nu nog tegen Herindeling aankijken, had het onze voorkeur om dit
         voor kennisgeving aan te nemen.  We kwamen er echter niet onderuit: voor- of
         tegen te zijn.  En als ons slechts deze twee keuzes resten ? Dan konden we niet
         anders dan: tegen zijn.

 

12.     Kadernota 2017 (Besluitvormend…)
         In het kort over de kadernota 2017 en Perspectief 2018-2012:
         We hebben er al wat over gezegd.  Zoals het met de OZB nu opgenomen is in de
         Kadernota, onder 5.1: uitgaan van een opbrengststijging afgeleid van de
         meicirculaire + 1,4% … Daar kunnen we mee leven.  Het weerstandsvermogen is
         op peil- en over het: Investeringsoverzicht, hebben we geen opmerkingen.
         Akkoord dus.