Greep uit onze inbreng op: 04 - 12 - 2018

Agendapunt: 6  Monitoring Sociaal Domein

De transitie in het Sociale Domein is organisatorisch gezien een omvattende
operatie geweest, en dat is het nog. Er is hard gewerkt om het proces te
laten slagen. Het is natuurlijk zo dat inwoners, en in het bijzonder inwoners
die gebruik (moeten) maken van voorzieningen in het sociaal domein, niet
veranderen door zo’n transitie. Zij moeten de hulp krijgen die zij nodig hebben.
Het ultieme doel van de transitie zou wat ons betreft moeten zijn het
verminderen van het aantal inwoners dat een beroep zal moeten doen op
deze voorzieningen en het bevorderen van het welzijn van de inwoners.
 

Hoewel wij begrip hebben voor de organisatorische impact van de transitie,
zit daarin tegelijkertijd ook ons grote kritiekpunt. In al onze reacties
aangaande het sociale domein in de afgelopen periode, hebben we steeds
gehamerd op de organisatie van een goede toegang: laagdrempelig, altijd
beschikbaar en vooral deskundig. En vooral als men de weg naar die toegang
heeft gevonden, zorg voor adequate hulpverlening, zonder schotten.

In de rapportage geeft u aan dat het nog niet gelukt is om 1 regisseur per
gezin te realiseren. Dit betekent dat het nog steeds mogelijk is dat meerdere
hulpverleners in één gezin langs elkaar heen werken met alle ons bekende
gevolgen van dien. Dit baart ons nog wel wat zorgen.
 

Het dashboard geeft aan dat het percentage huishoudens zonder voor-
zieningen in onze gemeente net even iets groter is dan het gemiddelde in
Nederland. Daar zouden we blij om moeten zijn, wellicht zouden we kunnen
concluderen dat we stappen in de goede richting zetten. Tegelijkertijd echter
geeft de monitor aan dat de eenzaamheid in onze gemeente net even iets
hoger is dan gemiddeld genomen in Nederland.
 

Nu is dat ongetwijfeld een vergelijking van appels en peren en daarmee is
tegelijkertijd ook het nut en het belang van het dashboard in het geding.
Zeker er moeten cijfers zijn, en zeker… we zijn blij met het dashboard.
Het geeft een zeker inzicht. Maar tegelijkertijd pleiten we voor de relativiteit
van deze cijfers en gaan we voor het kennen van de problematiek in onze
eigen gemeente en het laagdrempelig organiseren van de hulpverlening.
Maak het niet te ingewikkeld, organiseer het eenduidig en vooral preventief:
maak gebruik van hulpverleners in het veld, zoals huisartsen, wijkverpleeg-
kundigen en eerstelijnsmedewerkers van de basisondersteuning.

 

Rekenkamer
Het Jaarverslag 2018  van de Rekenkamer komt tot de conclusie dat de
Rekenkamer zich in de toekomt meer moet focussen op de maatschappelijke
impact van beleid en genomen besluiten, minder op de bedrijfsvoering.
Deze conclusie sluit aan bij wat wij zien als dè grote uitdaging in het sociale
domein in de komende periode: verlies jezelf niet in discussies, onderzoeken,
monitoring en wat al niet aangaande het organiseren van het werk. Zeker nu
de nieuwe gemeente Westerkwartier aantreedt is er een risico dat organisatie
gedoe de boventoon gaat voeren. Dat is volgens ons nog een flink aandachts-
punt waar we scherp op moeten zijn.
Organiseer slim en eenvoudig, en focus op dìe inwoner… die hulp nodig heeft.
 

 

 

Dit was de laatste échte Raadsvergadering in de
gemeente Grootegast.

Grootegast gaat/ging op in het Westerkwartier
per: 01 - 01 - 1919