GroenLinks Grootegast

 

Raadsvergadering 05 juli 2010


bestemmen batig saldo Programmarekening 2009

Omdat ook dit nogmaals aan de orde kwam gaven wij nogmaals aan dat we

het een goed idee vonden en vinden om een bestemmingsreserve voor de

MFC's te vormen.


Jaarverslag 2009 uitvoering Wet Werk en Bijstand

We benadrukten ondermeer nogmaals dat aandacht voor jongerenwerkloos-

heid heel belangrijk is.


Motie CO2

Veel fracties wensten deze avond een motie in te dienen betreffende de

mogelijk opslag van CO2 in ook onze gemeente. Wij zouden dat samen doen

met de fractie van de PvdA.

Omdat de burgemeester in deze vergadering duidelijk heeft aangegeven wat

er voor burgers aan voorlichting wordt opgestart, in samenwerking met het

ministerie, zagen we geen aanleiding om de motie nu... in te dienen.

Ook de overige fracties zagen er daarom vanaf.

 

Wel behouden we ons het recht voor, als daar ons inziens aanleiding voor is,

om tzt. alsnog met een motie te komen betreffende CO2

 

* Update: inmiddels (oktober 2010) akkoord gegaan met een motie tegen

               CO2 opslag die dus unaniem aangenomen werd in de raad van

               de gemeente Grootegast op: dinsdag 19 oktober 2010

                         Deze motie... vindt u hieronder...

 

              
 


 

Unaniem, door de raad aangenomen motie in de gemeente Grootegast

tegen CO2 opslag op 19 oktober 2010

 

 

MOTIE CDA/Christen Unie/VZ2000/VVD/PVDA/GroenLinks

 

CO2 OPSLAG IN GROOTEGAST NEE

 

De raad van de gemeente Grootegast, in vergadering bijeen op 19 oktober 2010

 

Constaterende dat:

 

1

 

 

2

 

3

4

 

 

 

 

 

5

De gemeenteraad op 24 juni 2010, door het verstrekken van een brief van de betrokken

ministeries, is geinformeerd over het voornemen van het Rijk CO2 op te slaan in de bodem,

wellicht ook onder het grondgebied van de gemeente Grootegast.

Inmiddels enkele bijeenkomsten voor raad en bevolking zijn gehouden waar nut en noodzaak

van CO2 opslag niet mochten worden besproken.

Dat er inmiddels een nieuwe regering Rutte - Verhagen is aangetreden.

Dat het regeerakkoord ter zake van de onderlinge opslag van CO2 meldt dat dit kan plaats-

vinden met inachtneming drie voorwaarden:

a: strenge veiligheidsnormen;

b: lokaal draagvlak;

c: dat deze opslag pas aan de orde komt na verlening van de vergunning voor een nieuwe

    kerncentrale.

De gemeenteraad als vertegenwoordiging van de inwoners is gelegitimeerd een voor het

kabinet bindende afspraak te doen over het lokaal draagvlak.

 

Overwegende dat:

 

1

 

2

 

3

4

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

9

 

10

Het opslaan van CO2 het klimaat volgens vele deskundigen niet dient, waarmee het nut van

deze opslag niet vaststaat.

De technologie niet op grote schaal op land is bewezen, erg kostbaar is en zonder subsidie

niet rendabel te maken is en niet tijdig beschikbaar zal zijn.

CO2 opslag zorgt voor minimaal 20% extra aan CO2 uitstoot.

Er voldoende alternatieven zijn voor vermindering van CO2 uitstoot.

Investeringen in CO2 opslag investeringen en energiebesparing en duurzame energie

vertragen en wellicht verdrukken.

De opslag, zoals thans voorzien, voor eeuwig is en geen enkele risicoanalyse geldig is tot in

de eeuwigheid.

Er sprake is van aansprakelijkheidsproblemen voor opgeslagen CO2 op lange termijn, gezien

verjaringstermijnen, het voortbestaan van verantwoordelijke bedrijven etc.

Door de enkele aanwijzing als mogelijke opslaglocatie onze gemeente al fikse schade is

berokkend, doordat potentiŽle kopers van huizen mogelijk zijn of worden afgeschrikt,

waarmee de ambitie door te groeien naar aantrekkelijke woongemeente zwaar wordt

gehinderd.

Dit eveneens geldt voor ondernemers die voornemens zijn of waren zich te vestigen in onze

gemeente.

Er inmiddels veel onrust en verzet is onder de bevolking, nog verder aangewakkerd door de

informatie bijeenkomsten, door de ministeries van EZ en VROM georganiseerd, over dit

onderwerp.
 

 

Spreekt uit:


 

1

2

 

 

3

 

 

4

5

Dat er in de gemeente Grootegast geen draagvlak is voor ondergrondse CO2 opslag.

Dat daarmee niet wordt voldaan aan de voorwaarde uit het regeerakkoord dat er sprake

moet zijn van lokaal draagvlak, zodat daarom locaties binnen de gemeente Grootegast niet

langer in aanmerking kunnen komen voor ondergrondse CO2 opslag.

Er eveneens van overtuigd te zijn dat niet kan worden voldaan aan de voorwaarde met

betrekking tot strenge veiligheidsnormen, al was het alleen maar omdat er geen normen

met onbeperkte geldigheidsduur zijn.

Ondergrondse opslag van CO2 binnen de gemeente af te wijzen.

Van de verantwoordelijke minister(s)/staatssecretaris te verwachten dat deze bevestigt/

bevestigen dat op grond van bovenstaande uitspraak locaties binnen de gemeente

Grootegast niet langer in aanmerking komen voor ondergrondse CO2 opslag en verdere

inspanningen ter voorbereiding van opslag op deze locaties worden gestaakt.

 

Verzoekt de griffier:

 

1

 

 

2

Deze motie, na installatie van het nieuwe kabinet, ter kennis te brengen van de

verantwoordelijke minister(s)/staatssecretaris.

 

Er voor zorg te dragen dat de Tweede Kamer, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

van Groningen en de gemeenteraden van Leek, Marum, Zuidhorn en Achtkarspelen van

deze motie in kennis worden gesteld.


Verzoekt het college van b&w:

 

Te onderzoeken hoe de al geleden schade door de aanwijzing als mogelijke locatie voor CO2 opslag

kan worden verhaald.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Grootegast, 19 oktober 2010.

 

 

 

H. van der Tuin

fractievoorzitter CDA

 

 

 

 

Y. van der Velde

Fractievoorzitter VZ2000

K. Apoll

fractievoorzitter Christen Unie

K. de Wagt

fractievoorzitter PvdA

 

G. van Werven

fractievoorzitter VVD

J. Wessels

fractievoorzitter GroenLinks