Een greep... uit onze inbreng: Raadsvergadering 05 juli 2016

 

 

08.     Programmarekening 2015

         Voor ons op 21 juni al voldoende voorbereidend behandeld.

         We stelden jaarrekening, onder voorbehoud van een nog komende
         accountantsverklaring vast.

 

09.     Algemene Beschouwingen 2016

        
* Zie hieronder:
 


 

Algemene Beschouwingen 05-07-2016 - GroenLinks Grootegast         

 

Bij de Algemene Beschouwingen van GroenLinks Grootegast 2015 opende

we met dat de wereld verandert, het welvaartsniveau verandert en dat

we juist in tijden dat het slechter gaat de solidariteit met de minder

bedeelden voorop moest staan.

 

Zoals wij het zien is dat alles nog steeds zo- en misschien blijft het ook

nog wel een tijdje zo.  Zelfstandigheid en 'n waardevol bestaan, voor een

belangrijk deel ook realiseerbaar met werk en goede gezondheid blijven

van groot belang.

We komen hiermee dus ook weer aan bij het Sociaal Domein.

 

Sociaal Domein:

 

Het Sociaal Domein.  Het kwam in al haar verscheidenheid vaak terug het

afgelopen jaar.  GroenLinks Grootegast stelde er ook dikwijls vragen over. 

Problemen spelen ook op landelijk niveau.  PGB is er een voorbeeld van.

De Tweede Kamer wil nu dat er in plaats van werken aan verbetering van

het nu bestaande systeem, een nieuw, gebruiksvriendelijk loket komt voor

de houders van dat persoonsgebonden budget. Opnieuw zouden ideeŽn

daarvoor van van Rijn komen.  Deze keer in oktober. Het is afwachten of

het daarna beter gaat worden.

 

De voedselbank is in het afgelopen jaar niet verdwenen.  Integendeel in 
onze samenleving is het een fenomeen geworden.  Dat is iets wat ons
inziens niet zo zou moeten zijn.  Ondanks het feit dat er een beroep op 
gedaan wordt, vinden wij het institutionaliseren daarvan, zo als het lijkt 
alsof het inmiddels een noodzakelijk onderdeel in de samenleving is, nog 
steeds een slechte zaak. Inzet moet zijn, blijvend armoede bestrijden, 
bekendheid geven aan regelingen, proberen mensen naar werk te bege-
leiden, werk onder normale condities, zodat voorkomen wordt dat ook 
met werk, zoals actueel is de laatste tijd, het punt van werkende armen
voorkomen wordt.  
 
Bij over te houden gelden WMO, blijft het voor GroenLinks Grootegast 
van belang..., om ondanks dat overschotten ook naar de Algemene 
Reserve kunnen..., wel zorg te dragen dat geld, indien nodig... wel weer
 in te zetten moet zijn, voor het sociale domein en armoedebestrijding 
van bijvoorbeeld gezinnen met kinderen en ouderen.
 

Herindeling:

Wat herindeling betreft is nog steeds datgene wat we in 2015... aan de

orde stelden bij de Algemene Beschouwingen, indien herindeling doorgaat,

nog steeds onze visie:

- Herindeling moet bijdragen aan duurzaamheid en bestendigheid van de

  gemeentelijke organisatie. het moet de deskundigheid vergroten.

- In stand houden slagkracht van de gemeente binnen ieder wijk of dorp.

- Bestendigen van een duurzame relatie met wijken en dorpen.

- Inzet op behouden voorzieningen.

- Niveau van wijk of dorp moet basis blijven voor besluitvorming.

- Herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van het bestuur

- En dus zeker... aandacht voor financiŽle aspecten voor de burgers

 

Bij enquete herindeling hebben de burgers die hieraan meededen, naar

aanleiding van gestelde vragen, van alles aangegeven.  Het zal ons

inziens nog een putje werk zijn, te bezien hoe dat allemaal- en in welke

vorm meegenomen moet- of kan worden. 

 

Voor zover echter wij zicht hebben op de enquete merken wij op dat het

in de vragenlijst daarbij, wat weggemoffeld onder punt: 9 "Ruimtelijke

economische thema's", verder niets is opgenomen over wat herindeling nu

in financiŽle zin gaat betekenen voor de burgers ? En als we dan ook maar

weer eens die COELO uitkomsten meenemen van 2014, dan stellen ons

mogelijk financiŽle aspecten, voor wat de burgers betreft, en waar

GroenLinks Grootegast dus altijd al op hamerde, nog niet helemaal gerust.

 

Afsluitend:

 

GroenLinks pleit voor het bestendigen van een duurzame relatie met

wijken en dorpen. Het niveau van wijk of dorp zal ook bij de herindeling

de basis moeten blijven voor besluitvorming.  Op het huidige dorpenbeleid

hebben wij in dier voege kritiek, dat, zoals wij al eens eerder aangaven,

er minder contact is tussen raad en burgers.  Minimaal zou er af en toe

eens een verslag van contact dorpencoŲrdinator en dorpsbelangen naar

raadsleden verzonden kunnen worden

 

We hopen dat verhoging van de OZB ook in aankomende jaren niet nodig

zal zijn.

 

Ook voor komende periode vragen we weer blijvende aandacht voor zorg

en ondersteuning, te bieden aan hen die dat echt nodig hebben, opkomen

voor de zwakkeren en kwetsbaren.  Ook aandacht voor het aan kunnen

bieden van een ruime keus aan woningen, ook betaalbare huurwoningen

voor jongeren.  Verder graag blijvend aandacht voor het op peil houden

en waar nodig, verbeteren van bestaande en een veilige... woonomgeving.

Als GroenLinks Grootegast vragen we uiteraard ook aandacht voor verduur-

zamen en duurzaamheid op zoveel mogelijk terreinen.  En zoals we al vaker

aangaven: GroenLinks pleit er ook voor om het begrip duurzaamheid toe te

passen op de uitvoering van de Wmo en daarmee

verbinding leggen tussen de verschillende gemeentelijke domeinen

----------------------------------------------------------------------

* noot: AZC kwam hierbij ook nog even aan de orde:
           Wij gaven aan dat we voor huisvestend statushouders waren- en
           we, ondanks bepaalde landelijke ontwikkelingen op dit moment, net
           als CDA, C,U, en PvdA, nog vast wilden houden aan de motie van:
           26-01-2016
 


 

 

10.    Kadernota 2016 en investeringsschema 2017-2020

         Kunstgrasveld: Niekerk:

         Gezien, n.a.w. mogelijk in financieel opzicht positieve ontwikkelingen
         najaar, stelden wij dat we er dan eindelijk mee aan de slag zouden
         kunnen.

 

         Over het MFA Grootegast zijn we als GroenLinks Grootegast altijd

         kritisch geweest. Ons inziens met goede redenen, hoe leek het met

         een goede onderbouwing, met solide partners en hoe zou de

         exploitatie gaan worden.  Exploitatie blijft, voor zover wij het nu

         nog steeds zien een zorgpuntje.  Zoals op 21 juni 2016 aangegeven

         bij de Kadernota, wat doet bijvoorbeeld de Muziekschool, als... er

         een herindeling komt ?  

         Het noopt ons om gewoon bij Plan B.  te blijven.

 

         Toch is GroenLinks Grootegast bereid om verder te kijken.  Maar

         daarvoor moeten we ons inziens eerst de uitkomsten afwachten

         betreffende het Leefbaarheidsfonds. Uitkomst daarvan zal pas na de

         vakantieperiode, tenminste dat is onze info, duidelijk zijn.  Pas als

         die info er is ? Dan kan GroenLinks Grootegast besluiten in hoeverre

         dat voor ons meehelpt, een stap verder te zetten dan:  Plan B.

 

         * noot: de wethouder gaf hierop aan dat dat geld inderdaad wel

            binnen moet komen voor de realisatie van een MFA zoals het de

            gemeente voor ogen staat.

 

11.     Advies lokale publieke media-instelling

         * Ook wij ondersteunden dit

 

12.     Krediet pilotproject 'Waste-train'

         * Werd meegenomen bij Programmarekening (Ag.punt: 08)

            Er ligt nog geen businessmodel.  Wij gaven aan het op zich geen

            slechte pilot te vinden, maar kosten moeten toch ergens wel een

            beetje in verhouding staan.  We kregen de indruk dat dat nu nog

            niet zo was.