Greep uit inbreng
GroenLinks Grootegast tijdens de Begrotingsvergadering
 

op dinsdag 6 november 2012 (Begroting 2013) 

 

Agendapunt: 9:  Programma-begroting 2013

                      Meerjarenraming 2013 - 2016

                      Investeringsschema 2013 - 2016

 

T.a.v. de beantwoording informatieve en technische vragen van ons:

 

# Vraag over Hoge voetpad, werd beantwoord, maar blijft toch nog

de vraag over van hoelang het onderzoek naar alternatieve routes

nu weer gaat duren. Wij denken dat mensen nu gewoon eens

een keer een nieuw goed berijdbaar Hoge Voetpad willen hebben !!!

 

Weth. meende dat men in 2013 van wal konden steken met aanbesteden.

 

# Bij Essentaksterfte kregen we geen antwoord op onze vraag of er

groencompensatie voor te verwijderen bomen komt ?

 

De weth. gaf aan dat er zeker gedeeltelijk herplant komt !

 

Verder blijft het ons verbazen, keer op keer maar weer dat bijvoorbeeld

zoiets als in Programma 6, bladz.: 22, waar men het ook heeft, en we

citeren uit het tweede gele kadertje bovenaan: "dat bij jongeren een

gezonde leefstijl wordt bevorderd", dat er alweer niet over gezonde 

voeding gesproken wordt. We moeten toch niet richting situaties willen

waarbij bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, de volgende kreet

gemeengoed wordt: "Ik frituur, dus ik besta !"

 

# Waarom is hier nog steeds te weinig aandacht voor ?

 

Algemene Beschouwingen 2013:

 

GroenLinks Grootegast wil drie zaken belichten:

1. Leefbaarheid dorpen

2. Jeugd- en Jongerenwerk

3. Duurzaamheid

 

Voorzitter,

Compliment voor een sluitende begroting. Van de meerjarenraming kunnen

we zeggen dat ie er, op basis van de info van nu, buiten 2015 goed uitziet.

Wel is het zaak er terdege rekening mee te houden dat er inzake het

regeerakkoord welzeker donkere wolken aan kunnen komen voor de

gemeente. Maar misschien kun je daarbij ook nog wel zeggen:

"Voor wie niet" ?

 

Verder nog een opmerkelijke kop te lezen in de Streekkrant van vandaag,

op bladz.: 15 "Kinderen griezelen in 't Roblespark".

Wij griezelen daar ook, maar dan anders.

 

* Toelichting:  Via deze opmerking (met daarin het woord: "Robles") 

   bedoelden wij te verwijzen naar het Caspar de Roblesplan, dat helaas 

   niet zo loopt als gewenst zou zijn !

 

 

* Investeringsschema 2013 - 2016. 

   Over de noodzaak van het 100% inzetten van de daarvoor opgenomen

   bedragen ten aanzien van Buikstede, hebben we zo onze twijfels. 

   Wij hadden de indruk dat dat wel een tandje minder kon. Maar echte

   wegenonderhoudsdeskundigen zijn we niet, dus zullen wij u toch het 

   voordeel van onze twijfel moeten geven.

 

1. Leefbaarheid dorpen werd ons inziens geweld aangedaan door het

    sluiten van beide bibliotheekvestigingen in Opende en Niekerk.

    Het was ook niet voor niets dat op 21 februari 2012 de raadszaal de

    stroom belangstellenden niet aankon. Er waren er zelfs meer dan 100,

    waaronder veel kinderen met spandoeken die het college eigengemaakte

    zaken aanbood in de hoop dat beide steunpunten behouden konden 

    blijven. Helaas mocht zelfs dat niet baten, koud, zakelijk en zeker ook 

    zonder goede communicatie... gingen de filialen gewoon dicht.

 

Wij vragen u om een evaluatie, volgend jaar, met daarin o.a. opgenomen

of er minder gelezen wordt en welke problemen er zijn voor mensen om

de bibliotheek in Grootegast zelf te bezoeken. En ook hoe scholen nu

omgaan met dit alles ?

 

Bij leefbaarheid dorpen past zeer zeker ook een visie zoals die door meer

partijen als ideaal bezien zal worden, te weten: Aanwezigheid in dorpen

van drie basisvoorzieningen, namelijk: een school, een dorpshuis en een 

sportzaal.

 

Ook wij onderschrijven in principe die zaken. In principe. Want het verschil

op die visie van ons en andere partijen, zat- en zit 'em in het feit dat wij 

met een realistische blik naar de toekomst willen kijken.

Hoe je ook wend of keert, er is sprake van krimp. Jawel, we kennen de

tabel op bladz. 6, die groei aan geeft i.p.v. krimp.  Maar de voor

bijvoorbeeld voor basisscholen essentiŽle categorie geeft wel degelijk

krimp te zien, de groep van 0 - 19 jaar.

 
 

We hebben in juli een beleidsstukje hierover geschreven...
waarin staat zoals wij het ongeveer zien.


Zie hieronder...
 

 

Onze visie op Penta Primair beleid (Juli 2012)

 

 

Wat GroenLinks Grootegast te berde bracht tijdens de raadsvergadering

van 3 juli 2012 baseerden wij, buiten onze eigen visie op kleine scholen,

ook op signalen die qua Penta Primair beleid op ons af zijn gekomen de

laatste tijd. En die signalen waren, zoals wij deze interpreteerden, nu niet

direct hoopgevend.   Een extra bevestiging hiervan kun je ook halen uit

de Penta Primair brochure: "Minder Kwetsbaar, Meer Kwaliteit"

(een antwoord op krimp in een veranderende omgeving).

 

Dat vaststellende (er was volgens ons tenminste reden toe om dat te

doen), moet je je afvragen wat nu verder de beste weg is om te

bewandelen ?  Ontwikkelingen zoals waarover wij het nu hebben, houden

ook wij, net als u, graag tegen. Maar daarbij houden we er niet van om

nutteloos te vechten tegen de bierkaai. Is daar sprake van? (en zo zien

wij dat nu), dan is het misschien beter om je energie anders aan te

wenden.

 

Als uitgangspunt nemen we dus het Penta Primair beleid.  Zij zwaait, om

dat zo even aan te geven, ook de scepter over de school in Kornhorn. 

En zoals de voorzitter in de raadsvergadering van 3 juli 2012 het al min of

meer zo ongeveer aangaf: Penta Primair is autonoom- en wij hebben daar

geen grip op.

 

Wij gaven al vaker aan dat in Kornhorn, geen nieuwbouwwijken meer

zullen verrijzen waarin zich allemaal jonge gezinnen met kinderen vestigen

(o.a. raadsvergadering 31-01-2012).

De prognoses (we beschikken over een overzicht van maart 2011) zien er

voor de Maranatha-school zodanig uit dat er ook vanaf 2012

(76 leerlingen) dit aantal continue blijft aflopen tot aan 57 stuks in 2026.

Pas in 2027/28 zouden er weer 2 a 3 leerlingen bij kunnen komen.  

Maar voor hetzelfde geld, wat wij uiteraard niet hopen, maar toch, voor

hetzelfde geld kan het dorp dan vergrijsd zijn, dat blijft gewoon nog

koffiedik kijken.

 

Gezien alle ontwikkelingen, vinden wij het beter om in elk geval nu alvast

na te denken, met een realistische kijk op zaken over dorpen, hoe hun

toekomst er uit gaat zien.

Zeker als het autonome Penta Primair nu stelt, en dat bewijs hebben we

nu ook zwart op wit ! Dat je met 100- al in de gevarenzone zit- en dat

85 leerlingen nu al de ondergrens is (we gingen eerst nog van 80 uit).

 

GroenLinks Grootegast is geen voorstander van het afbreken van voor-

zieningen in dorpen. Emoties die opkomen bij het verdwijnen van een

stukje leefbaarheid begrijpen wij důnders goed.  Het kan ontheemde

gevoelens geven als een school in een dorp de deuren moet sluiten.

Er verdwijnt alweer een stukje wereld, het decor van de jeugd in een

dorp is weg.   Soms gingen in families zelfs hele generaties naar dezelfde

school. Allemaal zaken, en we vergeten er misschien ook nog wel een

aantal, waar je niet zomaar lichtvaardig overheen moet stappen.

 

De prognoses voor de aankomende jaren spelen, hoe je het ook wendt

of keert,  Penta Primair echter in de kaart.  Gezien die ontwikkelingen

vinden wij het beter, en daarbij dan ook van groot belang, dat er dan in

elk geval op tijd... een goede communicatie gevoerd wordt met ouders,

leerkrachten- en misschien de gemeenschap daaromheen- en er een

visie is cq ontwikkeld wordt- of beter: al is, ten aanzien van alles daarna.

 

Op redelijke afstand van de Maranathaschool kan er geschoold worden bij

andere scholen.  De drie dichtst in de buurt liggende scholen liggen daar

vanaf een afstand van 2 t/m max. 4 km. Met vrij liggende fietspaden

daarbij.   Hierbij moet je misschien ook nog een aandachtspuntje mee-

nemen van: hoeveel kinderen die (ver ?) buiten Kornhorn wonen, gaan

naar de Maranathaschool ?

 

# Hieronder een greep, in algemene zin... over na te denken zaken,

   betreffende kleine basisscholen. Zeker dus statistisch bezien... zijn het

   aandachtspunten.

 

a:  Een kleine school drukt op het budget van de vereniging(en), de

     vereniging krijgt per leerling een zak geld.  Door een leerkracht voor

     een kleine groep te zetten, moet er ergens anders een leerkracht

     voor een (soms hele grote) groep staan.

 

b:  Een combinatiegroep van 3 groepen is onwenselijk.  Voorbeeld van het

     geven van een vak als bijvoorbeeld spelling:

         - Goede leerlingen (verkorte instructie + extra werk en dus ook

            extra aandacht)

         - Gemiddelde leerling (reguliere instructie)

         - Zwakke leerling (reguliere + verlengde instructie, vaak met

            aangepast werk)

         - Individuele leerlijn (aangepast programma, bijvoorbeeld bij

            dyslexie of leerlingen met een laag IQ)

 

Betreffende de punten:  a: en b:  kunnen we stellen dat dit een

programma is op 1 vakgebied voor 1 groep. Zo werk je ook met leerlingen

op het gebied van: Rekenen, Begrijpend lezen en Technisch lezen. 

WereldoriŽntatie kun je niet tegelijk geven in 3 verschillende groepen

(niveauverschil tussen groep 5 en 7 is bijvoorbeeld te groot), daarom

wordt vaak gekozen voor een middengroep van 4/5/6.  Maar dan nog

blijft het moeilijk om alle instructiemomenten in te plannen.  (groep 4

krijgt geen wereld oriŽntatie)

 

Met het oog op passend onderwijs zullen er bovendien steeds vaker

leerlingen met een gedragsprobleem in combinatie met een laag IQ binnen

het reguliere onderwijs blijven.  ook dit kost de nodige aanpassingen en

gaat in de praktijk vaak ten koste van de goede en gemiddelde leerlingen.

 

Dit houdt in dat het gemiddelde niveau van de leerlingen daalt; gevolg:

een zwakke of soms zelfs een zeer zwakke school. En dat heeft maar

weinig tot niets te maken met het feit dat de leerkrachten niet voldoende

in hun mars hebben of omdat ze niet alles goed op orde hebben !

 

c:  Kan een kleine school alle lasten dragen die gevraagd worden ?

     Verantwoordingslast naar Inspectie & Overheid, financiŽle lasten,

     risico's bij personele problemen, pedagogisch klimaat, goed de

     kwaliteitstoetsingen doorstaan ?  Enzovoorts...

 

d:  Op een kleine school moet je harder knokken voor kwaliteit.  Of je nu

     enkele honderden- of slechts tientallen leerlingen hebt? Het takenpak-

     ket is hetzelfde en de Inspectie vraagt dezelfde kwaliteit. Als je dus

     een vorm van kwaliteit hebt behaald, in hoeverre vergt dat daar dan

     meer inspanningen dan op een school met een "normaal" aantal

     leerlingen ?   En is die kwaliteit onder zulke condities in stand te

     houden ?

 

e:  Speciale taken moeten binnen een school worden verdeeld over minder

     leerkrachten. Daardoor is het takenpakket van de leerkrachten op deze

     scholen vaak erg groot. Met het oog op het (horen we uit de praktijk !)

    schijnbaar toch grote aantallen "burn outs" in het onderwijs, lijkt ons

     dat toch wel een zorgpunt.

 

f:   Wat mensen ook vinden ? De kwaliteit staat bij een overgrote meerder-

     heid voorop. Het is daarbij trouwens wel de vraag, zeker als ook

     emoties meespelen, of mensen dan altijd wel een goede definitie van

    kwaliteit kunnen geven- en of de kwaliteit zoals zij die zien, wel werkelijk

     de juiste is !?

 

Zoals voor sommigen misschien uit bovenstaande op te maken is, hadden

we- en hebben we ook gesproken met leerkrachten die werkelijk "in het veld"

staan.  Verder blijft het natuurlijk zo dat er altijd nog veel meer over te

zeggen- en te schrijven is.

 

Ook kan er gesteld worden, staat ook in de Streekkrant van dinsdag:

10 juli 2012 te lezen onder: Gemeente Grootegast" in: "Uit de gemeenteraad",

dat wij te prematuur bezig waren op 3 juli 2012.  Gezien alle ontwikkelingen is

dat nog maar de vraag ?!

 

Zoals we hier ook hebben geschreven: Je moet op tijd- en op de juiste manier

signalen interpreteren en oppakken.    Men rekende het ons wel eens vaker

aan dat wij als enigen een vooruitziende blik hadden (bijvoorbeeld MFA te

Lutjegast), maar achteraf toch gewoon wťl gelijk hadden (en we kunnen meer

noemen...).

 

Alles wat hierover tot op de dag van vandaag over in kranten staat, wekt ons

inziens nu trouwens toch ook niet de indruk dat wij de plank volledig misslaan.

In het beeld van wat de gemeente dus van ons schetst, herkennen wij ons

dus helemaal niet !

 

Een bijvoorbeeld: "Rapport van bevindingen toekomstvisie gemeente

Grootegast", laat er ook al geen misverstanden over bestaan. Daarin is

ondermeer opgenomen dat vooral juist in de dorpen Lutjegast en Kornhorn een

ontgroening gaande is van 15% van de voor basisscholen essentiŽle leeftijds-

groepen van 0 t/m 14 jaar ! Ook in zoiets als bijvoorbeeld de beleidsnota:

"Grootegast Leefbaar" (2011-2015), is iets dergelijks te lezen (groene druk).

Dus hoezo: prematuur ?  Een (alweer !) goed vooruitziende blik, zal men

bedoelen !

Voor Kornhorn zal, als we afgaan op de daarbij gestelde eisen van:

Penta Primair, ondermeer verwoord in het Dagblad van het Noorden, van

woensdag 11 juli 2012, op bladz. 26: "Helft van scholen ter discussie",

waarschijnlijk zelfs de maatwerkoptie van 60+ niet haalbaar zijn daar er op

afstanden van 2, 3 en 4 kilometer al drie scholen liggen waarmee samen-

gegaan kan worden.

 

Sinds 2007 loopt het aantal leerlingen bij de Maranathaschool al terug.

En een kentering daarvan is niet in zicht. Dat is de realiteit.

Wat ons betreft is het, zoals wij hierboven al eerder aangaven, dus wťl de

hoogste tijd om gesprekken met andere scholen aan te knopen, over

samenwerking, fuseren en/of ?    

 

Met al het bovenstaande roepen we misschien... een beeld op dat

GroenLinks Grootegast er niet zoveel moeite mee heeft dat een basisschool

in een dorpje gesloten wordt.

 

Dat is absoluut niet zo !!!  

 

Mocht de school in Kornhorn ondanks alles uiteindelijk toch wťl behouden

kunnen blijven, dan zullen wij, als GroenLinks Grootegast alleen maar met u

allen meejuichen.  Laat daar geen misverstand over bestaan ! 

Het grote verschil tussen ons met anderen is echter dat wij daar, op basis

van alle info waarover wij tot aan/op dit moment beschikken (juli 2012)..., 

daar zeer sceptisch over zijn cq geen vertrouwen in hebben.

 

In onze visie zouden er dan namelijk zaken, zoals bijvoorbeeld... het

ontwikkelen - realiseren van nieuwbouwwijken plaats moeten gaan vinden

in/bij Kornhorn. En zoals wij dat dus al eerder aangaven, dat zal er, zeker

de eerst aankomende jaren niet in zitten.

Zijn er (andere), maar dan wel ťcht 'hout snijdende' en dus ťcht goede

oplossingen ter behoud van de basisschool ? Dan horen wij die dus niet alleen

graag, maar werken, voor zover dat in ons vermogen ligt, daar zelfs ook graag

aan mee !!!

 

Zoals ik al eerder aangaf in dit stuk is er altijd nog veel meer vŗn- en over te

zeggen en te schrijven dan ik hier gedaan heb.  Maar zou ik er hier en nu nog

meer over schrijven ? Dan moet ik straks misschien wel boeken signeren bij:

bol.com ?

 

Kern van bovenstaande:

Gezien de situatie zoals wij het zien: Op tijd, en op een goede manier

nadenken, zonder emotionele aspecten teveel ruimte te geven, over wat ons,

voor zover dat in ons vermogen ligt ? Te doen staat, als ongewenste situaties,

die wij (helaas) niet tegen hebben kunnen houden, dan dus tůch plaats zullen

gaan vinden.  

Op tijd gesprekken voeren met al degenen die als: "spelers in het veld" kunnen

worden bezien.     

 

Probeer te voorkomen dat je achteraf voor verrassingen komt te staan

 

 

 

Jan Wessels

GroenLinks Grootegast

jan-wessels@hetnet.nl

 

 

 

* noot 1:      Gezien het feit dat ook Penta Primair (dhr. J. Heddema) o.a. het

                   Kwaliteitsakkoord Basisscholen Provincie Groningen 2012/2013 -

                   013/2014, die 34 ondertekenaars kende, (2 juli 2012)

                   ondertekende, moet je er ook mede daarom van uitgaan dat

                   Penta Primair zelf scherp zal zijn- en blijven op kwaliteit,

                   zoals zij dat zien

 

 * noot 2:       Bovenstaand staat zwart/wit op "papier".  Dan lijkt het allemaal

                   statisch.  Geen ruimte meer voor andere zienswijzen, opties- of

                   het toch nog een andere richting op denken.   Dat is natuurlijk

                   niet zo !  In persoonlijke- of in bredere zin gesprekken hierover,

                   sluiten wij op voorhand niet uit dat er meer ruimte kan zijn,

                   betreffende dit issue. 

 

 

 

Verder werden wij ook gesterkt in onze visie, zoals hierboven neergezet, door
een persoonlijk gesprek met de heer Heddema van Penta Primair tijdens de
pauze van de op 27 september j.l. gehouden discussieavond over primair
onderwijs in relatie tot leefbaarheid..., in Zuidhorn (Zalencentrum De Balk).
Dat bevestigde ons dat wij het op de juiste wijze zien.
 

 

't Is overigens wel jammer dat we nu nog zo lang op de nieuwe leerlingen-

prognoses moeten wachten.

 

Oke, Penta Primair is een autonoom gebeuren, we hebben dus niet veel

invloed op hun beleid. Maar we zouden ons inziens tenminste toch wel de

volgende vraag aan het college kunnen stellen:

 

* In hoeverre voorkomt u, dat u zich, nťt als in een naburige gemeente... 

   ten aanzien van bepaalde locaties zich laat verrassen door Penta Primair 

   beleid ?       

   We gaan er namelijk van uit dat, ondanks dat we weinig invloed hebben 

   op Penta Primair, zaken wel in de gaten gehouden worden.

 

2. Jeugd- en jongerenwerk:

Op dinsdag 16 oktober 2012 hangplek officeel geopend bij de Woldzoom in

Grootegast. Uitgerust met WiFi. We zouden er graag van uit willen gaan 

dat dit wel jeugd aantrekt. En als er activiteiten in de sporthal zijn- of 

zomers het zwembad open is, is de kans daarop ook zeker aanwezig 

denken wij. Toch vonden wij het wel vreemd dat voor de opening de jeugd

er naar toe gesleept moest worden. Tenminste, iets anders kon je er toch

moeilijk van maken het artikel daarover lezende in het Dagblad van het 

Noorden ?

 

Verder is het natuurlijk ook niet zo dat door het creeŽren van die hangplek 

nu gesteld kan worden dat we nu klaar zijn met de jeugd.  In onze visie 

blijft ook een gebouw zoals bijvoorbeeld zoiets als XS4U een noodzaak. 

Eigenlijk zou het idealiter zo moeten zijn dat XS4U (of een variant daarop)

en die hangplek... elkaar versterken en als het ware aan elkaar gekoppeld 

zijn.   Is XS4U dicht ? Dan kan men naar de hangplek gaan. En bij die

hangplek/skatebaan moet je af en toe dingen organiseren.  En die dingen 

zou de jongerenwerker (Marheem) in samenspraak met de jeugd moeten 

organiseren. Desnoods, in hoeverre dat kan met ondersteuning van de 

gemeente.

 

Enkele vragen:

* Wat gaat men nog doen aan verlichting en prullenbakken bij en om de

   hangplek/Skatebaan en bestrating achter het honk naar de parkeerplaats

   toe ? Alsook nog het nodige snoei- en kapwerk in die houtsingel tussen 

   de Woldzoom en de hangplek/skatebaan om het allemaal wat opener- en 

   o.i. veiliger te maken ?

 

* Komt er tzt ook een evaluatie van hoe effectief het allemaal is, en tot

   wiens tevredenheid het allemaal wel- of niet werkt ?

 

* Is gratis Wifi aldaar niet te gebruiken voor onwenselijke internetzaken 

   waardoor je daders niet kunt achterhalen op IP-Adres ?

 

Verder vinden we het een uitstekend initiatief van de jeugd zelf om een

poging te doen XS4U weer te kunnen gebruiken. Zoals al eerder aange-

geven, dit zou in elk geval nog wel zo'n twee jaar kunnen, waarbij er bij 

het volop in gebruik zijn van de soos bij sluiting serieuze pogingen van 

gemeentewege ondernomen zullen worden voor een goed alternatief 

daarvoor.

 

Een pluim... voor deze initiatief nemende jeugd is dan ook op z'n plaats, 

en die geven wij hen hierbij dus ! En daarbij vinden wij ook dat de 

houding van de wethouder, voor zover wij die in dit gebeuren meekregen

qua dit gebeuren... dus..., ook pluimwaardig is.

 

3. Duurzaamheid:

Indien men met duurzaamheid bezig is ? Dan ligt daarbij de focus te vaak op

"Terugverdienmodellen". Dan is het van: "wat kost het ? En wat levert het 

in financiŽle zin op ?". Nu is dat alles aan de ene kant niet altijd zo echt 

onbegrijpelijk, maar echte duurzaamheid kan inziens toch ook wel wat 

verder gaan.

 

Als wij zien hoe het gaat met aardse fossiele delfstoffen, waar wij ons zo 

erg afhankelijk van hebben gemaakt. Dan is het sowieso al niet eens meer 

de vraag: ůf je met duurzame zaken aan de slag moet, maar blijft slechts 

de vraag: wanneer ?

 

Gemeente Grootegast was, ons inziens tenminste... niet slecht bezig met 

het project: "Step2Save". Een greep uit zaken die ons inziens zeker met

duurzaamheid te maken hebben, en wellicht als een extra aanvulling kunnen

worden bezien ? Zijn de volgende:

 

a:  Stimuleren van zaken als zoiets dat men bijvoorbeeld van:

     wijken/omgevingen zonnewijken gemaakt kunnen worden, door het 

     gezamenlijk laten inkopen en plaatsen van zowel Zonnepanelen als ook 

     zonneboilers.

 

b:  Thema-avonden voor jongeren.  Eťn of enkele avonden organiseren om 

     jongeren meer bewust te maken van het effect van eigen consumptie, 

     bijvoorbeeld:

     * dierenwelzijn en milieu

     * Energievoorziening in de toekomst

     * Duurzaamheidsgehalte van mijn mobieltje en apparaten ?

 

     Avonden kunnen bestaan uit de visie van 1 of meer sprekers, discussie 

     van jongeren in de zaal met elkaar en met de sprekers, of zelf even 

     actief ergens mee aan de slag ?

 

c:  Een jaarlijks terugkerende duurzaamheids markt organiseren

 

d:  Gedeelten van bouwgronden die niet aangewend kunnen worden zoals 

    bedoeld, een (tijdelijk) nieuwe bestemming geven als schooltuin c.q. 

    schoolkas. Op een educatieve manier basisschoolkinderen door 

    aanschouwelijk en proefondervindelijk onderwijs meer bewust maken van

    voedselproductie op een duurzame manier en hier mede ook verantwoor-

    delijkheid voor aanleren/meegeven. Of- en in welk lespakket het ingelast

    kan worden is aan de scholen zelf.

 

    Dorpsbelangen Grootegast heeft een plan voor volkstuintjes, en dat

    vinden wij ook geen slecht alternatief.

 

En buiten het verder ook nog energieneutraal proberen te maken van 

gemeentegebouwen, nieuwbouwwoningen enz. zijn er natuurlijk legio meer 

ideeŽn mogelijk !

 

* De vraag hierbij is dus of het college bereid is naar (ondermeer) dit soort-

  en andere nieuwe ideeŽn te 'kijken' ?

 

Reacties:

a:  Ook... in de 'wandelgangen' gaf weth.  aan serieus naar dit alles te 

     zullen kijken, en veel te zien in ons verhaal ! 

b:  CDA reageerde min of meer met zoiets als dat deze zaken te duur zijn.

     Ook VVD gaf wat commentaar.

     * Wij gaven daarop ondermeer aan, dat bijvoorbeeld: zonnepanelen 

        een voorbeeld van duurzaamheid is wat financieel gunstig uitpakt.

     De C.U. gaf tot onze verbazing aan dat onze duurzaamheid een

     doordrijffactor werd ?

     * Wij gaven aan hun reactie vreemd te vinden daar juist ook zij vaak

        met duurzame voorstellen kwamen- en komen ???

        En daarbij, volgens ons gingen en gaan wij zodanig met de aarde om

        dat we niet meer lang moeten wachten met dit soort zaken.

 

Herindeling, 

 

Wij vinden het een slechte zaak, als burgers door herindeling slechter af 

zouden worden cq zijn... dan voorheen.

  

Zaken, zoals na een herindeling nieuwe gemeentehuizen bouwen enz.

daar hebben wij zwaar onze bedenkingen over.

 

 Kwaliteit van de dienstverlening moet bij herindeling- en vooral ook daarna

in stand gehouden worden.  (Dat verbeteren is nog mooier !)