Raadsvergadering 8 maart 2011
 


 

Agpnt

06.  Ingekomen stukken
      We gaven aan, net als veel andere fracties, dat het nog niet 100% zeker

      is dat CO2 opslag in het Noorden van de baan is. Ook dat we weinig

      opschieten met het ogenschijnlijk resultaat als er in zoutkoepels o.a. in

      Groningen nu kernafval gedumpt wordt, We blijven alert !


07.  Vragenkwartier

      We ondersteunden een motie tegen de handelswijze van Gedeputeerde

      Staten met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de provinciale

      Omgevingsverordening 2009 én de wijze van afdoening van de ingediende

      zienswijzen, waaronder die van de gemeente Grootegast.

      We gaven daarbij wel aan dat we dit deden puur om de incorrecte

      procedure, een reden waarom, eigenlijk dé reden waarom iedereen hem

      steunde. We gaven namelijk nog wel even aan dat GroenLinks n.a.w. wel

      een andere visie op Intensieve Veehouderij had dan het merendeel van

      de raad. (Wij blijven moeite houden met deze vorm van 'boeren')

Zie de  motie  hieronder:

Motie:

De raad van de gemeente Grootegast, in vergadering bijeen op 8 maart 2011,

kennis nemend van:

 - het voorstel van Gedeputeerde Staten aan provinciale Staten voor een

   wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening 2009 met betrekking tot

   Intensieve Veehouderij, met als gevolg beperkingen voor uitbreidingsmoge-

   lijkheden voor Intensieve Veehouderijbedrijven

- de door het college van b&w, mede namens de colleges van Marum, Leek

   en Zuidhorn, ingediende zienswijze op de concept-wijziging van voornoemde

   verordening

- de wijze waarop het college van GS deze en de 127 andere zienswijzen in

   het voorstel aan de Staten afdoet

- het feit dat deze afdoening in korte tijd en daarmee niet volgens in acht te

   nemen zorgvuldigheidseisen is opgesteld

- de geagendeerde behandeling van het voorstel van GS, dat ingrijpende

   maatschappelijke gevolgen heeft, in een periode waarin dit college

   demissionair is

- de mogelijkheid dat Provinciale Staten in zijn vergadering op 9 maart a.s.,

   alsnog kan besluiten het voorstel van GS niet te behandelen

 

spreekt uit:

- de handelswijze van het college van Gedeputeerde Staten met betrekking

   tot het voorstel tot wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening 2009

   en de afdoening van de ingediende zienswijzen, waaronder die van de

   gemeente Grootegast, af te keuren

 

en verzoekt Provinciale Staten in zijn vergadering van 9 maart a.s., te

besluiten het betreffende voorstel niet te behandelen.

 

Grootegast, 8 maart 2011

 

Y. van der Velde                                     M. Gorter

fractie VZ2000                                       fractie VVD
 

* bovenstaande motie werd ondertekend door:

  - CDA  //  VVD  //  VZ2000  // Christen Unie  //  GroenLinks
  * PvdA ondertekende niet, maar ging wel akkoord, zodat je deze motie toch

     als Unaniem aangenomen kunt zien.


 


08.  Onderstaande brachten we naar voren bij punt 8: "Beschikbaar stellen

      van een krediet ten behoeve van de huisvesting van het Centrum Jeugd

      & Gezin en diverse welzijnsdiensten (Dienstencentrum)
 

Voorzitter,

Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de huisvesting van
het Centrum Jeugd & Gezin en de diverse welzijnsdiensten.

Voor zover wij dit in kunnen schatten, lijkt GroenLinks Grootegast dit
nu niet direct een slechte zaak om de zaken waarover het hier gaat bij
elkaar te brengen. Zeker niet als dat een goede samenwerking onderling

met zich meebrengt.

Toch hebben we er nog wel iets over op te merken.

U schrijft ondermeer over: "relevante organisaties rond maatschappelijke
dienstverlening die ondergebracht kunnen worden"
Ons inziens dient jongerenwerk ook een Algemeen Maatschappelijk
Belang. Wij proeven echter een sfeer dat het jongerenwerk zich meer op
straat zal moeten afspelen (over inkrimpen uren jongerenwerker hebben
we het dan nog even niet). Hierbij merken we op dat ons inziens een
jongerenwerker meer moet zijn dan slechts een verlengstuk van Politie.

Een eigen plek waar begeleiding is, cursussen gegeven kunnen worden,
ontspanning en ontmoeting mogelijk is op een wijze zoals dat bij de
jongeren past, maatschappelijke zorginstellingen in 1e instantie
misschien makkelijker in "Lightvorm" jongeren die hiervoor in
aanmerking zouden kunnen komen, aan kunnen raken zonder dat zij zich
al vastgepind voelen in een systeemcocon van een en al gesloten en
onomkeerbare zorghulp enzovoorts, lijkt ons van essentieel belang.
Daarbij is de jongerenwerker voor jongeren de zo gezegde: "frontoffice"
van het CJG.

 

In Memorie van antwoord geeft u aan bij punt 5: "Indien een nieuwe
eigenaar niet bereid is de ruimte aan de jeugdsoos te verhuren zal voor
deze soos een ander onderdak moeten worden gezocht" ? Indien het
pand straks verkocht is moet men er helaas, maar toch redelijkerwijze
vanuit gaan dat ruimte voor de jeugd het nakijken heeft. Zonder een
mogelijkheid om Jongeren toe te leiden naar een vaste gereguleerde

ontmoetingsplaats is het straatwerk van de jongerenwerker enkel gericht
op bestrijden van overlast. Daarmee verdwijnt de accommodatie / soos
als vindplaats.

 

Met andere woorden: ruimte voor de jeugd is er dan dus niet. Bij punt
10 van Memorie van antwoord geeft u aan dat k a n t o o r r u i m t e
verplaatst zal worden van de Bovenweg naar het Dienstencentrum.
Hieruit kun je opmaken dat het om kantoorruimte gaat en dus geen
ontmoetingsruimte voor jongeren zoals dat aan de Bovenweg (XS4U)

het geval was.

 

Momenteel functioneert de kantoorruimte in het XS4U prima als

gespreksruimte voor de jongerenwerker. Dit heeft te maken met het feit
dat de ruimte aan de soos is verbonden. Daardoor is de toegang tot de
ruimte voor jongeren laagdrempelig. Het stelt de jongerenwerker in
staat om met een jongere een één op één advies / stagebegeleidend of
motiverend gesprek te voeren. Het verplaatsen van de jongerenwerker
naar het dienstencentrum zal voor dit contact met jongeren heel
gemakkelijk contraproductief kunnen werken

 

Voortschrijdende inzichten... openbaren ons ook meer en meer dat de
Jongerenwerker straks met minder uren "outreachend" bezig moet zijn
op plekken waar jongeren zich ophouden. Dat zal in Grootegast dan
weer op straat gebeuren, waar ten gevolge van dit gebeuren
logischerwijze dan zich dus weer méér jongeren- en misschien daardoor

ook zich meer problemen ophouden. Dit alles lijkt ons geen goede
situatie.

 

GroenLinks Grootegast leest nergens, constateert nergens dat er al een
vervangende ruimte zoals: XS4U gevonden is. Toch vinden wij dat van
zodanig belang dat wij u hierbij dringend verzoeken dit wel te realiseren.
Waarbij wij als laatste opmerken dat het terugbrengen van het aantal
uren van een jongerenwerker ons nu ook bepaald niet doet juichen.
Wij zouden zeggen: kijk daar ook nog eens naar.

--------------------------------------------------------------------

De stukken lezende betreffende Centrum Jeugd en Gezin en de diverse

welzijnsdiensten kwamen we ook nog ergens iets tegen over de politie.

Ergens onder een of ander punt 3.1. 'k Heb de stukken niet uitgeprint.

Politie: dienstverlening bij de burger aan huis. N.a.w. zal dit er toe leiden

dat niet uit te sluiten valt dat de bestaande politiepost hierdoor makkelijk
zal kunnen komen te vervallen.
Dit is nu ook alweer niet iets waarover wij nu zo direct staan te juichen.

 

GroenLinks Grootegast gaat dus wel akkoord met het beschikbaar stellen

van het krediet. Het krediet dat wat ons betreft voor de gemeente straks

niet hoger moet uitvallen, maar ziet tegelijkertijd wel graag dat er serieus

notie genomen wordt van datgene wat wij zojuist alhier te berde brachten.

 


 

12. Ontwikkelvisie Zuidoosthoek Grootegast
     We gaan akkoord met inspraak en wachten de uitkomsten af.

     Te zijner tijd bezien we dan wel in hoeverre we het misschien nog voor

     het milieu, natuur, kortom: Flora en Fauna op moeten nemen.