Raadsvergadering van dinsdag 8 november 2011
 

Inbreng van: GroenLinks Grootegast
 


 

Agendapunt: 6   "Te bespreken ingekomen stukken Novatec"

 

Ondermeer gaven we onze visie aan op "Van binnen naar Buiten" En daaraan gekoppeld

een vraag over in hoeveel gevallen nu dus echt werkelijk sprake is van :

"Van binnen naar Buiten"

 

* Noot: onze visie is dat er beter... van "Van binnen naar Buiten" gesproken kan worden

           als desbetreffende mensen dan... bij een reguliere werkgever een vaste baan

           hebben, zonder subsidie.

 

Een verder ons inziens aandachtspunt is, en de Christen Unie refereerde daar ook al aan

tijdens de raadsvergadering van: 24 mei 2011, dat er geen sfeer moet ontstaan van

(zwart/wit gesteld) "doe maar wat, maakt niet uit wat, want de gemeenten lappen toch

wel bij".  Het is namelijk inderdaad zo, en ook de wethouder bevestigde dat, dat de

gemeenten ook niet anders kunnen.

Zoiets is natuurlijk eigenlijk... onverteerbaar, en ook niet goed te verkopen aan de burgers

in de gemeente.

Wij gaven aan dat er aan de, en zo kun je het min of meer zien, aan de "buitenspel situatie

van de raden" een einde gemaakt moet worden.

 


 

Agendapunt: 7  "Begroting en Algemene Beschouwingen"

 

We hadden wat vragen gesteld n.a.v. :

a:  opnieuw wat 'calamiteiten' die zich af en toe voordoen op bepaalde plekken in

     Grootegast en in hoeverre ook de bezuiniging op jongerenwerk hier mede een rol in

     heeft.

 

b:  kerst/eindejaarsuitkering voor de minima en mensen die gewoon niet rondkomen.

     Uit de antwoorden begrepen we (voor zover dat eigenlijk nog een verrassing is ?!) dat

     de gemeente hierin op zichzelf wel van goede wil is, maar haar handen hierin gebonden

     ziet door: Den Haag.

 

Andere zaken van ons vind u terug in onze Algemene Beschouwingen

van 8 november 2011, hieronder...


Algemene Beschouwingen Van GroenLinks Grootegast

dinsdag 8 november 2011


Voorzitter,

Volgens ons blijkt alweer dat er wel gemeenten bestaan die het minder doen wat de

financile aspecten betreft. Compliment voor de organisatie. De Meerjarenraming laat nog

wel een minpuntje zien, maar dat is pas in 2015.  Wat trouwens niet wegneemt dat we

daar goed op moeten letten.


Bestuur en Burger:

In plaats van samenwerking zien wij liever: herindeling.  Vreemd dat in de Regiobode van

vandaag, te weten: 8 november, daarover ook te lezen was dat gemeente Leek naar

Marum lonkt.  Over Grootegast werd in het hele stuk maar marginaal gesproken.

Zelfs Noordenveld werd nog genoemd, Roden en Peize. Het zou een vraag op kunnen

werpen of men Grootegast wel ziet zitten als partner bij herindeling ? En een daar direct

aan gekoppelde vraag is dan uiteraard: waarom niet ?

 

Behouden- en opleiden van goed gekwalificeerd personeel vinden ook wij van groot belang.

In 2015 wil men besparing door een vermindering politieke ambtsdragers. En ding moet

daarbij wel gewaarborgd worden, namelijk: kwaliteit !

 

Openbare Orde en Veiligheid:

Gemeentelijke Brandweer opheffen ? Taken worden dan door de veiligheidsregio uitgevoerd.

Naar het wel- of niet vervangen van de huidige brandweerauto in 2014 moet ons inziens

dan dus wel even kritisch gekeken worden. De kwaliteit van de door de brandweer uit te

voeren taken mag hierbij niet in het geding komen.

 

Verder vernamen we dat de buurtagent Grootegast per 1 januari naar Leek vertrekt.

Vraag: Is er al een opvolger bekend, of gaat er weer iets verloren hiermee ?

 

Verkeer en Vervoer:

Als er rekening gehouden wordt met de groot overleggen dan zou dat bijvoorbeeld ook

moeten gebeuren t.a.v. de Openderweg.  Een item dat wij, evenals VZ2000 vaker dan

eens aankaartten.

Aanpakken van de Maarsdijk is een goede zaak. Er ligt ook nog een camping aan:

recreatie en toerisme.

Verkeersveiligheid is uiteraard ook van het grootste belang, hierbij zouden ons inziens

toch ook fietspaden passen langs bepaalde wegen, zoals bijvoorbeeld de Mensumaweg

(Oldekerk naar Leek).

 

Educatie:

De maatschappij, de wereld vergt meer en meer van mensen. Ook mede daardoor lijkt het

ons een goede zaak mensen daar al in een zo vroeg mogelijk stadium op voor te bereiden.

Hierbij speelt vroegtijdige signalering van aandachtspunten ook een rol.  Investeren in

onderwijs e.d. is voor ons dan ook vanzelfsprekend.

 

Sport en Sociaal Culturele Voorzieningen:

We gaven het al vaker aan: Een gezonde leefstijl heeft ook met voeding te maken.

Vreemd dat dit keer op keer onderbelicht blijft.

Wat cultuur betreft: Ondermeer Muziek- muziekonderwijs vinden wij van groot belang

alsook het blijvend aandacht geven aan het ikoon van deze gemeente, namelijk:

Abel Tasman.

 

Recreatieve Voorzieningen en Landschap:

Bevorderen van Recreatie en Toerisme is wat ons betreft meestal een goede zaak.

Zaken moeten dan wel zoveel mogelijk op orde zijn. Hierop voortbordurende hopen we dat

bijvoorbeeld ook Strandheem een goede trekpleister zal kunnen blijven.

 

Het coulisselandschap met de houtsingels daarbij moet ons inziens ook gewaarborgd

blijven. En we zijn er niet ongelukkig mee dat u dat (beschikbaar stellen van budgetten

voor onderhoud houtsingels) dat ook zo ziet. Ook in de vergadering van 25 oktober j.l. gaven

wij al aan dit soort zaken van belang te vinden.

 

Zorgvoorzieningen:

Centrum voor Jeugd en Gezin. Op de info avond te Zuidhorn bleek dat je als raad eigenlijk

alleen maar geld mag geven. Ons inziens toch ergens onbevredigend, dat je niet meer kunt

doen.

 

We hebben vragen gesteld betreffende het jeugd- en jongerenwerk. In n van uw

antwoorden geeft u aan dat door bezuinigingen de contacten minder intensief kunnen zijn.

Heel erg jammer, want het bezuinigen op het jeugd en jongerenwerk, komt, zoals wij dat

zien, dus... ! Toch meestal wel op een of andere manier bij je terug.

 

T.a.v. de kwetsbare groepen hebben we een vraag gesteld over op welke wijze er toch,

ondanks dat een gemeente niet aan inkomenspolitiek mag doen, er een Kerstbonus of

Wintertoeslag of hoe men het ook wil noemen zou kunnen komen voor desbetreffenden. 

Het is meer dan jammer, maar... ook duidelijk dat uw handen ook hier weer gebonden

worden door Den Haag.

 

De keuzes die men in Den Haag maakt treffen ook de kwetsbaren in onze samenleving.

We noemen hierin maar eens enkele begrippen:

PGB, Wajong, WsWers. Bezuinigen op deze kwetsbaren in onze samenleving is voor ons

onacceptabel.  Onacceptabele bezuinigingen dus op kwetsbare groepen. Zeker als je dan

bijvoorbeeld ook al eens ziet dat Europa het station van miljarden, jawel, het klinkt

ongelooflijk, maar toch... het station van miljarden inmiddels al gepasseerd is, men praat nu

al over Biljoenen. Verschrikkelijk dus dat er dn op de door ons genoemde- en misschien nog

niet genoemde kwetsbare groepen zo bezuinigd wordt.

 

Ruimtelijke Inrichting en Wonen:

Winkels / Appartementen in de Nije Gast.

Voor de Appartementen is het misschien een optie ze op een of andere wijze te verhuren.

We hebben in andere gemeenten weleens meer van dit soort bouwwerken gezien.

En zoals wij er dan tegenaan kijken, durven wij te stellen dat de Nije Gast hier in Grootegast

er in elk geval alleen al van de buitenkant dan toch mooier uitziet.

 

Dekkingsmiddelen:

OZB. We begrijpen de waarde van de OZB-Belasting voor gemeenten. Toch blijven we het

ergens wel een onverkwikkelijke zaak vinden, ondanks dat er gemeenten zijn die hier ons

inziens nog slechter mee omgaan, dat de mensen hierin veel te weinig merken van de al

jaren aan de gang zijnde waardedaling van woningen.

 

Het trouwens verkopen van je woning in deze tijden, tegen een prijs waaraan men het

OZB-Bedrag relateert is moeilijk.  Helaas zal het idee uit het tv programma: "Knevel" van

29 september, zo rond 21:50uur, om een St. Jozef-beeldje op de kop in je tuin te begraven

met haar gezicht naar je woning toe, vrezen we althans, daarbij ook al niet helpen.

 

Afsluitend,

In het kader van duurzaamheid is veel op te noemen. Duurzaamheid is belangrijk. Bij dat

begrip is dus... veel op te noemen.  Entje zullen we er uit lichten.  Gemeentegebouwen

moeten zoveel mogelijk energieneutraal zijn. We noemen met name dit, omdat hier een

voorbeeldfunctie inzit, en mde daardoor... belangrijk is.

 

GroenLinks Grootegast