Een greep uit... onze inbreng: Raadsvergadering 09-05-2017                   

 

 

08.   Herindelen:

       

        We combineren even de zienswijzen, antwoorden en het
        herindelingsadvies:

 
        Ons inziens loopt er (even zwart/wit gesteld), als een rode draad
        door de zienswijzen, ook: de zorgen die mensen hebben over de
        financiële aspecten.
        In de antwoorden worden die zorgen gepareerd door het begrip:
        gewogen gemiddelde. Maarja, of je mensen daarmee gerust stelt ?
        Leg dat bijvoorbeeld eens uit aan inwoners gemeente Zuidhorn.

       
        Ook lezen we in een antwoord: Een overzicht van kosten en baten is
        pas te geven na helderheid over de hoogte van de algemene
        uitkering uit het gemeentefonds, de hoogte van gemeentelijke
        belastingen en de wijze waarop de gemeente na 1 januari 2019 gaat
        werken".

        * Het zal een antwoord zijn, die gezien hoe het nu allemaal verloopt
           misschien zou kunnen passen bij de situatie zoals ie nu is.
           Maar wat als nu straks blijkt dat het allemaal wél duurder wordt ?
       

        Met regelmaat lezen we in de antwoorden dat de inwoners zich
        onvoldoende gemeld hebben bij inspraakavonden.
        * Is dat misschien een teken aan de wand dat de inwoners het
           allemaal niet zoveel interesseert ? Misschien omdat men meent

           te weinig invloed te hebben op het wel- of niet doorgaan van
           herindeling ?

 

        Begrippen zoals bestuurskracht komen we ook weer tegen. Maar zit

        bestuurskracht eigenlijk niet meer in de consensus met de burger ?
        En zit die wel te wachten op een bestuur, op grotere afstand ?
        Bestuurskracht kan ook een ongedefinieerd begrip zijn. Taken waar
        de gemeente op papier zorg voor draagt, worden dan bijvoorbeeld
        door anderen uitgevoerd.  Het Onderwijs bijvoorbeeld, als het
        beheer van de scholen… op afstand staat.
        En ook bij grotere gemeenten wordt expertise ingehuurd. Op het
        begrip Bestuurskracht kan dus best nog wel wat af te dingen zijn…

 

        Een kleinere gemeente zou misschien best wel wendbaarder kunnen
        zijn- en zou ook best wel eens sneller nieuwe relaties met externe
        dienstverleners aan kunnen gaan. 
        Op kleinere schaal kan een gemeente misschien wel gemakkelijker

        contracten opzeggen en van aanbieder wisselen.

        Verder moet je bezien in hoeverre effectief beleid niet eerder met
        consensus te maken heeft dan met schaalgrootte ?

        7.1.1 Draagvlak: In november 2015 eensluitend principebesluit
                genomen over herindeling. Alleen VZ2000 was tegen.
                GroenLinks Grootegast hecht eraan aan te geven dat wij op:
                17 november 2015 alleen maar aangaven… ons te kunnen
                conformeren aan de datum van: 1 januari 2019 als er aan
                randvoorwaarden zou worden voldaan, waarvan voor ons de
                belangrijkste was- is en blijft (en daar hamer ik, helaas als
                enige ook altijd op in de herindelingsgroep): Geen financiële
                achteruitgang burgers die toe te schrijven is aan herindeling.

               

09.   Nieuwe vorm van Hulp bij Huishouden 01 juli 2017

        * Niet Besluitvormend.


        Het is een goed uitgewerkt raadsvoorstel, waarbij de afwegingen

        die zijn gemaakt helder zijn verwoord. GroenLinks Grootegast kan
        zich volledig vinden in de gekozen variant en is ervan overtuigd dat
        op deze manier tegemoet gekomen gaat worden aan de noodzaak
        om inwoners goed en tijdig te ondersteunen daar waar dat noodzake-
        elijk is. We benadrukken , zoals wij dat ook eerder hebben gedaan,
        dat hulpverlening in een vroegtijdig stadium, van groot belang is om 
        zo mogelijk zwaardere vormen van hulpverlening te voorkomen dan
        wel tijdig in te kunnen zetten.  Ook hechten wij eraan dat goed
        onderzocht wordt of de bestaande cliënten voldoende uren huis-
        houdelijke hulp ontvangen, nu bij de invoering van de HHT
        (Huishoudelijke Hulp Toelage) het aantal uren feitelijk was gemaxi-
        meerd op 2 uur per week.

 

        *      Op welke wijze bevordert het college dat die cliënten die de
                eigen bijdrage niet kunnen betalen, gebruik gaan maken van     
                de collectieve zorgverzekering via Menzis of Zilveren Kruis ?   
                Dat lijkt toch een voorliggende voorziening voor de bijzondere
                Bijstand.

 

        *      Gezien de situatie van voor 2015… Is het niet zo dat we  
                inmiddels zo ongeveer op hetzelfde uit zijn gekomen. En indien:
                'Ja' ?! Zijn dan eigenlijk alle inspanningen in de afgelopen jaren
                feitelijk onzinnig geweest ? Wij vermoeden dat je dit niet uit
                kunt sluiten.

        *      Terugkijkend vraagt GroenLinks zich af wat nu de wijzigingen
                zijn ten opzichte van de situatie voor 2015 en of alle inspan-  
                ningen die in de afgelopen jaren zijn verricht om de HH af te

                schaffen dan wel goedkoper te maken, uiteindelijk ook iets

                hebben opgeleverd en wat dan wel ?

 

10.   Vaststellen verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017

        * Niet Besluitvormend.
 

        Complimenten voor het vele en zorgvuldige werk dat is verzet.
        De nieuwe verordening biedt een goede basis voor een geharmoni-
        seerde uitvoering van de Wmo in de Westerkwartier gemeenten.
        GroenLinks Grootegast wil het belang van maatwerk blijven benadruk-
        ken evenals het reserveren van eventuele overschotten voor de uit-
        voering van de regeling en deze niet laten terugvloeien naar de
        algemene reserves.

 

        *      Wat is de reden dat vervoersvoorzieningen zoals rolstoelbus,
                taxi en rolstoeltaxi zijn afgeschaft ? Op welke manier wordt nu

                goed voorzien in deze vervoersbehoefte ?

 

 

11.   Vaststelling verordening Jeugdhulp

        * Niet Besluitvormend.

        Op zich akkoord.  Wel zouden we misschien tarieven in Wester-
        kwartierverband moeten organiseren- en niet langer afhankelijk

        willen zijn van de afspraken die nu nog gemaakt zijn met de
        gezamenlijke Groningse gemeenten.
        Van belang is verder een goede, professionele en laagdrempelige
        hulp voor jeugd en hun ouders. We hopen dat ook deze verordening
        hiertoe een goed basis kan bieden.

 

12.   Jaarrekening en jaarverslag 2016 Stichting Westerwijs
        * Informatief…

        Aandachtspuntjes: krimp, afname scholen en leerlingen- alsook:
        eventuele... negatieve resultaten in de toekomst.
        Het lijkt ons positief dat het ziekteverzuim is teruggebracht. Ook
        dat de Jaarrekening positief resultaat laat zien: € 850.000.
        Accountantsverklaring is goed.

 

13    Eerste Voortgangsrapportage

        1.1    Bestuur en burger
                Herindeling:
                "De vier raden van de Westerkwartiergemeenten hebben op
                 16 januari 2017 het herindelingsontwerp vastgesteld".

 

                * Volgens ons, Groenlinks Grootegast, moet dat zijn:
                  "Een meerderheid… in de vier raden van de Westerkwartier-
                  gemeenten heeft op 16 januari 2017 het herindelingsontwerp
                  vastgesteld".
                  Zoals het er nu staat krijgt men de indruk van unanimiteit.
 

                Dorpenbeleid:

                Begin 2017 is het eerste jaar van het vernieuwde dorpenbeleid           
                geëvalueerd. Zowel gemeente als de organisaties van dorps-

                belangen zijn tevreden over de nieuwe communicatiestructuur
                waarin de dorpen coördinator namens de gemeente het

                aanspreekpunt is voor de dorpen.
                GroenLinks Grootegast heeft hier al eens vraagtekens bij gezet

                En er is voor ons nog geen reden die weg te halen.

        Een bedrag van € 126.367 valt op. Negatief, maar wél incidenteel.
        Vragen stellende en antwoorden hierop krijgende van degenen
        waarvoor je hier moet zijn, leverde ons, om dat zomaar even te
        zeggen geen nachtmerriescenario op.

        Aandachtspunten:       - Beachvollybalveldjes
                                       - Kosten Logopedist
       

* Met antwoorden op vragen, betreffende agendapunten: 09, 10 en 11
   zou de wethouder op korte termijn komen.