Greep uit onze inbreng op 9 oktober 2012


 

04. Besluitenverslag: Jeugd en Jongerenwerk, ag.pnt. 12: "Opheffen

Jeugdhonk Grootegast"

Als enige partij zeiden wij hier nu iets iets over, en wel:

 

Ten aanzien van de bijeenkomst van 25 september heb ik begrepen

dat... naar aanleiding van, dat er een initiatief van een aantal

jongeren ligt die de soos weer open willen hebben, de wethouder

ondermeer min of meer de volgende toezeggingen heeft gedaan:

 

Jeugdhonk aan de Bovenweg is in ieder geval voor de looptijd van ±

twee jaar nog beschikbaar. En kan/mag dus gebruikt worden onder

de volgende voorwaarden:

a: Initiatief ligt bij het dorp

b: Begeleiding / toezicht met volwassen vrijwilligers

Indien bij verkoop van het gebouw aan de bovenweg de Jeugdsoos

weer volop in gebruik is, zal de gemeente mee zoeken naar een

vervangende ruimte op dat moment.

* We hopen dat u dat hier nu kunt bevestigen !!!?

 

##  De wethouder bevestigde dit, en wij gaven aan daar

      blij mee te zijn.


 

06. - Concept jaarplan en concept begroting 2013 - 2016 Novatec

Algemene indruk: Het ziet er optimistisch uit. Als het

besluitvormend zou zijn zouden wij aangeven het slechts voor

kennisgeving aan te nemen.  Meer partijen zagen dit ook zo.

 

Verder werd er door de VVD en GroenLinks Grootegast samen

een motie ingediend over Novatec.

 

De eerlijkheid gebiedt ons hierbij wel wel te zeggen dat meeste werk

bij opstellen van de motie door de VVD was gedaan !

 

M O T I E

 


 

10. Camera toezicht

Met cameraplaatsing moet je ons inziens behoedzaam omgaan.

Er moet wel wat aan de hand zijn om zoiets te doen. En dan nog

onder voorwaarden.  Punt daarbij is privacy !

Voor zover onze info correct is, is het schijnbaar... en dan dus ook

helaas, met de klemtoon op: helaas... zover dat het niet vreemd

meer is om camera's te plaatsen. Jammer trouwens, maar goed.

Wij hebben hierover een aantal vragen gesteld en antwoorden

gekregen. Deze antwoorden van waren al van dien aard dat we

cameratoezicht kunnen accepteren.

 


 

12. Tweede Voortgangsrapportage 2012 met bijbehorende

begrotingswijziging.

 

Aan het begin maakte de voorzitter bekend dat via het budget

Bijstand er € 154.739 meer binnenkwam dan waarop was gerekend.

Een meevaller dus.  Tezamen was het overschot dus nu:

€ 186.444

 

We stelden de post: Pom de Wending. € 76.805 nog wel even aan

de orde met bijkomende opmerking:

 

"Op dezelfde bladzij komt trouwens onder 2.1.6 o.a. bijvoorbeeld de

 sluiting van de beide bibliotheekvestigingen in Opende en Niekerk

 in beeld...

 We willen nu niet direct alles weer oprakelen maar vinden het op

 dit moment... voldoende dit uitgesproken te hebben".