Raadsvergadering 10 juli 2018

 

08.      Vaststellen Programmarekening (Jaarrekening 2017)

Nadat we al een bijeenkomst met o.a. de accountant hadden gehad op dinsdag 3 juli,
en daarbij al vragen beantwoord werden enzovoorts, gooiden we nog enkele puntjes
'in de groep', tijdens het aan de orde komende agendapunt.

Toename uitkeringsontvangers (bldz.: 11), met 28 is iets wat volgens ons zich prima
leent voor een kanteling…
* Antwoorden van de wethouder daarop, gaven ons echter duidelijkheid hoe het zat.

Ten aanzien van de Programma’s

- 3 -    Verkeer en Vervoer:

 Ondanks dat dit punt misschien beter bij de nieuwe raad van het Westerkwartier
          neergelegd kan worden, willen we toch in de nu nog bestaande gemeente
          Grootegast, specifiek bij dit punt nog eens te pleiten voor een fietspad langs-
          en bij de Mensumaweg (Van Niekerk naar Leek).


- 4 -    Economische ontwikkeling:
          Centrumplan: We hopen dat meer interesse in leegstaande panden ook in
          concreto iets op gaat leveren

- 5 -    Educatie: (Bldz.: 53)
          Wat gaat men eraan doen… dat verzuimdossiers, in plaats van toenemen…,
          gaan: afnemen ?
          * Desbetreffende wethouder lichtte het daarop toe.

- 8 -    Zorgvoorzieningen:
          We zeggen daar al continue wat over, bij het volgende agendapuntje (10) ook,
          en laten het nu… bij een opmerking dat er inderdaad voldoende en goede
          aandacht moet zijn voor het armoedebeleid.

- 10 – Ruimtelijke Inrichting en Wonen:
         - Starters blijven een aandachtspuntje.
         - En Duurzaamheidsmaatregelen zijn natuurlijk vanzelfsprekend voor GroenLinks
           Grootegast.

 

Nemen we ook nog mee dat de Accountant een goedkeurende verklaring afgaf- en
stelde dat de exploitatieruimte oke is- en het totale beeld van de Jaarrekening…,
ondanks klein tekort…, waar, zoals wij het zien…, een goede reserve tegenover staat…,
goed is ? Dan zal men begrijpen dat zelfs ook GroenLinks Grootegast deze Jaarrekening
best wel vast wil stellen.
Hierbij dus.

 

09.     Eindevaluatie beleidsplan sociaal domein

 

GroenLinks Grootegast heeft kennis genomen van de Eindevaluatie. Er is veel werk
verzet. We kunnen vaststellen dat de transitie en de herindeling tezamen een groot
beslag leggen op mensen en middelen  op procesmatig niveau. Het is dan ook plezierig
om te vernemen dat niet alle apparaats-kosten zijn doorberekend ten laste van de voor
het sociaal domein geoormerkte middelen.
 

Hoe dan ook moeten apparaatskosten echter worden betaald, ongeacht ten laste van
welk potje die kosten worden gebracht. GroenLinks Grootegast pleit ervoor om te sturen
op reductie van apparaatskosten. Daarbij gaat het om het vinden van een juist even-
wicht tussen het afleg-gen van verantwoording en het beleggen van verantwoordelijk-
heden op uitvoerend niveau. Wij pleiten ervoor om de nadruk te leggen op de effectme-
ting: wat hebben al deze activiteiten nu betekend voor de inwoners van Grootegast, en
straks voor de nieuwe gemeente Westerkwartier ?

Wel hierbij onze dank voor al het werk dat verzet is, met name voor alle mensen die in
de praktijk van alle dag voor de uitdaging staan om kwetsbare inwoners van onze
gemeente te ondersteunen.

Op bestuurs- en beleidsniveau zien wij graag dat de apparaatskosten beperkt worden
tot een gestructureerde en heldere aanpak van de meting van de effecten van beleid en
meting van de tevredenheid van de inwoners.