Greep uit raadsvergadering 11 april 2017
 

 

08. Aanvullend Krediet Kunstgrasveld Niekerk en Privatisering Sportvelden Niekerk

     GroenLinks Grootegast ging net als iedereen voor keuze 2 (EPDM).

     Met deze en gene gesproken, onder andere met degenen die bij de gemeente
     wat financiën betreft van de hoed en de rand weten. Qua financiën bleken de
     alarmlichten hiervoor ook niet op rood te staan.
     * De raad ging unaniem akkoord met dit agenda punt, met uitzondering van
        het punt: exploitatiebedrag...
        Alléén de VVD en wij: GroenLinks wilden dat verhogen naar: € 39.000.
        De overige partijen: CDA, PvdA, C.U. en VZ2000 niet !
 

    We hebben het hier in haar totaliteit over een bedrag waarbij € 4.000 extra,
    ons inziens geen struikelblok mag zijn. Ons inziens moet je het nu goed aan-
    pakken, en dan hoeft men zogezegd: 'niet meer aan de hand van de

    gemeente te lopen'. Ook met een mogelijke ... Herindeling, moet je het nu

    eigenlijk toch goed en stevig neerzetten.

    Alléén GroenLinks- en de fractie van de VVD, hebben laten aantekenen dat
    de jaarlijkse exploitatiebijdrage op: € 39.000 had moeten worden vastgesteld.

 

 

 

 

09. Krediet Parkeerplaatsen Sportcomplexen Grootegast en Niekerk
     * Unaniem akkoord.

 

 

10. Beschikbaar stellen krediet voor het aanbrengen van bermbeton langs asfalt-
      wegen buiten de bebouwde kom.
     * Unaniem akkoord.
 

11. Wijziging Legesverordening 2017 en bijbehorende tarieventabel
     Met een opmerking over dat de ons verplicht opgelegde IDKaart eigenlijk
     gratis zou moeten zijn, gingen ook wij verder akkoord.
 

 

12. Notitie Klachtenregeling Sociaal Domein (informatief)

      Van de vragen en opmerkingen allemaal 'achter de schermen', gesteld, bleef
      het volgende nog over:
     

     Kan het college bevestigen dat in de aanbestedingsvoorwaarden opgenomen is
     dat de organisatie een klachtenregeling heeft, die naar tevredenheid werkt ?
     * Vragen die men stelde zouden later beantwoord worden.
 

 

     Blz. 4 onder nationale ombudsman.

     Hieruit concluderen we dat bij de nationale ombudsman geen klacht kan worden
     ingediend maar een verzoekschrift. We nemen aan dat het verzoekschrift moet
     worden gezien als een verzoek om de  klachtafhandeling in heroverweging te
     nemen. Het terugverwijzen naar de klachtenregeling van de gemeente, kan

     impliceren dat de ombudsman vindt dat de gemeente zich opnieuw moet buigen

     over de kwestie. Ook een telefonische afhandeling door de ombudsman, zegt

     niets over het feit of het verzoekschrift al dan niet als een terechte klacht,

     verzoek moet worden gezien. M.a.w. de conclusie dat er sprake is van 0

     klachten op het sociale domein bij de nationale ombudsman lijkt ons

     discutabel…, als een verzoekschrift wordt gezien als een heroverweging …

     (je bent het dan niet eens met een beslissing) … van de juiste klachtafhan-

     deling door de gemeente.