Greep uit onze inbreng, raadsvergadering 11 juni 2013

(tzt.  nog een "finetuning") 

 

In het vragenkwartier stelden we twee punten aan de orde:

a: Stop & Shop Partijgoederen en Faillisements verkoop Legolaan

    Vragen:

    - Verkoop aan particulieren mag, mits het ondergeschikt is.

       Hoe controleert het college dit en wat doet het college wanneer

      geconstateerd wordt dat het niet ondergeschikt is ?

    - Bent u het met mij eens dat actief reclame maken voor verkoop

      aan particulieren niet past bij het ondergeschikte karakter ?

      En kunt u op grond daarvan optreden ?

 

* Bij monde van de voorzitter werd ondermeer aangegeven dat er

   overleg is met de Handelsvereniging, en zij gerustgesteld zijn. 

   Er zou verder goed op gelet worden.

 

b: Nieuwe fiets en voetgangersbrug Roblespark

    Vragen:

    - Wat zijn de kosten in totaal ?

    - Via deze verbinding kunnen fietsers en wandelaars het water bij

      de Stadhouderslaan oversteken. De brug is rolstoelvriendelijk, dus

      ook minder validen kunnen de brug oversteken. Volgens ons is de

      bestaande, en nota bene slechts op maar enkele meters... verder

      liggende dam rolstoelvriendelijker.  De brug gaat aardig steil, in een

      ronding weliswaar, omhoog.  Volgens ons zullen fietsers dan ook

      veelvuldig stoppen om lopend de brug over te gaan.

      Over rolstoelen hebben we het dan nog maar niet eens.

     Vindt u eigenlijk ook zelf niet dat op de vermelde toegankelijkheid

      nog wel wat af te dingen is ?

    - En als er dan toch persé zoiets zou moeten komen op die plek ???

      Waarom dan niet gekozen voor een veel beter in het landschap

      passende houten brug, waarbij in plaats van stalen/ijzeren riet...

      misschien beter een paar echte boompjes daaromheen geplaatst

     waren ? Had dat niet beter gepast in het landschap daar ?

 

* De kosten van deze brug bleken € 49.000 te zijn

 

 

08. Jaarrekening 2012 (Programmarekening)

We hebben vragen gesteld, en veel daarvan zijn beantwoord- of krijgen

we nog antwoord op.  Rest ons nog het volgende:

 

Jaarverslag

bldz: 52 Sport- en Sociaal Culturele voorzieningen Bibliotheken:

'ondersteuningsaanbod voor de basisscholen' We vragen ons af hoe

goed dit werkt.  (ons inziens matige antwoorden).

 

Een bibliobus is qua kosten helaas geen reële optie, alhoewel het in

technische zin een goed alternatief zou zijn.  Wij zijn verder nog altijd

van mening dat het sluiten van de bibliotheekvestigingen een slecht

besluit geweest is. Voor zover wij er zicht op hebben missen teveel

inwoners van Niekerk, Olderkerk, Faan en Opende de bibliotheek.

De bibliotheek in Grootegast, hoe mooi misschien ook, is geen goed

alternatief voor oudere mensen.

 

Bldz. 92 Gebouwen

Op de vraag van ons: wordt bij meerjarenonderhoudsplannen

ook het aspect van duurzaamheid zoveel mogelijk betrokken ?

vloeide ondermeer zoiets naar ons terug als: "We kijken wel

naar de beschikbare duurzame producten en werkmethoden".

Wij van GroenLinks hechten er waarde aan dat het, als het

maar enigszins kan ? Méér is dan kijken.

 

Besteding overschot van € 479.166

Gezien de situatie in de gemeente Grootegast, ook... n.a.v. de

bevindingen van de accountant (weerstandsvermogen), leek het ons

verstandiger dit overschot naar de Reserves te brengen.

 

 

09. Goedkeuring Jaarrekening 2012 Stichting Westerwijs

Bij het doornemen van de stukken zijn er altijd opmerkingen te

maken en er vragen uit te halen. Bijvoorbeeld t.a.v. de risicofactoren

zoals daling leerlingen, lage Rijksvergoeding, Personeelslasten, zwakke

en zeer zwakke scholen enzovoorts.

Dat blijven ook aandachtspunten. Maar jaarrekeningen op zichzelf

kunnen er ook wel slechter uitzien dan deze. Kengetallen, waarmee

situaties en ontwikkelingen zichtbaar worden, lieten volgens de

stukken een zeer solide financiële basis zien.

 

* Wel hebben wij ten aanzien van het jaarverslag nog de vraag:

   hoe het nu gaat met vervangende nieuwbouw scholen in Opende ?

   Hoever is men daarmee ?

 

Met in achtneming van dat er blijvend aandacht moet zijn voor de

risicofactoren kunnen wij deze jaarrekening dus goedkeuren.

 

 

10. Herbenoemingbestuursleden/partiële wijziging statuten Stichting

      Westerwijs.

Wat ons betreft zijn aandachtspunten ondermeer, dat bij voordracht

ook de invloed van ouders en personeel voelbaar zou moeten zijn-

en het bestuur uit een oneven aantal zou moeten bestaan.

Termijnen van 8 of 12 jaar maken ons niet zoveel uit. Belangrijker is

dat er van gewoon betrouwbaar en goed bestuur sprake is.

Statuten wijzigen i.v.m. zittingsduur bestuursleden zien wij niet als

een onoverkomelijk probleem.