Algemene Beschouwingen 11 November 2014:  GroenLinks Grootegast

 

Sociaal Domein:

 

In 2015 gaat het zorglandschap veranderen: de zorg moet dichter bij de burger

en met minder middelen kwalitatief beter worden georganiseerd. En, vooral niet

te vergeten, de eigen kracht en eigen regie van de burger staat centraal.

Professionele zorg en ondersteuning komt pas aanbod als de cliŽnt zelf en diens

sociale netwerk, het niet meer kunnen redden.

Dit zijn natuurlijk uitgangspunten die altijd al hebben gegolden en feitelijk niet

nieuw zijn. Nieuw is dat de verantwoordelijkheid voor veel zaken bij de gemeente

komt te liggen.

 

Wie in 2015 zorg nodig heeft moet dus naar de gemeente.    Het Rijk, als we dat

even zwart/wit zo mogen zeggen: gooit taken over de schutting naar de

gemeenten toe.  Decennia lang gevoerd regeringsbeleid stond- en staat mede...

garant voor financiŽle problemen in dit land. Lijst van voorbeelden is oeverloos...

De Amsterdamse metro, Fyra, roestende helicopters- en de EU, zijn er maar een

kleine greep uit.   Miljarden gaan zo verloren.  Dus worden mede hierdoor...

uiteindelijk ook de gemeenten getroffen- en... uiteindelijk u en ik, de burgers.

 

En wat zien we qua zorg nu al ? Massa's papier en rapporten, te dure advies-

bureaus en veel, heel veel overleggen. Want hoe gaan die gemeenten dat nu

allemaal organiseren terwijl ze er eigenlijk te weinig verstand van hebben ?

En terwijl de financiering ook maar voor een deel bij de gemeente komt te liggen-

en voor een ander belangrijk deel bij de ziektekostenverzekeraars.

 

Kortom, GroenLinks Grootegast is kritisch over de ingeslagen koers, hoewel we

uitgangspunten, zoals bv.: eigen verantwoordelijkheid en professionele zorg dicht

bij de burger, wel kunnen accepteren.  Voor ons geldt dat we heel kritisch zullen

zijn op de daadwerkelijke realisatie van alle uitgangspunten. Nu uit de onderlig-

gende stukken blijkt dat er nog sprake is van veel voornemens en dat veel uit-

werkingen nog in komende jaren plaats zullen hebben, zullen wij, ondanks ook

onze visie ten aanzien van regeringsbeleid hierin, volgen op welke manier uw

college nu daad-werkelijk de cliŽnt en daarmee de burger centraal stelt.

 

* Herindeling

GroenLinks Grootegast heeft altijd aangegeven niet tegen een herindeling te zijn,

ondermeer vanwege alles wat "Den Haag" op gemeenten af laat komen.  Maar we

vonden- en vinden het daarbij wel van belang om randvoorwaarden te stellen aan

herindeling, ondermeer:

                   - Geen  hogere lasten voor de burgers

                   - Geen nieuw te bouwen gemeentehuis

                   - Dienstverlening moet op peil blijven

Waarom zou de burger er bij herindeling op achteruit moeten gaan ? 

Met deze voorwaarden zijn we trouwens nog coulant.   We eisen nog niet eens,

wat je eigenlijk bij herindeling toch wel zou mogen verwachten: verbetering. 

We eisen slechts geen achteruitgang.

 

Op 16 september 2014 werd er een voorstel gedaan om de OZB drastisch te

verhogen.  Het lijkt ons dat dit, bij alles wat het is- en bij alles waarom dit gedaan

werd- en wordt... ook mede... al een eerste stap daarbij is om de financiŽle ongelijk-

heid tussen gemeenten bij de komende herindeling, alvast weg te werken. Daarmee

geven we onze onderhandelingspositie al voor een belangrijk deel weg en dat is niet

de insteek van GroenLinks Grootegast.  Wij accepteren een verhoging van de OZB

met de inflatiecorrectie maar ook niet meer dan dat.

Dat het verder bij herindeling voorkomen kan worden... dat de dorpen inboeten aan

vitaliteit en leefbaarheid, ten gunste van de hoofddorpen, blijft voor ons ook nog

eens een vraag...

GroenLinks Grootegast wordt dus, al bij al steeds minder enthousiast van herindeling-

en we zullen ons nog gaan hťrberaden betreffende ons standpunt daarover.

 

Wij waren tegen de voorliggende begroting omdat we de extra verhoging van de OZB

met 10%  verwerpen. Er moeten voldoende alternatieven gevonden kunnen worden

om hem sluitend te kunnen krijgen.

 

* noot: vanuit college commentaar op het feit dat wij een OZB-Verhoging, zoals ie

           nu... op de burgers af zal komen niet accepteren.

           Wij gaven ondermeer... aan dat het extra bedrag van: Ä 307.600, waar op

           16 september bij de Kadernota sprake van was, desnoods beter gebruikt

           kon worden voor sluitende begroting 2015.  Destemeer daar desbetreffende

           wethouder vlak hiervoor zelf nog aangegeven had, het advies van de eigen

           organisatie hoe om te gaan met dat bedrag niet te zullen volgen.

           Er wordt, ons inziens dus een politieke keuze gemaakt met dat bedrag.

           Een keuze, die gezien omstandigheden..., de onze niet is

 


 

Agendapunten: 6  t/m  11

 

De stukken lezende bekruipt ons een dubbel gevoel: aan de ene kant complimenten

voor al het werk dat verricht is. Aan de andere kant kun je stellen dat je als raadslid

door de bomen het bos dreigt kwijt te raken.  We zien vooral veel algemene

bewoordingen, veel voornemens en we zien dat in de meeste gevallen wordt aange-

haakt bij bestaande organisatie-structuren in de gemeente.  We vragen ons af waar

wij nu zien... dat met minder middelen betere zorg dichter bij de burger wordt

geregeld.  We sluiten ons aan bij de Wmo-adviesraden, die de concrete uitwerking

van het beleid graag tegemoet zien en daarbij betrokken willen worden. Toch willen

we de volgende punten onder uw aandacht brengen:

 

Wij pleiten voor ondersteuning van mantelzorgers, anders dan in een steunpunt.

We moeten zuinig zijn op hen, en hen niet alleen onze waardering laten blijken, maar

hen daadwerkelijk ontlasten door respijtzorg te organiseren en vooral ook de taak

voor jeugdige mantelzorgers  draaglijk maken.

 

De functie van wijkverpleegkundige valt onder de financiering van de ziektekosten-

verzekeraars.  Het is al bijna 1 januari en wij zijn dan ook zeer benieuwd welke

samenwerkingsafspraken uw college heeft gemaakt met de ziektekostenverzekeraars.

De wijkverpleegkundige staat los van de gemeente maar is wel een spil in het geheel.

 

Wij pleiten voor realisatie van plaatsen voor beschermd wonen in de eigen gemeente,

voor ouderen met gebruikmaking van plaatsen bij Het Hoge Heem, zodat ook mensen

die deze vorm van zorg nodig hebben in hun eigen gemeente met ondersteuning van

de eigen mantelzorgers, kunnen (blijven) wonen.

 

De toegangstaken van het Bureau Jeugdzorg worden ondergebracht bij het CJG.

Wij pleiten voor een fysieke aanwezigheid op scholen... omdat jeugdigen daar te

vinden zijn... en preventie vooral ook daar... zal moeten beginnen.

 

Een uitgangspunt voor de uitvoering van de Participatiewet is dat tijdelijke uitstroom

ook als uitstroom wordt gezien. Eerder, in de jaren 80 en 90, hebben we iets soort-

gelijks gezien: het halen van streefcijfers om mensen te laten uitstromen. Na afloop

van de tijdelijke uitstroom komt men echter weer terug en begint het hele circus

weer opnieuw. Daarmee zijn mensen niet geholpen: men heeft recht op een werkelijk

en daarmee duurzaam perspectief. 

 

Wij pleiten voor meer aandacht voor structurele werkgelegenheid en een daadwerke-

lijke visie op hoe dat voor elkaar te krijgen. De maatregelen die nu worden

voorgesteld haken aan bij het beter geschikt maken van de werkloze voor de arbeids-

markt. Maar bij gebrek aan banen zullen deze acties geen zoden aan de dijk zetten. 

Wij pleiten voor een duurzame aanpak, gericht op creatie van werkgelegenheid.

         

Vraag bij de Verordening Jeugdhulp 2015

Er is rechtstreekse toegang tot de jeugdhulp of toegang via de huisarts of andere

derden mogelijk. Op welke manier zijn de kosten beheersbaar ?

 

Opmerking bij: Verordening Tegenprestatie

Het begrip Tegenprestatie is wettelijk vastgelegd.  Desondanks hechten wij eraan om

aan te geven dat het vragen van een tegenprestatie aan iemand die werkloos is, voor

GroenLinks Grootegast op gespannen voet staat met de collectieve verantwoordelijk-

heid voor individuen waarvoor de samenleving geen plaats op de arbeidsmarkt heeft.

Tegenprestatie hoort bij het recht van de sterkste, participatie hoort bij een

collectieve verantwoordelijkheid voor de zwakkeren in de samenleving...