Raadsvergadering 12 juni 2012
 

Greep uit inbreng:  GroenLinks Grootegast
 


 

Punten 10 Jaarrekening 2011 en 11 Kadernota 2012 werden als n

agendapunt behandeld

 

De Kadernota 2012 op 12 juni 2012 kon je, door omstandigheden

slechts voor kennisgeving aannemen.

 

De voorzitter gaf aan dat er bij het uitkomen van de mei-juni circulaire,

n.a.w te rekenen valt met een inkomensderving van zo'n 200.000.

 

Dat bevestigde nogmaals ns beeld... dat we als gemeente terug-

houdend moeten zijn met het aangaan van verplichtingen.

Dus hoe raar is het dat wij ter verdeling van het "overschot", na aftrek

van de posten: Peuterspeelzaalwerk & CJG Dienstencentrum, wij als

GroenLinks Grootegast stelden dat dat "overschot" maar even in de

wachtstand gezet moest worden ?!

 

Ook wij hadden makkelijk, net als andere partijen dat deden, nu al ver-

wachtingen kunnen scheppen naar FC Grootegast en de muziekver-

enigingen toe.  En die willen we uiteraard ook graag voorthelpen, maar

het moet allemaal wl kunnen !!!

 

Mede door onze info over de financin gaven wij ook aan het een op-

merkelijke zaak te vinden dat er een kunstgrasveldmaquette aangebo-

den werd door het college van B/W aan FC Grootegast op hun receptie

ter gelegenheid van het kampioenschap van het 1e elftal.

Dat werkt namelijk t.a.v. het kunstgrasveld, beeldvorming in de hand

van: "Kat in het Bakkie". En zover is het ons inziens nu... nog niet.

 

Bijna elke partij die aangaf te willen ondersteunen, gaf daarbij tege-

lijkertijd ook aan dit onder voorwaarden te willen doen, alsook een

eigen bijdrage te verwachten van de partijen.   Ook wij gaven, in min-

of meer ongeveer dat soort bewoordingen aan dat bij het doorgaan

van plannen... een eigen bijdrage van de partijen essentieel was/is.

 

Eventueel, i.p.v. een 'wachtstand' kon het "overschot", wat ons betrof

ook opgedeeld worden in potjes, bestemmingsreserves, die kunnen

groeien, net zoals we dat deden bij de MFA's  Kornhorn  en  Lutjegast.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen we daarbij echter onvermijdbaar, toch

ook nog rekening dienen te houden met het: Centrumplan.

 

Al met al gaven/geven we aan zoveel mogelijk mee te willen gaan met 

degenen die deze plannen hebben, maar wel graag op een manier die 
ons inziens verantwoord is.

 

Verder konden we leven met antwoorden, ons gegeven op onze vragen

die wij gesteld hadden "op de achtergrond",  t.a.v. de Jaarrekening.

 

Voor de raadsvergadering van 3 juli hopen we zodanig over info te 

beschikken dat we dan concreter zullen kunnen zijn !

 


 

Motie van Treurnis van de PvdA en VZ2000 ten aanzien van Wethouder

van der Sluis met Novatec konden we ondersteunen. 

Stemming daarvan was zoals te verwachten: 6 voor- en 9 tegen, zodat 

de motie verworpen werd.

 

Ondanks dat de voorzitter er misschien niet eens een slechte uitleg over

gaf, is het alleen al... voor de beeldvorming naar buiten toe, het een 

zeer vreemde zaak dat ze eruit gestapt is, zoals ze eruit gestapt is en 

even later, min of meer... weer "gewoon" instapt.