Greep uit inbreng 12-11-2013

 

Algemene Beschouwingen 2013

 

Algemene Beschouwingen 2013

Allereerst toch een compliment voor een sluitende begroting in 2014.

Bij de Algemene Beschouwingen van ons in 2012 gaven we al aan dat 

er donkere wolken aan konden komen. Helaas laat de Meerjaren-

begroting zien dat we die plank toen niet ver missloegen. Voor 2014 

is het oke. Voor de jaren daarna, ziet het er momenteel... nog niet 

goed uit.

 

Stukje overmacht is er echter ook. Consequenties van gevoerd

beleid waar je stevige kritiek op kunt hebben door de meeste 

kabinetten vanaf de jaren zeventig, tot aan nu toe, werkt ook door 

naar onze gemeente.

Zaken zoals de Algemene Reserve en Weerstandsvermogen moeten 

wat opgekrikt worden. Ook met het oog op komende 

decentralisaties. Voor zover wij het zien, legt Den Haag gemeenten 

die decentralisaties in dier voege ook zodanig op, dat er volgens ons

maar moeilijk aan te ontkomen valt.

 

Met de vooruitzichten, zoals we ze momenteel voor ons zien is het

in stand houden van voorzieningen een hele klus, laat staan 

vernieuwingen en investeringen. Helaas lijkt het gezien hoe de

tijden en situaties momenteel nu eenmaal zijn het er wel op dat we 

ook moeten accepteren dat zoiets als de OZB, voorlopig nog niet 

naar beneden zal gaan. Aan de ene kant wordt onze visie op OZB 

daar flink geweld over aan gedaan. Aan de andere kant is het wel 

een feit dat we hier laag zitten met de OZB als we het vergelijken 

met de ons omringende gemeenten.

We kunnen verder stellen niet ontevreden te zijn dat er ondanks 

alles, toch nog investeringen gedaan zijn. 

Een greep... uit voorbeelden:

één schoolgebouw voor twee zelfstandige basisscholen in Opende, 

nieuwbouw Het Hooge Heem, de beide MFA's, waarvan we afgelopen

zaterdag in Lutjegast een feestelijke opening bij mochten wonen. 

Hopelijk wonen we zoiets over niet al te lange tijd ook bij in 

Kornhorn.

 

1/3 Herindeling

GroenLinks Grootegast heeft altijd al aangegeven niet tegen een

herindeling te zijn, ondermeer vanwege de extra taken die Den

Haag de gemeenten min of meer toch dwingend oplegt.

Vanwege onze ervaringen met gemeenschappelijke regelingen alhier 

zou het óók best een verbetering kunnen zijn.

Maar we vinden al bij al het daarbij wel van belang om toch wat

randvoorwaarden te stellen aan herindeling, ondermeer:

- Uiteindelijk geen hogere lasten voor de burgers

- Geen nieuw te bouwen gemeentehuis

- Dienstverlening moet op peil blijven

 

Waarom zou de burger er bij herindeling op achteruit moeten gaan ?

Met deze voorwaarden zijn we trouwens nog coulant.

We eisen nog niet eens, wat je eigenlijk bij herindeling toch wel zou

mogen verwachten: verbetering. We eisen slechts geen achteruit-

gang. U ziet het: wij zijn de kwaadsten niet.

 

2/3 Milieu
Voor GroenLinksers zijn items zoals duurzaamheid, klimaat, natuur

en het milieu belangrijke items. Zoiets als bijvoorbeeld schaliegas- 

winning, wijzen wij op basis van wat er allemaal vanaf weten af...

en we hopen dat anderen dat ook doen.

Periodiek brachten wij zaken ten aanzien van schone alternatieve

energie in. Van dimverlichting tot en met zonnepanelen- en verder.

Helaas kregen we op momenten surpreme nul op het rekest.

Opmerkelijk voorbeeld daarvan:

. Ons voorstel van 5 juli 2011: zonnepanelen op scholen, waar men

het voor leerlingen ook nog als een mooi duurzaamheidsproject had

kunnen zien, werd door het college niet opgepikt. Op 12 mei 2012

kwamen zij zelf met een plan voor zonnepanelen, wat echter zo

slecht in elkaar zat dat het afgeblazen moest worden nadat de raad

het terecht afserveerde...

Ook van onze ingebrachte duurzame ideeën bij de Algemene

Beschouwingen 2012 werd, ondanks de waardering die de

wethouder er voor uitsprak, voor zover wij het meekregen niets

gedaan. Maarrrr... u ziet het, deze greep uit zaken toont aan dat

het aan onze inzet in elk geval niet ligt.

 

Dit alles wil trouwens nu ook weer niet zeggen dat begrippen zoals

duurzaamheid niet leven bij het college. Er gebeurt wel wat.

En daarvoor ook onze complimenten. Maar het zou allemaal nog wel

wat scherper kunnen.

 

 

3/3 Zorgvoorzieningen

 

Als we het over zorgvoorzieningen hebben ? Dan hebben we het

onmiskenbaar ook over decentralisaties, AWBZ naar WMO 2015,

Jeugdzorg 2015- en de Participatiewet 2015

Een greep uit problemen daarbij: is er voldoende expertise bij de

gemeenten aanwezig, of moet dat duur ingehuurd worden ? En wat

misschien het belangrijkste is: de veranderingen gaan gepaard met

forse bezuinigingen. Op moment van schrijven constateerden we:

Bezuinigingen op Awbz: structureel 1,7 miljard, Participatiewet

1,8 miljard, Jeugdzorg 450 miljoen (Afwachten is nog of jeugdzorg

er nog 20% extra bij gaat krijgen in 2015). In elk geval zal het

allemaal bij elkaar toch wel ergens tegen de 4 miljard Euro lopen.

Inmiddels dreigen veel gemeenten met boycot zorgplannen omdat

men in Den Haag alweer de spelregels verandert. Daar kun je als

gemeente ook geen beleid op maken. Afgezien dat Den Haag best

een punt kan hebben ter voorkoming dat verpleging en persoonlijke

zorg niet uit elkaar getrokken moeten worden, had men hier al veel

eerder duidelijk over moeten zijn.

 

Met alle info- en kennis waarover wij beschikken... zien wij als

GroenLinks Grootegast risico's in de decentralisaties. Het mag niet

tot onaanvaardbare situaties leiden. Of daarbij marktwerking in de

zorg ook een goed hulpmiddel is, is ons inziens hoogst twijfelachtig.

Kwetsbare groepen in onze samenleving moeten gewoon op zorg en

steun kunnen rekenen, zeker in een land als Nederland !

* Gemeente Zuidhorn lijkt serieus te kijken naar een motie van de

Christen Unie aldaar: "invoering categoriale bijzondere bijstand

voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Het lijkt ons dat dit ook voor onze gemeente geen gek idee is.

* Graag vernemen we hier een reactie op van het college.

 

Ondanks alles, ontslaat het ons allemaal, zoals wij het zien, niet om

toch zoveel mogelijk verantwoordelijkheid proberen te nemen hierin.

Maar dat dit niet makkelijk zal worden, zeggen we u nu alvast.

Opmerkingen/Vragen:

Programma 3 Verkeer en Vervoer

 

- Bij dit programma geven we het college graag het advies mee:

Praat eens echt met de Opendenaren over De Scheiding, op een

wijze dat hun inbreng daarover dan ook echt meetelt.

 

Programma 6 Sport en Sociaal Culturele Voorzieningen

- Cultuuraanbod: Wij vroegen al op tijd... in agendacommissies

meermaals om de Cultuurnota. Waar blijft ie ?

 

Afsluitend:

Voorzitter,

De begroting 2014 is sluitend. Maar we maken ons op dit moment 

dus nog wel zorgen over hoe de meerjarenbegroting eruitziet. 

En gezien de op ons afkomende decentralisaties..., de reserves. 

Dat blijven naar alle waarschijnlijkheid voorlopig helaas grote aan-

dachtspunten.   Zeker bij dat alles... is een gedegen financieel

beleid van groot belang.

Tot zover.

 

------------------------

 

OZB desnoods alleen met inflatiepercentage omhoog

Afschaffen OZB zou heel erg mooi zijn, maar getuigt gewoon niet

van Realisme !   't Is niet zo, en dat probeert men je in debat in 

de mond te leggen: dat we per definitie OZB moeten verhogen als 

het slecht gaat.  

 

Marktwerking in de zorg:  In theorie prima.  In de praktijk werkt 

het minder. Goede zorg is te belangrijk om als een product te zien.

Zorgvragers zijn geen ‘klanten’ die op hun gemak het beste of 

goedkoopste ‘product’ kunnen uitkiezen. Zij zijn of ziek, of bezorgd 

over hun gezondheid, en meestal afhankelijk van de kennis van de 

professionele zorgverlener. 

Bij een acuut probleem is er zelfs geen tijd om rond te shoppen.  

De ideologie van marktwerking als oplossing voor de zorg pakt o.i. in 

de praktijk toch te vaak anders uit.

Verschil van inzicht met CDA hierover zal dus wel blijven 

(denken we...)