Greep uit inbreng van ons tijdens de raadsvergadering 12-12-2017

06.     Winkeltijdenwet

          Normaliter is GroenLinks Grootegast niet direct voor open-
          stelling winkels op zondag.
          En daar zit een visie van 'geen 24uur economie', achter.
         
          Wat de motie betreft: Normaliter zouden wij hier dan ook niet
          zomaar mee akkoord gaan.  Het betreft, zoals wij het zien,
          hier echter een toch wel zeer bijzondere situatie, die zich niet
          vaak voordoet, te weten: drie dagen lang winkelsluiting.

          Wij schatten dit college wel zo hoog in dat ze ons inziens in
          staat zijn om wegen te vinden
om dus voor deze ene keer wél
          een uitzondering te maken en, zoals in de motie aangegeven,

          éénmalig voor zondag 24 december 2017, gebruik te maken
          van de bevoegdheid via een ontheffing wél de mogelijkheid te
          geven winkels geopend te hebben.

          Motie:
 


Motie ontheffing winkelsluiting op zondag 24 december.
De raad van Grootegast in vergadering bijeen op 12 december 2017.
constaterende en overwegende dat:

- het college van b&w niet alle ingediende schriftelijk vragen aan-
  gaande eenmalige ontheffing van de winkelsluiting op zondag 24
  december 2017 heeft beantwoord;

- dit niet overeenkomstig het Reglement van orde van de raad en de
   wijze waarop het college met het vragen recht behoort om te gaan
   is;

- het bekend is dat het college van b&w niet positief staat tegenover
   het bieden van de mogelijkheid voor het openstellen van bijvoorbeeld
   supermarkten op zondagen;

- nadere toelichting op de beantwoording van de gestelde vragen door
  het college niet leidt tot de beoogde verduidelijking;

- dit jaar zich de bijzondere omstandigheid voordoet dat de kerstdagen
   zo vallen dat na zaterdag 23 december er drie zon- en feestdagen
   op een rij zijn;

- het bekend is dat veel mensen op de dag voor de kerstdagen inkopen
   willen doen; dit jaar is dat een zondag;


- in veel gemeenten waar opens telling van winkels/supermarkten op
   zondag niet mogelijk is hierop in gespeeld wordt door op deze zondag
   via een ontheffing wel de mogelijkheid te geven winkels geopend te
   hebben;

- ondernemers die niet op 24 december hun winkel mogen openen een
   aanzienlijke schade leiden, omdat omzet wegvloeit naar supermarkten
   in gemeenten die op die dag wel geopend mogen zijn;

- onze gemeente pretendeert een aantrekkelijk ondernemersklimaat te
   hebben, waarvoor de verantwoordelijke portefeuillehouder zich
   buitengewoon sterk inzet;

- inwoners die op de dag voor kerstmis inkopen willen doen (en soms
   geen andere keuze hebben) tegemoet gekomen dienen te worden;
 

Roept het college op alsnog te besluiten, eenmalig voor zondag 24
december 2017, gebruik te maken van de bevoegdheid via een
ontheffing wel de mogelijkheid te geven winkels geopend te hebben.
 

Grootegast, 12 december 2017
 

Fractie VZ2000           Fractie VVD             Fractie GroenLinks

Harm Beute                Mattheus Gorter       Jan Wessels

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8a     
Fusie Westerwijs Penta Primair
         Voorzitter,
         Een voorbeeld: als twee mensen met elkaar willen fuseren… ?
         Trouwen noemt men dat ook wel eens… Dan leg je volgens ons…  
         eerst eventueel bestaande ruzies bij.  En zeker ook financiële ruzies.

         Als we dit doortrekken betreffende de fusie tussen Westerwijs en
         Penta Primair dan lijkt het ons dat hierin óók… Ook al kun je dat los
         van elkaar zien… de claim van Penta Primair met betrekking tot de
         overschrijdings-regeling… hoe de uitkomst ook zal zijn ? Toch ergens
         al per definitie, een vertrouwens-obstakel is.

         Om bij het genoemde voorbeeld van trouwen te blijven…:
         Doe je dat niet in de zojuist genoemde volgorde, dan zal dat, normaal
         gesproken... meestal voor meer problemen zorgen.
         GroenLinks Grootegast  heeft dus wel zo haar reserves bij deze fusie.
         Je zou er nu zelfs bijna… van kunnen zeggen:
         ‘Wij vertrouwen hem echter, als dikke stront in een trechter’.
         Gezien welke belangen er in het spel zijn inzake de fusie…, slaat de
         weegschaal, wat ons betreft met moeite…, maar toch, nog net in de
         richting door…, dat wij ondanks alles waar wij in deze zaak dus nog
         wel zo onze gedachten over hebben…, dat wij het advies toch volgen:
         1.  Instemmen met de bestuurlijke fusie tussen Westerwijs
              en Penta Primair.
         2.  Niet instemmen met de concept statuten.
         3.  Aan de fusiepartijen voorleggen… de statuten aan te laten passen
             conform de wettelijke voorschriften van de Wet op het Primair
             Onderwijs.

 

         Maar een flink aandachtspunt blijft het ‘vertrouwen’, dus wel.