Raadsvergadering 13 december 2011

Greep uit inbreng van ons...
 


 

Agendapunt:  07. Vragenkwartier

We kwamen op voor het jongerenwerk dat ons inziens afgebroken wordt

in de gemeente Grootegast,  en iets is wat zeker bepaalde spelende

problemen niet zal verminderen.

Het jongerenwerk trekt zich terug uit Grootegast.  Periodiek overleg is

van nul en generlei waarde gebleken tussen MJD en de gemeente. 

 

We gaan er van uit dat wij hier op de volgende vergadering nog wel op

terugkomen.

-------------------------------------------------------------------

De situatie in het Openbaar Vervoer stelden we ook aan de orde.

Er gaat namelijk nogal wat veranderen in januari 2012.  Er is gewoon van

een verslechtering sprake.  De mogelijkheden zijn natuurlijk beperkt voor

een gemeente om hier daadwerkelijk op in te grijpen, maar het signaal

dat het gewoon slechter uit zal pakken moesten we toch laten horen.

Lijn 33 verdwijnt en ondanks dat een andere lijn dan een keertje extra

gaat rijden is het een flinke achteruitgang.
Dat ze in Enumatil een handtekeningactie schijnen te houden voor het

behoud van met name buslijn 33, lijkt ons dan ook niet voor niets te zijn.

-------------------------------------------------------------------

Bibliotheek: Wij hebben kennis genomen van de strekking van de

gesprekken met Biblionet m.b.t. de effectuering van de bezuiniging op de

bibliotheken. We gaven wat opties aan, zoals het gaan voor 1 filiaal in

Grootegast waarbij voor de overige kernen een bibliobus ingezet wordt,

die ook periodiek de scholen aan doet.

 

We konden het ondanks onze visie gedeeltelijk eens zijn met VZ2000 die

bibliobussen niet zo zag zitten. Het is natuurlijk mooier als het zo kan
blijven als het is.  Daar gaan ook wij... liever voor.  Maar als het allemaal
(misschien onvermijdelijk) toch 'afgebroken' wordt ?  Wat moet je dan ?

In zo'n geval, dan toch liever maar wl een bibliobus die de kernen en de
scholen aandoet..., dan buiten Grootegast. verder helemaal niets meer.

 

Boeken dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling en moreel besef.

Zeker voor kinderen is het van groot belang om (met plezier) te lezen, en

zij hebben daarmee een voorsprong op hun leeftijdsgenoten die zelden-

of nooit een boek lezen.


Agendapunt: 08.  Vaststellen belastingverordeningen & tarieventabel 2012

We vroegen ons af, ondanks dat we inzien dat dit wel moeilijk zal worden,

ons toch af of het bedrag van 110 van het periodiek verwijderen van

huishoudelijke afvalstoffen per perceel, per belastingjaar ook naar beneden

kon.

 

Verder gaven we ook nog aan dat de eindgebruiker de verpakkingen niet

produceert van de producten die hij of zij koopt, maar houdt deze wel over,

wat kosten meebrengt. Door de aard van verpakking kunnen kosten

bespaard worden. Worden producenten dus ook wel aangesproken op hun

keuze... voor verpakkingen ?

-----------------------------------------------------------------------

Ondanks dat GroenLinks Grootegast wel zo haar eigen visie heeft op de

aanslag OZB, waarvan je moet bezien of die wel in goede verhouding staat

met de al jaren durende trend van al jaren en jaren lang woningen, zeker

statistisch bezien, die in waarde dalen..., moeten we toch erkennen dat...,

zeker vergeleken met veel andere gemeenten men het hier in Grootegast

toch niet slecht doet. We vinden het weliswaar moeilijk om een gemeente

te complimenteren met het verzenden van OZB-Aanslagen naar de burgers

toe, maar stellen wel vast dat dit, gerelateerd aan veel andere gemeenten

dus, toch nog wel veel minder kon. Dus toch maar een enigszins

gecamoufleerd compliment hierbij.


Agendapunt: 10.  Verslag uitvoering Omgevingsrecht 2010

We ondersteunden (uiteraard) het CDA in hun visie ter behoud van

houtsingels.  Houtsingels vinden ook wij van groot belang namelijk en in

voorgaande vergaderingen stelden wij dit ook al periodiek aan de orde.


Agendapunt: 11.  Plan van aanpak terugdringen bijstandsuitkeringen

We gaven aan de aanpak met de beschreven 4 actiepunten...:

Inloopspreekuur (verplicht) // Werkgeversbenadering/benutting

bedrijfseconomisch medewerker // Jobcoaching // Samenwerking binnen

het Westerkwartier of arbeidsmarktregio onze instemming te geven.

Goede zaak.

Afdeling Samenlevingszaken is hier al goed mee bezig. We gaven aan

aandacht voor de volgende punten ook van belang te vinden:

- Goede koppelingen tussen opleiding, ervaring en de vacature

- Aandacht voor de arbeidsbemiddeling voor 50+ers.

- Voorkomen dat werkgevers er alleen maar een periode lang een bijna

gratis werknemer bij krijgen, waarna hij/zij weer ingeruild wordt voor een

opnieuw o zo goedkope kracht, zodat degenen die het betreft qua werk-

nemer er ook niet beter van wordt


Agendapunt: 12. Tijdelijke regels aanscherping: Wet Werk en Bijstand

Als wij dit vaststellen, zal er in de gemeente Grootegast misschien

nog geen heksenjacht op de werkloze- of om welke andere reden

dan ook bijstandsontvanger gaan ontstaan. Maarrr, we geven er

echter wel een bepaald signaal mee af- en we gaan mee met een

bepaalde in gang gezette trend. Willen wij dat ?

 

Neem bijvoorbeeld alleen al maar eens die huishoudtoets

- Moeten kinderen verplicht problemen van ouders op lossen ?

- Verliezen ouders hun uitkering omdat een gehandicapt kind een

Wajonguitkering krijgt, terwijl alle kosten gelijk blijven of zelfs stijgende

zijn ?  Wij dachten het toch mooi even niet !!!

 

Uitzondering op onze visie hierop zou kunnen zijn als zou blijken dat in

veel van deze gezinnen hierdoor vorstelijke geldsbedragen binnenstroom-

den en men daar leefde als een Keizer in Frankrijk.  Echter, op basis van

alle info die wij tot nu toe binnenhaalden blijkt echter dat daarvan slechts

bij een echt wel te verwaarlozen minderheid mogelijk... sprake zou kunnen

zijn.

 

Wij vinden zeer zeker en gegarandeerd wl..., dat indien je een beroep

doet op een uitkering. Je daar onder het motto: wie kan werken moet ook

werken, je daar dus iets voor terug moet doen.

We denken niet dat er, zoals wij dat inschatten, dat er hier over dat punt

veel verschil van mening zal zijn. Evenals aanpak van fraude.

 

Was- en is deze gemeente verder niet goed bezig met dit alles ? 

Dan moest je aanscherpen. Maar buiten het punt dat er natuurlijk ergens

altijd wel iets... aan te scherpen valt, is deze gemeente, zojuist ook bij

punt 11 al aan de orde, dus wl al goed bezig. 

 

Ordinair- en verscherpt jagen op werklozen is ons inziens dan ook niet aan

de orde ! Indien wij dat wel zouden willen ? Geven we dan tegelijkertijd ook

geen brevet van onvermogen af naar de organisatie voor zoals zij tot aan

en op dit moment bezig waren en zijn ?

 

Al met al gaan dus niet akkoord met de tijdelijke regels aanscherping:

Wet Werk en Bijstand !!!

 

* noot:  Hierin stonden we alleen ! Alleen GroenLinksGrootegast ging

               als nige partij !!!  Niet akkoord...  met het inzetten van een

               ons inziens zeer kwalijke trend.