Greep uit onze inbreng Raadsvergadering op: 13-12-2017


08.     Herindelingsontwerp: Westerkwartier (voorbereidend)

         bldz.: 41 – punt 8.9 Conclusies:

         Met het geschetste beeld in déze paragraaf kunnen we een aantal conclusies
         trekken, we halen er eens eentje op:

         De eindconclusie van de financiële scan is dat er verschillen tussen de financiële
         huishoudingen zitten, maar dat deze niet onoverkomelijk zijn, blijft gehandhaafd
        
         * Volgens ons liet die financiële scan van het COELO juist, in niet bij te sturen

            info cq interpretatie zien dat er geen enkel financieel voordeel te behalen valt
            met herindeling. Dus hoezo… niet… onoverkomelijk ???
 

            Ook in Binnenlands Bestuur (Internetversie) stond er o.a. op: 04-07-2014
            een artikel over in wat dit bevestigde:
            'COELO: 'Fusies leveren geen geld op'.

            Dat zal ook gelden voor het: Westerkwartier !

   En als we dan alleen ook al meekrijgen, dat ten aanzien van Zuidhorn uit rekenkamer-
   onderzoek zou blijken dat na herindeling de lasten voor de burgers van Zuidhorn
   alleen al met zo’n 10% stijgen…  (is geverifieerd door ons), dan is het er ons inziens
   niet makkelijker op geworden… om nu direct positiever te worden over herindeling…

09.     Plan van aanpak herindeling/werkagenda raden + werkplan griffie (Voorbereidend)
         Herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier
      * We lezen: “De raden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben in

         november 2015 besloten te komen tot een gemeentelijke herindeling per 1 januari
         2019.  Als je het preciezer wilt omschrijven, moet het ons inziens zijn:
         een meerderheid… in de raden van… heeft besloten.

         Eén van de ambities is: medewerkers plaatsen in nieuwe functies. Kunnen we op
         zich mee leven, mits er dus geen ambtenaren zijn die met gedwongen ontslag te
         maken krijgen wat aan de herindeling te wijten is.

         We lezen iets van geharmoniseerde tarieven.  Deze zouden in principe ook zodanig
         vastgesteld kunnen worden dat herindeling ook hiermee duurder uitpakt voor de
         burgers.  Aandachtspuntje dus…

         Aandachtspunten op genoemde risico’s (bldz: 19-20) zijn voor ons... in elk geval:
         De uitslag Tweede Kamerverkiezingen- en eventueel onrust bij medewerkers.

         Met VZ2000 vonden ook wij dat nadelen ook gecommuniceerd moeten worden.

 

10.     Toekennen investeringsbijdrage MFA Grootegast
          - GroenLinks is altijd kritisch geweest op een plan A…, MFA.  Qua exploitatie in de
            toekomst zijn onze twijfels nog steeds niet helemaal weggenomen.  Zeker àls…
            er een herindeling komt in 2019 ? Ook hebben we nog zorgen ten aanzien van de
            mogelijkheid tot concurrentievervalsing t.a.v. bv. Barontheater Opende.

         - Wij hebben verder met wat ondernemers, middenstanders in Grootegast
           gesproken.  Daaruit bleek ons echter, zelfs bij suggestieve vraagstelling…, dat er
           wel verschil was in visie, over aard en uitvoering, maar dat we van hen niemand
           tegenkwamen die vond dat er helemaal niets hoefde te gebeuren.

        - Komen we tot het volgende:  (Fasten Your Seatbelts...)

          # Dankzij puur alleen GroenLinks Grootegast is er een subsidie binnengehaald van:
             € 300.000  (juni 2015. Alleen wij vroegen uitstel besluit aan om te kijken naar
             die subsidie, waar toen werk van gemaakt is, met nu een resultaat van:
            € 300.000)
 

         Conclusie van GroenLinks Grootegast:

         Wij waren op goede gronden, nooit enthousiast van een plan (A).  Sinds kort ligt

         dat allemaal een beetje anders, omdat nu… die subsidie binnen is.  Risico’s blijven

         ons inziens wel bestaan, maar misschien moet je af toe wel eens een gok nemen. 

         De condities daarvoor zijn nu… versterkt.  En daarom, met in achtneming van dat
         we nogmaals aangeven dat men er strak op toe dient te zien dat er dus geen
         concurrentievervalsing komt…, het dorp Grootegast er niet minder van wordt…,
         er hiermee ook geen drempels opgeworpen worden voor eventueel… extra…
         benodigde gelden, indien het kunstgrasveld te Niekerk door de huidige kunstgras-
         veldproblematiek iets duurder uitvalt, kunnen we, met medeneming van de hier
         door ons nu genoemde punten akkoord gaan.


11.     Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
         Door meerderen en ook ons werden vragen gesteld over het Revolving Fund
         Wat ons in het document mede… ook aanspreekt is, dat gesteld wordt onder
         (5) dat het dynamisch van aard is, zodat er altijd bijgestuurd en zaken toege-
         voegd cq aangepast kunnen worden.

         Verder willen we nogmaals benadrukken,  zoals we ook deden tijdens de raads-
         vergaderingen van onder andere: 16 februari en 21 juni dit jaar, dat wij als
         GroenLinks Grootegast ook het sociale aspect van duurzaamheid, zoals:
         "Planet en Profit", en duurzame aanpak ten aanzien van het Sociale Domein
         van belang vinden.

12.     Invoeren Raad van toezicht Model Stichting Westerwijs en benoemen leden
          Raad van Toezicht.
         * Dit agendapunt vergde nogal wat tijd en schorsingen. Uiteindelijk kon iedereen
            leven met toezeggingen over een rooster van aftreden.

13.     Vaststellen Regionaal Integraal Huisvestingsplan Westerkwartier
         (RIHP) 2017 – 2020
         We vroegen ons nog wel af hoe het nu... zat met scholen in het Middag-
         Humsterland.
         We gingen verder akkoord met het mooie, bondige, korte en heldere stuk.

 14.    Wijziging Reglement van Orde en Tekst Ambtsverklaring
          Vorige vergadering gaven we zoiets aan, we herhalen het nog maar eens…, van:
          indien we kleur moeten bekennen, het volgens ons zo is, dat alleen het punt van
          de organisatorische en bestuurlijke scheiding Kerk en Staat, die dan dus ieder
          hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regels
          voorschrijven, van belang is.
         De scheiding van Kerk en Staat beschermt de overheid tegen een dominante
         religie, maar het beschermt ook minderheden tegen een dominante overheid.

         Ook in zo’n kader bezien, is er ons inziens dus niets mis met de opstelling en
         houding van VZ2000.  Laat dat even helder en duidelijk zijn. 

         GroenLinks Grootegast heeft echter in de raadsvergadering van 15-november
         2016 toegezegd… ook wel met het compromisvoorstel van de Coalitie te kunnen
         leven (en dat deden er meer...). En ondermeer daarom…: blijven we instemmen
         met dàt compromisvoorstel.