\

 

Raad 14-02-2017

 

Greep uit onze inbreng
 

 

Beschermd wonen agendapunt 8

 

GroenLinks Grootegast ondersteunt het voorstel om ook in het Westerkwartier

twee laagdrempelige inloopvoorzieningen vormen, en met GGz-problematiek te

realiseren. Op deze manier wordt het mogelijk om voor deze inwoners van de

gemeente elkaar te ontmoeten in de eigen omgeving, wanneer zij daartoe

behoefte hebben.

Wij hebben wel de volgende vragen betreffende dit onderwerp:

 

(1)     Op welke manier is een dergelijke bovenregionale inloopvoorziening
         laagdrempelig toegankelijk voor inwoners van de gemeente
         Grootegast die tot de doelgroep behoren ? M.a.w. op welke manier
         worden inwoners van de gemeente Grootegast die tot de doelgroep
         behoren in de gelegenheid gesteld ook daadwerkelijk gebruik te
         maken van de bovenregionale inloopvoorziening ? Ontvangen zij een
         vergoeding voor de kosten van: vervoer… bijvoorbeeld ?

 

(2)     Bijdrage van de gemeente Grootegast naar rato van het aantal
         inwoners:
         wordt er ook een link gelegd naar het gebruik door inwoners van de
         gemeente Grootegast ? M.a.w. als er bij de centrum regeling een
         tekort ontstaat, wordt er dan ook gekeken of er  ook inwoners
         vanuit de gemeente Grootegast gebruik van maken ?

------------------------------------------------------------------------

 

Huishoudelijke hulp agendapunt 9A

 

GroenLinks Grootegast constateert dat bijna de helt van het budget voor

de Westerkwartiergemeenten en voor de gemeente Grootegast niet ten

goede is gekomen aan de inwoners voor wie het is bedoeld.  Daarover heeft

Groe Links de volgende vragen/opmerkingen:

(3)     Heeft het college ook zicht op de inwoners die geen of minder
         huishoudelijke hulp ontvingen dan voor 1 juli 2015: is er zicht op
         schrijnende situaties ?

 

Wij  zien graag dat de niet bestede gelden worden geoormerkt voor de

doelgroep, namelijk voor het zo laag mogelijk houden van de eigen bijdrage

huishoudelijke hulp of andere Wmo-voorzieningen voor inwoners van de

gemeente die aanspraak kunnen maken op Wmo-voorzieningen.

-------------------------------------------------------------------------

 

Huishoudelijke hulp agendapunt 9B

 

Volgens GroenLinks Grootegast moet de strekking van een Wmo-voorziening

zijn dat iedere inwoner die ondersteuning krijgt die nodig is in geval hij niet in

staat is om zelfstandig in het schoonhouden van zijn huis te voorzien. Eerder,

in 2014, gaven wij al aan, het belangrijk te vinden om uit te gaan van de

burger en zijn sociale omgeving in totaliteit. Het geven van een paar uurtjes

huishoudelijke hulp kan wellicht duurdere vormen van begeleiding of zorg

voorkomen.

 

Daarom blijft GroenLinks Grootegast voorstander van een maatwerkvoor-

ziening in combinatie met populatiebekostiging. De burger kan samen met de

aanbieder bekijken welke mogelijkheden er zijn binnen het vastgestelde

budget en samen zoeken naar een optimale vorm van ondersteuning. 

Voorwaarde voor deze aanpak is dat schuiven met budgetten tussen

Zorgkantoor en gemeente mogelijk wordt.  Zoals gezegd, afstemming tussen

Zorgkantoor en gemeente is cruciaal.  En daarmee de afstemming tussen het

zorg- en het overige sociale domein.  Huisartsen en wijkverpleegkundigen

zullen hierin een belangrijke rol moeten spelen. Indicatie op afstand vervalt

hiermee: het beoordelen van het recht op de noodzakelijke ondersteuning

komt toe aan de aanbieder. Strenge kwaliteitscriteria, in combinatie met een

vorm van populatiebekostiging en goed toezicht op de uitvoering, zullen ervoor

zorgen dat de burger de ondersteuning krijgt die nodig is. Met minder regels en

minder administratie. Er valt op deze manier veel winst te behalen.

 

Kennelijk zijn de zorgaanbieders nog niet zo ver dat populatiebekostiging

uitvoerbaar is. Om deze reden is de voorgestelde aanpak, namelijk de invoering

van een maatwerkvoorziening per 1 juli 2017, het meest haalbare. GroenLinks

mist echter het lange termijn perspectief:


(4)     welke stappen denkt het college te gaan zetten om te zorgen dat
         aanbieders een integrale afweging kunnen gaan maken bij het
         beoordelen van een passende voorziening uitgaande van een vooraf
         vastgesteld budget op basis van populatiebekostiging ?
         Welke stappen zet uw college in de afstemming met het
         Zorgkantoor om deze integrale afweging te realiseren ?