Raadsvergadering 14-05-2013

Greep uit inbreng van ons:


 

08.

Starterslening

Met dit plan wil men woningen los trekken op de woningmarkt en de zo-

geheten doorstroming bevorderen. Bewoners van huurwoningen, van de

woningcorporatie komen dan niet in aanmerking.  Wij hadden t.a.v.

huurders toch de volgende vragen:

- Is er met de huurdersverenigingen gesproken en met Wold en Waard

  voordat men dit plan in elkaar gezet heeft ?

- En wat kunnen we doen... voor huurders die een woning willen

  kopen die in eigendom is van een woningcorporatie ?

 09.

Vaststellen Verordening op basis van de Wet aanscherping handhaving

en Sanctiebeleid Sociale Zekerheidswetgeving.

Fraude met uitkering, ten onrechte een uitkering ontvangen, iedereen

zoveel mogelijk laten participeren in de samenleving, mensen perspectief

bieden op fatsoenlijk werk en inkomen etc, etc... Ook wij onderschrijven

dat. Alleen al vanwege inderdaad, ook het solidariteitsbegrip. Dat fraude

niet mag lonen klinkt voor ons ook logisch. Iemand die ten onrechte

uitkering heeft ontvangen, zou deze uitkering terug moeten betalen.

 

1e vragen waren:

a: "Zijn uitkeringsontvangers wel in staat om het teveel betaalde terug

    te betalen ? En zo nee ? Hoe gaat dat dan verder ?"

b: "Bij fraude betalen ze er als straf bovenop een substantiŽle geldboete"

     Wij zijn zeer benieuwd naar waar zij het geld weg moeten halen om

     dit te kunnen doen".

 

We komen verder een begrip als: "Robuuste Incasso" tegen. Dit houdt

dus in dat de volledige uitkering gedurende die periode kan worden aan-

gewend ter aflossing van de boete. Dit voor een maximale periode van 3

maanden. Dit dient de gemeente vast te leggen in een verordening.

Maarrrr... conflicteert dit niet met de Grondwet, te weten: Hoofdstuk 1

daarvan, betreffende grondrechten, en dan bij punt 20, alwaar we in de

Grondwet lezen onder bestaanszekerheid, welvaart en sociale zekerheid,

en dan met name onder punt 3 daarvan: "Nederlanders hier te lande, die

niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen

recht op bijstand van overheidswege"

 

De vraag die dan opkomt is: Is opnemen van de mogelijkheid... tot

robuuste incasso, dus de volledige uitkering stopzetten voor een periode

van drie maanden, ondanks dat u bij dringende redenen de mogelijkheid

kunt nemen... (U schijnt dat dus niet verplicht te zijn ?), om hiervan af te

wijken... is dat niet per definitie ongrondwettelijk ?

 

Wat ons betreft, geeft bestaande wetgeving voldoende mogelijkheden om

datgene wat je aan kunt pakken, aan kunt pakken. Is het niet eerder een

uitvoeringsprobleem waar we mee zitten ? Verscherping is nodig qua uit-

voering, maar niet qua wetgeving. Die geeft mogelijkheden genoeg.

 

Een vraag is trouwens ook nog: gemeenten maakten in de uitvoerings-

praktijk vaak een kosten/baten analyse. Voorbeeld is het afzien van terug-

vorderen van kruimelbedragen. Ook dat komt onder druk te staan, waarbij

je dan niet uit kunt sluiten dat dit de gemeente geld gaat kosten. Indien

dat zo is ? Gaat het Rijk die kosten dan vergoeden ?

 

Door "Den Haag" worden inmiddels steeds meer zaken aangescherpt,

behalve hoe zij... (zwart/wit gesteld) met ons belastinggeld omgaan.

Men draait de burgers steeds strakker de duimschroeven aan.

De menselijke..., sociale maat..., die wordt steeds verder losgelaten.

 

Wie de media een beetje volgt kan weten dat er ook al gemeenten zijn die

van werkelozen moderne slaven maken. Deze bijstandsontvangers worden

dan bijvoorbeeld gebruikt als concurrent voor arbeidskrachten uit de andere

landen van de EU. In onze visie afkeurenswaardig.

Je mag ze als tegenprestatie voor uitkering ergens in een werkproces

zetten.  Dat wijzen wij niet op voorhand af.  Maar dan moet dat wel

perspectief bieden aan degenen die je tewerkstelt. Dus ook met regel-

matige evaluatie, zinvolle begeleiding, training en scholing waar nodig, zodat

ze met zo'n traject een grotere kans hebben op reŽel uitzicht op een

normaal arbeidscontract met normaal salaris en onder normale condities.

Dus niet om ze gewoon maar te werk te stellen bij dubieuze werkgevers,

re-integratiebedrijven en gemeenten enzovoorts, die ze dan tegen een te

goedkoop tarief hun werk laten doen, waarbij ook nog eens reguliere banen

in gevaar worden gebracht. En dit laatste dreigt bij verscherping.

 

In het leven moet je soms piketpaaltjes slaan. Tot hier en niet verder !

Wij zagen- en zien in dit alles een ons inziens onwenselijke trend.

Dat zagen wij ook al bij een vergelijkbaar agendapunt december 2011, en nu

opnieuw. Ondanks het feit dat u dit als gemeente allemaal vast dient te

leggen in een verordening, gaan, in elk geval wij, er dus opnieuw niet mee

akkoord. (als enige partij)

 


 

11.

Herindeling

Wij hebben altijd gezegd, aangegeven voor herindeling te zijn, wetende welke

taken het Rijk nu eenmaal, hoe je het ook wend of keert op gemeenten af laat

komen, en die niet direct heel erg gemakkelijk... door een kleine gemeente te

doen zullen zijn. Maar onder voorwaarden.  De drie grote decentralisaties in

het sociale domein zijn er een voorbeeld van, te weten: Participatiewet,

AWBZ naar WMO en: Jeugdzorg. Deze vergroten de druk voor herindeling.

Of wij overigens wel zelf gevraagd hebben om deze decentralisaties met

daarbij te weinig middelen..., schijnt niet ter zake te doen. Het komt gewoon,

met condities die het Rijk daar eenzijdig bij stelt, op je af. Het de bevolking

goed betrekken, raadplegen bij het rapport: "Grenzeloos Gunnen" bleek een

ook stap te ver. Weer werd de bevolking ons inziens... bewust, niet serieus

genomen. We hebben het boekje: "Grenzeloos Gunnen" doorgenomen.

Op bijvoorbeeld bladz. 25 van het boekje: "Grenzeloos Gunnen", meent men

Europa erbij te moeten halen: "Samenwerking en het elkaar gunnen".

Bij uitstek zaken waarvan zeker na het Verdrag van Maastricht... en het

ontstaan van de Europese Unie, 1992/1993 het steeds duidelijker werd- en

wordt... dat dit slechts op papier, in theorie goed werkt.

Op bladzijde 27 wordt van een stagnerende werkgelegenheid en haperende

economische ontwikkeling gesproken. Dat zijn zaken waar ook wij niet blij van

worden. We zullen kritisch volgen of de herindeling daadwerkelijk een bijdrage

zal leveren ten aanzien van deze problemen, alsook van: Krimp, Opleiding,

Sociale achterstand, Werk- en Werkeloos-heid, Zorg, Welzijn, enz.

In het herindelings proces zal verder... voor veel zaken aandacht moeten zijn

zoals bijvoorbeeld het democratisch gehalte wat betreft mogelijk te veel

verlies van macht voor de gemeenteraad ten opzichte van gemeentebestuur-

ders en het ambtelijk apparaat

 

Omdat wij natuurlijk ook weten dat herindeling meer kan zijn dan puur alleen

maar opsommen van wat er mis mee is, en... nogmaals, gezien wat er op

gemeenten af komt, zijn wij op zichzelf bereid een herindeling te ondersteunen.

Maar dan wel met in achtneming van een belangrijk punt:

Burgers mogen door herindeling financieel niet slechter af zijn.

Met dit punt zijn we trouwens nog coulant, want eigenlijk zouden we moeten

stellen dat de burgers er met herindeling op vooruit... zouden moeten gaan.

De gemeente moet het voortouw nemen om met de gemeenten, die betrokken

zijn bij herindeling Westerkwartier, zorg te dragen dat ook... aan de zojuist

door ons genoemde punten... invulling gegeven wordt.

 

(er werd door de voorzitter vastgesteld dat ook wij voor waren.  Dat klopt

 ten dele, want het financiŽle aspect zal hťťl zwaar voor ons gaan wegen !)

 


 

12. Voortgangsrapportage.

 

1.3 Verkeer en Vervoer.

We zijn blij nogmaals te lezen dat ons voorstel van 25 januari 2011, gedaan in

het vragenkwartier toen, te weten over dimbare systemen, waarbij wij

refereerden aan een journaaluitzending woensdag 19 januari 2011 en een

daarop volgend stukje in de Volkskrant van zaterdag 22 januari 2011, daar-

over..., meer en meer meegenomen wordt !

 

Hoge voetpad blijft aandachtspunt. Er zijn door vragen van ons voor- en

tijdens de raadsvergadering 6 november 2012, begrotingsvergadering...

toezeggingen gedaan dat het dit jaar aanbesteedt zou kunnen worden.

Waar blijft creativiteit om eventueel bestaande knelpunten hiervoor uit de

weg te ruimen- en dan nu eens gewoon een keer met het Hoge Voetpad aan

de gang te gaan ?

 

2.1.9 Milieu:

Het "Slim Wonen in het Westerkwartier", lijkt ons..., zoals we al aangaven in

de raadsvergadering van: 06-11-2012, waarin we, onder ons punt van duur-

zaamheid zelfs nog een aantal voorstellen deden, waarvan de wethouder

aangaf dat deze misschien wel meegenomen konden in zo'n plan, dat lijkt ons

dus niet slecht.

 

2.1.11 De reden dat het Rijk transities doorvoert naar de gemeenten is,

ondanks wat men u wil doen laten geloven, en hoe hard men u ook probeert

te brainwashen, gespeend van elk idealisme en visie, behoudens die van

bezuinigen.  Indien er ergens efficiŽnter gewerkt kan worden, lijkt ons dat

natuurlijk prima. Maar wij vragen ons dus zeer sterk af, ondanks de op zich-

zelf, en daar gaan wij vanuit... goede inzet van gemeenten hierop... of het

onder voldoende middelen allemaal wel goed zal- en kan verlopen ?

 

2.2 Administratieve wijzigingen Lokale heffingen OZB. Er zijn 300 bezwaar-

schriften ingediend Worden het er elk jaar meer, minder- of wisselt het

steeds ?