Raadsvergadering 14 december 2010

 

Agendapunt

 

08

 

 

09

 

 

10

 

 

GroenLinks Grootegast kon akkoord gaan met het vaststellen van een

naar de minister toe te sturen conceptbrief betreffende CO2

 

Het initiatiefvoorstel van de VVD om de stichting CO2ntramine een onder-

steuningsbijdrage van 500 Euro te verstrekken ondersteunden wij van harte.

 

Ten aanzien van belastingverordeningen stelden we niet tegen indexering

OZB te zijn, maar gezien het feit dat men in de aan de raadsleden toege-

zonden stukken onder andere gewag maakte van waardedaling van

woningen (1,6%) vonden we dat de OZB, ondanks de indexering niet

omhoog hoefte, ook al is het bedrag qua stijging in principe verwaarloosbaar.