Greep uit...  onze inbreng Raadsvergadering 15 mei 2012

 

# Om te beginnen compliment van de voorzitter voor GroenLinks Grootegast

   en VZ2000 voor hun gezamenlijke project: Jeugd & Politiek.

   Ook hij sprak uit dat dit voor herhaling vatbaar was !


 

07. Vragenkwartier ???

a:  Stremming Openbaar Vervoer Oldekerk/Niekerk:

We gaven aan als zijnde GroenLinks Grootegast (maar ook de Christen Unie)

al vanaf het begin bij problemen met het Openbaar Vervoer de vinger aan de

pols te hebben gehouden.

 

We vroegen ondermeer in hoeverre het college haar ongenoegen geuit had,

en over er zorg voor te dragen dat het bij volgende keren toch wel allemaal

anders moet lopen, en dat het college beter ingrijpt een volgende keer.

 

Ook stelden we daarbij de volgende vraag:

Worden mensen die hierdoor op welke wijze financiële schade geleden hebben

ook- en door wie schadeloos gesteld ?

 

* Het antwoord van de wethouder op de laatste vraag was: QBuzz

 


b: Oplaadpaal:

Zeker vanaf 2012 zijn busreizigers verplicht om slechts met de OV-Chipkaart

te reizen. Als dat dan een onontkoombare verplichting is voor die reizigers,

dan zouden er op z'n minst meer oplaadpalen moeten komen. En die zijn nu

te dun gezaaid.

 

Tot einde 2011 kon je nog gewoon de oude vervoersbewijzen heel gemakkelijk

in diverse winkels e.d. verkrijgen.  Het invoeren van een te vaak niet goed

werkende OV-Chipkaart was, ons inziens al geen service naar de reizigers toe.

Het op zichzelf al meerdere kilometers moeten reizen naar een oplaadpaal om

te kunnen reizen, is dat volgens ons ook niet.

 

GroenLinks Grootegast vraagt hierbij aan het college om actie te ondernemen

om voor de inwoners / reizigers van de gemeente Grootegast op normale

afstanden oplaadpalen te realiseren, die als het even kan, niet met regelmaat

mankementen vertonen.

 

* Het antwoord kwam er op neer dat wij onvermijdbaar de conclusie moesten

   trekken dat het er met het invoeren van de OV-Chipkaart er, met alles wat

   daar nog bij kwam en komt, er gewoon van een verslechtering sprake is

   voor de reizigers

 


Huishoudtoets (Samen met de PvdA)

Onze vragen:

* Inzake het feit dat veel organisaties, ambtenaren e.d. hier toch flink wat

   kostbare tijd in gestoken hebben, kān de nu volgende vraag dus ook

   absoluut niet raar zijn:  In hoeverre gaat- en misschien sterker nog: kunt

  u... in het vervolg Den Haag nog serieus nemen ?

 

* Wat de huishoudtoets betreft, voor zover al in gebruik genomen ?

   Moet van ons van tafel.  Het is niet voor niets dat wethouders van de G4,

  de vier grootste steden het een "hardvochtige en ingrijpende maatregel"

   vinden. Divosa, de vereniging voor sociale diensten adviseert haar leden

   ook niet voor niets om de invoering van de huishoudtoets op te schorten.

 

* De huishoudtoets was al per 1 januari 2012 ingevoerd.  Kan de gemeente

   deze al tegen de bestaande regelgeving in stopzetten ? Hoe zit het dan

   met degenen die sinds 1 januari al geen uitkering meer kregen. Krijgen die

   dan alsnog, en dus met terugwerkende kracht hun geld terug ?

 

* Wethouder gaf ondermeer aan dat er alleen een mogelijkheid bestond tot

   opschorten.  Wel, gezien hoe die omstandigheden (wetgeving) zijn,

   besloten we dan maar akkoord te kunnen gaan met opschorting.

 


10.  Beschikbaar stellen van een krediet voor het plaatsen van

zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf/Brandweerkazerne.

 

GroenLinks is een partij die Duurzaamheid van belang acht. Mede daardoor

deden we in het verleden al menig voorstel, waaronder ondermeer:

Dimverlichting en Zonnepanelen op scholen.

 

Vreemd vonden we het dan wel dat als GroenLinks Grootegast

voorstellen doet qua duurzaamheid, er blijkbaar weinig mogelijk is.

 

Ook over het terugverdienen van dit project hadden we de nodige

vraagtekens.                                  (maar het komt nog terug)

 


11.  1e Voortgangsrapportage 2012 met bijbehorende begrotingswijziging

Ziet er op zichzelf goed uit.  Ondanks dat we, alleen al relaterende aan

bldz: 1 aandacht moeten hebben en houden voor een structureel... nadeel

van € 26.729 (wat eigenlijk nog groter is), blijven we moeite houden... met

onder andere... zoiets als ook bezuinigen op het jongerenwerk MJD van:

€ 40.000.

 

2.6.1 Investeringsoverzicht

Wat de Maranathaschool betreft, kunnen we daar van alles en nog wat qua 

visie van deze en gene op loslaten, maar misschien is het beter om dat pas

te doen als we de beschikking hebben over de beleidsnotitie van Penta Primair

Een notitie die wij in elk geval nog steeds niet gezien hebben.