Raadsvergadering 15 mei 2018

* Een greep... uit onze inbreng...

06.     Te bespreken ingekomen stukken

          Omgevingsdienst Groningen (OGD)

          Het verbeterplan en de daaraan te grondslag liggende problematiek,
          deed al een stevig beroep op het vertrouwen. De lasten stijgen
          structureel. Het aspect kostenbeheer blijft dus de nodige aandacht
          opeisen. Ook op het aanbieden blijkt weer commentaar mogelijk.

          Sorry: maar de prangende vraag die blijft hangen is dan toch:
          zullen ze het ooit willen, willen... leren ?


          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

          GR Publiek Vervoer Groningen / Drenthe
 

         In januari gaven we ondermeer aan een Begroting te willen zien. Naar
         aanleiding van het bedrag van: € 800.000. Een concept ligt er nu. 
         Heel goed dat men dus zo goed naar GroenLinks Grootegast luistert.

         In februari vonden we het, ook gezien het vergevorderde stadium niet
         opportuun tegen te zijn, maar we hadden wel onze twijfels.
         Daar hebben we in januari en februari ook wat van neergelegd.
         En twijfels over zo een Gemeenschappelijke Regeling die zijn er nog.

         Maar goed, als we dan in het bijbehorende stuk van: 4 mei lezen dat
         de bevoegdheid van de raad slechts opinievorming is, dan laten we
         het bij deze opmerkingen.

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          Novatec

            
De stukken lezende krijgen we ondermeer ook mee dat voor alle
          WSW-Medewerkers geldt, dat ze hun baan behouden onder dezelfde
          arbeidsvoorwaarden.
          Dŕt... vinden wij als GroenLinks Grootegast ook van groot belang !!!

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

          De Skieding/Opende

            
Goede memo. Een goed overleg met aanwonenden is van belang.
           Evenals hun inbreng.  Goede communicatie met die mensen en
           serieus kijken waar je... ze overal in tegemoet kunt komen.
                  

========================================================
 

08.       Bestemmingsplan Droomwonen Opende
          Hinder en privacy van omwonenden moeten zoveel mogelijk beperkt
          worden.  De zienswijze wordt ons inziens serieus genomen. Prima !
          Verder een goed plan waar we achter staan.


          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

09.     Financiën Jeugdhulp

            We hebben kennis genomen van de budgetoverschrijdingen in de

          jeugdhulp en van de maatregelen die genomen worden om de beste-
          ding van de budgetten te monitoren en de uitgaven in de hand te
          houden.
          Het valt op dat de analyse los staat van de inhoudelijke problematiek
          van de jeugd- en dat de maatregelen vooral gezocht worden in het
          beter declareren naar de juiste wet- en regelgeving en in verbetering
          van de sturing aan het begin van de contacten met de jeugd in het
          gemeentelijk domein.
         

          Hoewel we als GroenLinks Grootegast deze maatregelen zeker onder-
          steunen, vragen wij uw college ook om de sturing op de bedrijfs-

          voering van de grote gespecialiseerde instellingen aan de orde te
          stellen.
          Daarnaast verwachten wij monitoring van de inhoudelijke vraag-
          stukken: met welke problemen kampen onze jeugdigen met name- en
          wat doen we om die vraagstukken te verminderen dan wel te
          beheersen ?

          Tot slot bekruipt ons het gevoel dat we als gemeente niet de regie
          in handen hebben en vooral volgen en monitoren...
          Zolang de gemeente betaalt voor de kosten van de jeugdhulp, zijn
          wij als GroenLinks Grootegast voorstander van een stevige gemeen-
          telijke regie aan de voorkant van het proces.
          Om die reden vinden wij het versterken van de RIGG een goede
          actie, met dien verstande dat we willen benadrukken dat het dan
          met name zal moeten gaan om sturing vooraf.

 

          Vanaf het begin gaven we al aan dat het Rijk taken gewoon over
          de schutting gooit naar gemeenten toe, met onvoldoende budget
          erbij. Dat is nu méde... een van de oorzaken van de problemen

 

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10.     Cofinanciering reconstructie Provinciale weg - dorpskern Doezum
          * Akkoord

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

11.     Investeringsbijdrage Legiomuseum/Museumplein Grootegast
          * Akkoord
 

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

12.     1e Voortgangsrapportage 2018

          Een greep uit wat te maken opmerkingen:

          1.4.    - Invulling nog lege ruimtes heeft aandacht.
                   - Idee van Combireizen heeft onze instemming.
         
          1.6.    Sport en sociaal culturele voorzieningen:
                   Multifunctionele Accommodatie Grootegast.
                   Als het gebouw nog dit jaar in gebruik wordt genomen, kan de
                   nieuwe gemeente Westerkwartier, die er nu eenmaal komt...,
                   daar gelijk de Nieuwjaarsreceptie houden.
 

          1.8.    Zorgvoorzieningen
                   Zorgvoorzieningen zijn van groot belang. En in dat kader dus

                   ook zeker het armoedebeleid...
                   Zorg blijft verder iets dat continue aandacht vraagt- en mede
                   omdat wij dat van groot belang vinden, brengen we dan ook
                   vaak onze visie daarop in.
                            
          Voortgangsrapportage goedgekeurd