Raadsvergadering 15 september 2015

 

* Greep uit onze inbreng...

 

07.     We gaven t.a.v. vragen van VZ2000 betreffende vakantie woningen nu alvast aan

         dat we niet akkoord konden gaan met legaliseren van vakantiewoningen, omdat

         de daarmee gepaard gaande waardeverhoging niet eerlijk zou zijn ten opzichte

         van anderen.  De voorzitter gaf toe dat bij legaliseren van waardestijging sprake

         kon zijn.

 

         Verder ondersteunden wij, net als elke andere partij, de motie van VZ2000 niet.

         "Sociale huurwoningen in Roblespark"

         Nog niet zo lang geleden hebben we de woonvisie vastgesteld. In deze woonvisie

         wordt reeds rekening gehouden met de huisvesting van asielzoekers. Er is een

         gedegen onderzoek naar de behoefte aan sociale huurwoningen aan vooraf

         gegaan, zowel kwalitatief als kwantitatief. GroenLinks Grootegast ziet dan ook

         geen enkele aanleiding om af te wijken van hetgeen wij eerder in deze woonvisie

         hebben vastgesteld en ad hoc besluiten te nemen, zonder dat daar enige basis   

         voor is.  We waren het deze keer eens met de reactie van de wethouder hierop.

        

09.     Visiedocument Sterke Dorpen (dorpenbeleid Grootegast)

                 

         De ondertitel van het stuk dat voor ligt heet “een gezamenlijke visie op het

         dorpen-beleid”.  In de uitwerking wordt vervolgens geregeld het belang van sterke

         dorpen en daarin het belang van verenigingen van dorpsbelangen herhaald. Kern

         van het geheel is het aanstellen van een contactambtenaar, want de contactwet-

         houder is bij het aangeven van de coalitie al ingesteld (maart 2013). Voor de

         contactambtenaar vindt een uren-uitbreiding plaats, hiërarchische positie in de

         gemeentelijke staf en een werkbudget van: € 10.000,00.

 

         * Door de PvdA werd betwist dat de door ons genoemde datum (2013) juist was.

            Maar ja, in het visiedocument lezen we onder: 2.1 Rol Gemeente (bldz.: 4) toch
            het volgende onder: "1. Contactwethouder/portekeuillehouder dorpenbeleid"

            Er wordt één wethouder verantwoordelijk voor het dorpenbeleid. Sinds maart

            2013 is in het college van Grootegast een wethouder verantwoordelijk voor de

            portefeille dorpenbeleid.

            * In een reactie naar de PvdA toe, gaven wij dus aan dat wij dit toch wel

               goed zagen.

 

         De contactambtenaar wordt, even zwart/wit gesteld: "Het bos ingestuurd", op

         basis van het uitgangspunt dat de gemeente faciliteert en de dorpen doen.

         De contactambtenaar zal samen met de verenigingen van dorpsbelangen het wiel

         moeten gaan uitvinden.  Uit de notitie kunnen we opmaken dat er geen extra

         financiële middelen beschikbaar zijn voor het dorpenbeleid. Vraag is dan wel waar

         de urenuitbreiding uit wordt bekostigd, om welk bedrag dit gaat- en waaruit het

         extra werk-budget wordt bekostigd- en wat dit moet gaan opleveren ?

 

         Nu is GroenLinks Grootegast er helemaal niet op tegen om van onderop ontwikke-

         lingen te laten plaatsvinden. Integendeel, dat is feitelijk de basis van een goede

         democratie. Maar een visie op een gezamenlijk dorpenbeleid vraagt volgens ons

         om meer dan het aanstellen van een contactambtenaar met budget, een staf-

         positie en extra uren. GroenLinks Grootegast verwacht in een visiestuk tenminste

         drie punten terug te zien:

         * Op inhoud

                   a:       Welke taken zijn des gemeentes en welke taken des dorps ? M.a.w.

                             wat kunnen de dorpen zelf doen onder welke voorwaarden en wat

                             wil de gemeente zelf blijven doen ?

                   b:       Positie van de contactambtenaar binnen het gemeentelijk apparaat:

                             verwachten we immers niet van al onze ambtenaren dat ze een

                             luisterend oor hebben voor de inwoners van onze gemeente- en dat

                             ze in staat zijn om binnen het gemeentelijk apparaat zaken op

                             elkaar af te stemmen ten dienste van onze inwoners ?

                   c:       Positie van de verenigingen van dorpsbelangen in de dorpen: hoe

                             gaan deze verenigingen zorgen dat zij daadwerkelijk spreekbuis zijn

                             voor de dorpsbevolking ?

         Voor zover wij er zicht op hebben... zijn deze verenigingen vooral bezig met het

         organiseren van inspraakrondes voor dorpsvisies en het organiseren van evene-

         menten ten gunste van het dorp.  Wel, natuurlijk...: erg belangrijk... !

         En GroenLinks Grootegast wil ze niet graag missen !!!.  Maar als uitvoerder

         van voorheen gemeentelijke taken zullen toch afspraken moeten worden gemaakt

         over representatieve vertegenwoordiging, maximale zittingsduren van bestuurs-  

         leden, hoe om te gaan met geschillen enzovoorts...

 

         Het visiedocument is ons als raad ter informatie toegezonden, afspraken met de

         verenigingen van dorpsbelangen zijn al gemaakt. Mooi dat er een groot commit- 

         ment is bij deze verenigingen, nu de dorpen nog !

 

         Kortom, samenvattend is GroenLinks Grootegast van mening dat de visie wel voor

         verbetering vatbaar is- en het hoofdzakelijk lijkt te gaan om het aanstellen van

         een contactambtenaar.  Graag ziet GroenLinks Grootegast dan ook antwoord op

         de volgende vragen:

         a:       Wanneer mag de raad een visiedocument verwachten waarin tenminste

                   aangegeven wordt onder welke voorwaarden taken naar dorpen worden

                   overgedragen ?

         b:       Welke bevoegdheden de contactambtenaar krijgt binnen het gemeentelijk

                   apparaat ?

         c:       Welke voorwaarden gesteld worden aan verenigingen van dorpsbelangen

                  als het gaat om representatieve vertegen-woordiging, maximale zittings- 

                  uren en het omgaan met geschillen ?

         d:       Waaruit wordt de urenuitbreiding ten gunste van de contact-ambtenaar en

                   het werkbudget bekostigd ? Betekent dit al dan niet uitzetting van de

                  begroting ? Zo niet,ten koste waarvan wordt dit geld opgebracht ?

 

10.     Wijzigen Verordening Jeugdhulp

         Voorzitter,

         we hebben vragen gesteld- en de antwoorden kwamen in een memo tot ons.

         Helemaal naar optimale tevredenheid zijn de antwoorden voor ons nog niet. 

         Van professionals inzake deze materie horen we           weleens: "Eén druk op de

         PGB-knop, en je hebt de antwoorden" We hadden er dus graag wat meer inzicht in

         gekregen. 

        

         In de stukken komen we onder andere verder ook maar liefst 13 pagina's met

         producten tegen ??? Dat roept de vraag op: hoe gek zijn we in Nederland ???

        

         Met in acht neming van onze kritiek... konden we wel akkoord gaan.