Greep uit... onze inbreng bij de raadsvergadering van 15-10-2013

 

 

06      Concept-beleidsbegroting 2014 en meerjarenraming: 2015 2017GR Novatec

         Wij zouden graag naar 0,00 gaan per S.E.

         Men schermde altijd al- en nog met: "Van binnen naar buiten werken".

         Prima zaak, mits, mits dat betekend dat de te plaatsen personen een vast

         arbeidscontract hebben en dan op geen enkele wijze nog een financile band

         hebben met Novatec/works- en zij daarbij een normaal salaris verdienen.

        

08      Vaststellen Visienota Armoedebeleid

         De Memo Armoedebeleid geeft geen antwoord op onze vragen, gesteld op 17

         september 2013

         - Betaald werk is ook in onze optiek een goed middel om in je eigen onderhoud te

           kunnen voorzien.  Maar dan wel betaald werk waarbij wij ervan uitgaan dat dat

           dan om normaal betaalde banen gaat, onder normale omstandigheden- en

           waarbij er van een daarbij passend normaal salaris sprake is. Want mensen door

           bepaalde vormen van aangeboden werk de armoede in helpen, daar schieten we

           ook niet veel mee op.

         - Westerpas:

           Dat de Groninger raad de Stadjerspas op 9 oktober 2013 verdedigde tegen de

           prullenbak, en niet overtuigd was dat een website tegen armoede een beter

           alternatief was, geeft ons inziens ook wel aan dat ons voorstel voor een

           Westerpas- of noem het desnoods een: "Kwartiermaat", nog niet zo heel gek

           was.  Ook afgelopen vrijdag 11 oktober was te lezen dat het voorstel van het

           college in Groningen, om de Stadjerspas af te schaffen niet in goede aarde viel.

           Ook al omdat de alternatieven geen meerwaarde boden.  Veel fracties aldaar...

           konden niet akkoord gaan met het opheffen van de Stadjerspas.

           * Opmerkelijk dus dat er in de memo helemaal niet ingegaan werd op dit voorstel
           # Nadat we dit nogmaals aangegeven hadden, gaf de wethouder aan dat men

              hier in Grootegast er de meerwaarde niet van inzag.

 

           - Verder was ons inziens de hamvraag die door een brief van de Sociale Alliantie
             heenliep:
worden gelden, ontvangen van het Rijk, door de gemeenten, en dus

             ook deze gemeente, voor de chronisch zieken en gehandicapten wel besteedt

             ten aanzien van die groep ?  We gaan ervan uit dat dat hier wel zo is.

 

 09      Verzoek wijziging bestemmingsplan perceel Provincialeweg 131 Doezum

         We vroegen ons ondermeer af hoe het met de controles gesteld was die in 2007

         en 2009 gedaan waren.  Klaarblijkelijk kijkt men dan niet binnen in de schuren om

         werkelijk vast te kunnen stellen van wat er aan de hand is.  Dat vonden wij in elk

         geval. laten we het zo maar zeggen: een zeer vreemde- en opmerkelijke zaak. 

 

11      2e Voortgangsrapportage 2013 en bijbehorende begrotingswijziging

         Voor zover wij het zien: een in principe niet slecht resultaat van zo'n kleine

         40.000 wordt helaas door kortingen gemeentefonds een veel minder goed

         resultaat van zo'n dikke 150.000 negatief.  Meer dan jammer.  Maar er zal wel

         weinig aan te doen zijn.

 

         1.3.    Verkeer en vervoer

                   Medio 2013 is er een brug in het Roblespark geplaatst.  "Een brug te ver", 

                   zouden we willen zeggen.  De brug gaat niet alleen van nergens naar niets,

                  maar is door z'n vorm nog vrij ontoegankelijk ook nog.   10 meter verderop

                   ligt een dam, waarbij men zo het watertje over kan.  Het koste nog bijna

                   50.000 ook nog. 

         1.6     Gezien hoe het met de Sociaal Culturele voorzieningen gaat, en dan met

                   name bibliotheken, blijven wij toch voor een bibliobus pleiten die op

                   gezette tijden alle basisscholen aandoet in alle kernen van de gemeente. 

                   En wellicht kan ie nog buiten onze gemeente in het Westerkwartier ingezet

                   worden ook nog.

 

                  En verder: Het project: 'Slim wonen" ondersteunen we als

                   zijnde GroenLinks natuurlijk !
 * Het CDA excuseerde zich aan het begin van deze vergadering t.a.v. "Polenpunt"

 

 * Het Hoge Voetpad hadden wij ook op ons lijstje staan.  Ons werd in overleg, achter

    de schermen, vanwege 'tactische' redenen afgeraden om daar op dit moment iets

    over te zeggen voor de buhne, omdat dit huidige ontwikkelingen zou kunnen schaden.

    Omdat wij er natuurlijk alle belang bij hebben dat ontwikkelingen betreffende het

    Hoge Voetpad door kunnen gaan- en daarbij ook zo soepel als het maar kan kunnen

    verlopen... hielden we ons daarover voor de buhne drom stil.

    Vlak voor de vergadering spraken wij de wethouder er 'in de wandelgangen' echter

    wl op aan.   Dat was dus de reden dat andere partijen het in de raadsvergadering

    zelf wel aankaarten, maar wij in de vergadering op zich dus niet.