Greep uit onze inbreng raadsvergadering 15-10-2015

 

06.      Te bespreken ingekomen stukken

            Herindeling:

            Ondermeer naar aanleiding van diverse stukken tot ons gekomen betreffende

            herindeling melden we vanavond nog maar eens het volgende:

            Op 14 mei 2013 hebben we aangegeven voor te zijn... maar onder voorwaarden !

            Op 20 januari 2015 hebben we duidelijk laten blijken dat we gezien alle ontwik-

            kelingen steeds minder enthousiast werden van:  Herindeling !

            Op 21 april 2015 gaven wij opnieuw aan zeer kritisch te zijn op Herindeling.

 

            Dit alles- en meer... is allemaal terug te vinden op onze website

            onder: Notulen

 

            Verder vinden we het nu niet direct positief, dat we in het stuk aan de raadsgroep

            herindeling Westerkwartier, 1 oktober 2015 ondermeer, een bevestiging lezen van

            wat wij al dachten, dat in planning geen rekening gehouden is met het betrekken

            van de inwoners, en dat onder: "Voorstel", nu ineens, bij de datum van januari

            2019, wl rekening gehouden kan worden met burgerparticipatie ? Iets waar wij

            voor waren- en zijn. 

 

            Het roept helaas ook de vraag op: hoezeer men dit op lokaal niveau eigenlijk wel

            van plan was ? Nu voelt men zich naar alle waarschijnlijkheid zich hiertoe verplicht,

            omdat..., en dat lezen we ook in het persbericht van 1 oktober 2015: de Tweede

            Kamer... aangegeven heeft dat bij beoordeling men nadrukkelijk aandacht moet...

            geven voor het onderdeel:    Draagvlak bij de inwoners.... 

            Als de Tweede Kamer dit niet zo nadrukkelijk gesteld had ? Dan was het scenario,

            zoals wij het zagen- en zien van: opnieuw de burgers passeren... op lokaal niveau,

            helaas geen uitsluitbare optie geweest.   En ook dat... is een van de aspecten die

            weinig vertrouwen in alles wat herindeling betreft geeft.

 

            Formeel hebben we ons nog niet uitgesproken over herindeling.  Als dat op een te

            bepalen moment wel kan ? Dan zullen we de keuze maken:  voor- of tegen.

 

 

08.     Vaststellen Partiele Herziening Bestemmingsplan Buitengebied

            Door omstandigheden was het vanavond niet besluitvormend.  En daar we al veel

            info hierover tot ons genomen hebben- alsook hoorzittingen hierover meemaakten,

            hadden we niet veel behoefte om er vanavond erg veel over te berde te brengen. 

            Als het besluitvormend is zullen we onze visie op dit alles aangeven.

           

 

09.      Tweede Voortgangsrapportage en bijbehorende begrotingswijziging

            We hebben er vragen over gesteld en die zijn beantwoord.  We hadden nog wel

            een kleine opmerking over n der antwoorden betreffende huishoudelijke hulp,  

            te weten: wordt het bijgestelde bedrag gereserveerd voor Wmo- doeleinden ?

            Bijvoorbeeld om te voorzien in het verwachte tekort op de zorg in natura voor de

            jeugd.   Als antwoord kwam daarop: "U hebt besloten een bestemmingsreserve

            sociaal domein in het leven te roepen.  Een bedrag van 100.000,00 gaat van het

            budget Huishoudelijke hulp naar deze reserve". 

 

            * Wij gaven toch even aan dat er twee partijen waren die hier, op 30 juni 2015

               tegen stemden, waaronder wij, Groenlinks.

 

               We gaven verder aan tegen deze Tweede Voortgangs Rapportage te zijn.

 

 

10.      Erkennen Waterbodemkwaliteitskaart

            - We komen ondermeer tegen: "Begrenzing van het gebied waaruit

              grond afkomstig mag zijn zonder specifiek grondonderzoek"

              We vroegen ons af wat dit betekende- en de wethouder gaf er antwoorden op

              die bij ons niet verder tot vragen leidde.