Greep uit onze inbreng: raadsvergadering 15-11-2016

10.     Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Grootegast 2016-2018
          Hierbij benadrukten ook wij ondermeer:
          - Dorpen ook goed betrekken bij duurzaamheid

          - Hoe staat het met zonneweiden (percelen met zonnepanelen)
          - Goede balans nastreven tussen People & profit
          Verder ligt voor ons de bron van afval meestal bij de producent. Dat ontslaat
          trouwens de eindgebruiker niet van het nemen van verantwoordelijkheid hierin.
 

11.     Rapportage Monitor Sociaal Domein
          Er wordt veel gemeten en vergeleken, of alle cijfers al betrouwbaar zijn is nog de

          vraag, daar er pas in 2015 gestart is met de decentralisaties en nog niet alle

          systemen op elkaar aansluiten of alle gegevens goed zijn verwerkt.

          Vraag is natuurlijk of de regelgeving tegen de tijd dat de cijfers wel betrouwbaar

          zijn en goed vergeleken kunnen worden, al weer niet zodanig is veranderd dat

          we weer opnieuw kunnen beginnen.

 

          Er is een poging gedaan om in de analyse van al deze cijfers helderheid te

          verschaffen over de stand van zaken in het Westerkwartier en in het bijzonder in

          de gemeente Grootegast. Alle waardering daarvoor. Toch blijft het voor een

          gemiddeld raadslid een ingewikkelde materie, om aan de hand van een overkill aan

          informatie te weten hoe het nu is gesteld met de inwoners van de gemeente die

          het op eigen kracht niet redden. Daarom zou GroenLinks Grootegast liever een

          oplegger zien bij dergelijke uitgebreide cijfermatige informatie.  Een kernachtige

          samenvatting met analyses en conclusies/voorstellen, van alle onderliggende

          stukken.

 

Aandachtspunten om Mantelzorgondersteuning nog beter te realiseren, blijven ons

inziens nog wel, de volgende:

         - Mantelzorgondersteuning laagdrempelig bereikbaar laten zijn voor de inwoners die

           het nodig hebben
         - I.v.m. betere structurele ondersteuning, misschien zoiets als een Respijthuis

           realiseren ?

                             # Respijthuis: vangt kortdurende- en langdurige zieken op waarvan
                                de mantelzorger tijdelijk niet in staat is om de normale zorg te

                                leveren.  Soort Volpension logeerfaciliteit met toegang tot

                                verpleegkundige zorg...
         - Burgers goed van info voorzien, zodat zij weten dat zij gebruik kunnen maken van
           onafhankelijke clientenondersteuners.
         - Zorg dragen dat de MEE Gelden, juist bedoeld voor die onafhankelijke clienten-

           ondersteuning, ten goede komen aan het doel waarvoor het is bestemd.

 

Van groot belang dus om daadwerkelijk de onafhankelijke client-ondersteuning ten goede

te laten komen aan de inwoners van onze gemeente.

 
Om te weten hoe het nu feitelijk zit, zouden we graag inzicht willen hebben op de onder-
steuning van mensen die hulp bij het huishouden nodig hebben:

-         -   Hoe weten wij of wij alle mensen die de hulp nodig hebben ook bereikt worden ?


Verder moet van het geld Sociaal Domein altijd voldoende geld beschikbaar blijven voor

     juist dat Sociaal Domein. Je moet rekening houden met tegenvallers. Kosten die wij moeten

     maken als gevolg van het onoordeelkundig omgaan met gelden voor Novatec zouden niet

     ten laste moeten kunnen komen van gelden voor: Sociaal Domein. Dat zou geen reden

     moeten zijn om te beargumenteren dat niet gebruikte gelden voor het Sociaal Domein, naar

     de algemene middelen toevloeien.  Draag er dus zorg voor dat van niet gebruikte gelden

     voor het Sociaal Domein, voldoende te reserveren is, voor dat Sociaal Domein, zodat

     mensen die het nodig hebben niet in de problemen komen.

 

12.      Ambtsverklaring (VVD)
         Het punt staat nu eenmaal op de agenda, dus ontkomen we er niet aan om kleur

         te moeten bekennen.  Onze visie is de volgende:

         Voor GroenLinks Grootegast is puur en louter en alleen het punt van de organisa-
         torische en bestuurlijke scheiding Kerk en Staat, die dan dus ieder hun eigen zaken

         regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regels voorschrijven, van

         belang.  De scheiding van Kerk en Staat beschermt de overheid tegen een

         dominante religie, maar het beschermt ook minderheden tegen een dominante

         overheid.

         Daarom zouden we het voorstel van de VVD kunnen ondersteunen.
         * Met het compromisvoorstel van de coalitie kunnen we echter ook leven.