Greep uit onze inbreng, raadsvergadering 15-12-2015

 

08.     Verzoek VV. Niekerk voor aanleg kunstgrasveld
        

         GroenLinks Grootegast is voor een kunstgrasveld VV. Niekerk.  Om dit echter gezien

         omstandigheden toch zoveel mogelijk kans van slagen te geven geven we hier- en

         nu het volgende daarover aan:

         *  Je zou nu- en op dit moment het college al op willen roepen om alvast gelden te

             reserveren, hiervoor.  Dat klinkt voor de buhne prachtig.  Maar volgens ons kun

             je niet veel anders vaststellen dan als de situatie nu zodanig is, dat momenteel

             gelden hiervoor zo goed als niet aanwezig zijn, het niet reŽel is zoiets nu- en op

             dit moment aan te geven.

 

             Op basis van alle info ons ter beschikking, geven wij aan dat het ons het beste

             lijkt om dit punt in maart/april 2016 op de agenda te zetten.  Dan lijken ons de

             kansen groter voor VV. Niekerk.  (Eventuele gelden van Provincie zijn uiteraard

             welkom, maar daar willen we overigens uiteindelijk niet afhankelijk van zijn).

 

12.     Centrumregeling Beschermd Wonen
        

         Beschermd wonen en opvang betreft een kwetsbare groep mensen, waarvan de

         schaal van een individuele gemeente te klein is om kwalitatief goede en veilige

         voorzieningen te kunnen realiseren.

         Om deze reden kan GroenLinks Grootegast achter de voorgestelde samenwerking

         staan, ondanks het feit dat we in principe tegenstander zijn van gemeenschappe- 

         lijke regelingen, waarvan uittreding feitelijk niet meer mogelijk is en die vroeg of

         laat, naar alle waarschijnlijkheid, makkelijk als een molensteen om de nek kan

         gaan hangen van een individuele gemeente. Daarom zijn wij geen voorstander

         van een overeenkomst voor onbepaalde duur, maar van een duur met eindigheid,

         in dit geval voor eerst voor een periode van 5 jaar. In een dergelijke periode kan

         een samenwerking met zorgaanbieders worden opgebouwd en afhankelijk van te

         houden evaluaties kan de samenwerking al dan niet worden gecontinueerd.

         Omdat er geen sprake is van ingrijpende investeringen in dit dossier, is er geen

         enkele reden of noodzaak om een gemeenschappelijke regeling voor onbepaalde

         tijd aan te gaan.

 

         Verder staatgenoemd dat bij financiŽle tekorten sprake is van het solidariteits-

         principe en dat eventuele meerkosten naar rato van het aantal inwoners van een

         individuele gemeente worden omgeslagen.  GroenLinks Grootegast mist hierin de

         samenhang met geconstateerde behoeften in individuele gemeenten: daar waar er

         sprake is van een onevenredig grote problematiek op het gebied van beschermd

         wonen of opvang, zijn wij voorstander om een wegingsfactor in de kosten- 

         toerekening mee te laten tellen. Deze wegingsfactor is dan gerelateerd aan voor-

         komende problematiek, en wordt toegepast in samenhang met het solidariteits-

         beginsel.  GroenLinks Grootegast ziet graag een uitwerking van een dergelijke

         berekening.

 

         Ook deze niet te voorziene gevolgen samenhangend met het gebruik van de

         regeling, zijn voor ons een extra reden om te pleitenvoor een regeling met

         eindigheid, vooreerst voor de duur van 5 jaar.

 

         Tot slot missen wij een bepaling dat beschermd wonen en opvang laagdrempelig

         en toegankelijk moet zijn voor de inwoners van onze gemeente. Daar waar er

         behoefte is aan beschermd wonen of opvang in onze gemeente, zal de centrum-

         gemeente voorzieningen in moeten kopen bij zorgaanbieders die voorzien in een

         dergelijke behoefte.

 

         Resumť:

         * Wij zijn voorstander van een samenwerking middels een gemeenschappelijke

            regeling omdat de aard van de problematiek bundeling Van deskundigheid en

            middelen noodzakelijk maken.

 

         * Wij zijn voorstander van een regeling met eindigheid, namelijk voor de duur van

            5 jaar, omdat er geen redenen zijn die een langdurige samenwerking voor onbe-

            paalde tijd noodzakelijk maken, omdat er nog geen enkel inzicht bestaat in het

            relatieve gebruik van de regeling en omdat wij in principe tegenstander zijn van

            regelingen waar je als individuele gemeente praktisch gezien niet meer uit kunt

            stappen.

                                                   # (Als het allemaal goed loopt, dan kun je het na 5 jaar

                                                   continueren).

 

              * We verzoeken om uitwerking van de toepassing van een wegingsfactor als er

                 sprake is van meerkosten; de wegingsfactor betreft het relatieve gebruik van

                 voorzieningen in de verschillende gemeenten.

 

              * Wij verzoeken om in de regeling een bepaling op te nemen waarin is vastgelegd

                 dat de centrumgemeente voorzieningen in moet kopen bij zorgaanbieders die

                 voorzien in een behoefte aan beschermd wonen of opvang in onze gemeente,

                 als blijkt dat daar behoefte aan is.

 

13.     Belastingverordeningen 2016 en bijbehorende tarieventabellen
                  

         * GroenLinks Grootegast kan leven met het amendement van: CDA, ChristenUnie-

            en PvdA !

           Wel is het altijd af te vragen of de verantwoording van afval op zich niet te veel

           bij de consument gelegd wordt. Ons inziens moet ten aanzien van afval zeker ook

           naar de bron cq de producent gekeken worden !  In supermarkten kom je b.v.,

           om eens wat te noemen broodbeleg tegen, dat als we dan van een verpakking

           van 8 plakken uitgaan, er om per twee plakjes een plastic verpakking zit- en om

           het uiteindelijke geheel ook weer een plastic verpakking zit. 

           Ook aan de bron moet het dus anders.

 

        * Verder gaven we aan moeite te hebben met eigen kosten voor de burgers voor

           de door het Rijk, aan de burgers verplichtend opgelegde ID-Kaart

           In het verleden gaven we dit al vaker aan !