Raadsvergadering 16-01-2018

... Greep uit onze inbreng...:

03.     Spreekrecht burgers
          Inspreker wilde van de partijen weten wat de beweegredenen van bepaalde
          partijen geweest was, om voor Herindeling te stemmen.
          Inspreker was niet tevreden met de antwoorden van die partijen.
        

          Wij gaven aan dat we altijd gezegd hadden- en nog: dat herindeling alleen
          door kon gaan als er aan randvoorwaarden voldaan werd, wordt.

          Maar daaraan voldoet men dus niet.  Herindeling zal duurder uitpakken
          voor de bevolking.  De bevolking, die ook nooit de vraag voorgelegd heeft
          gekregen van: 'Wilt u wel- of niet herindelen' !!!
          En dan zijn wij (GroenLinks Grootegast) tegen.  We hebben daarom dus
          ook nooit voor Herindeling gestemd.
          Wel zijn we er ons van bewust dat Herindeling een gelopen race is. Maar
          wij blijven het een slechte zaak vinden, dat men zo met burgers omgaat !

-------------------------------------------------------------------------------


07.     Te bespreken ingekomen stukken

          Raadsmemo: Evaluatie Duurzaamheid:
         
            Het lijkt ons goed... dat er op de Klimaattop Noord Nederland het
            zogenaamde convenant ‘Energietransitie huishoudens met een smalle
            beurs’...  ondertekend is, door de Westerkwartier gemeenten.

            Verder lijkt het ons ook prima dat initiatiefnemers in Niekerk, Oldekerk
            en Faan. een lokale energiecoöperatie willen starten die ervoor kan gaan
            zorgen dat deze drie dorpen in de toekomst energieneutraal worden.
            En inderdaad, het kan een goede stimulans voor andere dorpen zijn.

 

          Wat duurzaamheid hier verder betreft: Kijk, er zullen altijd meer stappen
          gezet kunnen worden.  Moeten worden zelfs ! Maar ook uit deze stukken
          blijkt dat duurzaamheid leeft, en zich verder zal- en moet ontwikkelen.
          Dat is een goede zaak.

 

-------------------------------------------------------------------------------


08.     Vragenkwartier. We ondersteunden VZ2000 met hun visie op het van
          Starkenborgkanaal, waar je normaal gesproken zo goed als niet meer uit
          kunt komen als je erin rijdt (dit naar aanleiding van enkele 'voorvallen',
          aldaar).  Aan de kant moeten daar ook ons inziens, inderdaad op gepaste
          afstand opties komen, om uit het water te kunnen klimmen/komen.


-------------------------------------------------------------------------------

 

Agendapunt 10, 11 en 12
- (10): Vaststellen Kadernota.....    Beschut Werken
- (11): Vaststellen Verordening..     Re-Integratie
- (12): Vaststellen Verordening...    Loonkostensubsidie

 

Onderwerp is de realisatie van beschut werk, voor mensen die als gevolg van
beperkingen,  niet in staat zijn om zelfstandig deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
De Kadernota geeft het overstijgende beleid, en vervolgens wordt de uitvoering
geregeld in de re-integratieverordening en de verordening loonkostensubsidie.

Wat ons betreft... hangen de agendapunten 10, 11, 12 met elkaar samen, reden
waarom wij ervoor kiezen om één samenhangende reactie te geven, en niet bij
ieder agendapunt afzonderlijk.

 

Als GroenLinks Grootegast willen we graag weten hoe het komt dat er in de afge-
lopen jaren in Grootegast geen plekken beschut werken zijn gerealiseerd. Uit de
stukken concluderen wij immers... dat uitsluitend bij Novatec in de gemeente Leek
een 4-tal plekken beschut werken zijn gerealiseerd.

*        Klopt deze veronderstelling ?
*        En als dat zo is, hebben wij als gemeente Grootegast dan geen inwoners
          met beperkingen in het deelnemen aan de arbeidsmarkt ?

 

Hiermee samen hangt de vraag:
*        Wat we als gemeente actief ondernemen om deze kwetsbare groep
          inwoners te ondersteunen ?
*        Gaan we actief de boer op om werkgevers te  werven ?
*        Maken we voldoende de mogelijkheden tot het verkrijgen van dekkende
          onkostenvergoedingen bij werkgevers bekend ?
*        En hebben we actief contact met scholen voor speciaal onderwijs om tijdig
          jongeren te laten instromen in een plek voor beschut werk ?

Immers, ook en wellicht met name deze jongeren... moeten niet thuis zitten maar
deelnemen aan het maatschappelijk leven.

 

*        Kortom, hoe pro-actief ondersteunen wij als gemeente deze kwetsbare
          groep inwoners ?
*        En een vervolgvraag is: wat gaan we nu anders doen dan in de afgelopen
          twee jaar, waarin kennelijk geen enkele kwetsbare inwoner van
          Grootegast ondersteuning ontving ?

 

Een andere vraag betreft de laatste alinea van bladzijde 10 van de Kadernota.
Daar wordt vermeld dat tot nu toe slechts 4 dienstverbanden beschut werk via
Novatec zijn gerealiseerd, waarbij het dienstverband via een payroll constructie is
ondergebracht. We kennen  natuurlijk allemaal inmiddels de discussie rond het
Tweede Kamerlid Moorlag, inzake de door hem gehanteerde en inmiddels fel
bekritiseerde werkwijze, namelijk dat mensen die beschut werk verrichten, via een
constructie tewerk gesteld worden om de kosten te drukken, waardoor zij niet in
aanmerking komen voor reguliere (secundaire) arbeidsvoorwaarden.

 

Vraag van GroenLinks Grootegast aan uw college is:
*        Of de door Novatec gehanteerde constructie vergelijkbaar is met die van
          Alescon ?


En GroenLinks Grootegast is geïnteresseerd in de visie van uw college als het gaat
om gelijkwaardigheid in arbeidsverhoudingen:
*        is uw college van mening dat mensen die beschut werken op een
          gelijkwaardige manier behandeld moeten worden als het gaat om
          arbeidsvoorwaarden ?

Het zal duidelijk zijn dat wij als GroenLinks Grootegast van mening zijn dat gelijk-
waardigheid voorop moet staan.

 

Nu de reactie van de Wmo-adviesraden is verwerkt in de verordeningen, en de

Kadernota en de verordeningen eerder in concept al zijn besproken, achten wij het
niet noodzakelijk nog op inhoud een afzonderlijke reactie op de verschillende onder-
delen te geven.

 

Tot slot nog dit: graag zien wij dat in halfjaarlijkse voortgangsrapportages wordt
gerapporteerd over het feitelijke bereik van kwetsbare inwoners voor realisatie van
plaatsen beschut werk, zodat wij als raad onze controlerende rol ook tijdig waar
kunnen maken en niet uitsluitend achteraf geconfronteerd worden met feiten die
we niet meer kunnen bijsturen.


##     De payroll constructie blijft voor ons (net als voor het CDA), nog wel een
         aandachtspunt, maar de wethouder beantwoordde alle vragen zodanig,
         dat we toch akkoord konden gaan.
         Wat de beantwoording van de wethouder betrof, stelden we, zoals je dat
         wel eens hoort in Groningen...: 't Kon wel minder.
         Goed dus.

-------------------------------------------------------------------------------
 

Agendapunt 13

Onderwerp is de deelname aan een gemeenschappelijke regeling (GR) bedrijfsvoering-
organisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Als Groen Links Grootegast onder-
steunen wij in principe het streven om efficiënt het inkoop- en aanbestedingsproces
van het Publiek Vervoer vorm te geven.  De praktijk zal moeten uitwijzen of het
daadwerkelijk tot een vergroting van efficiency en kwaliteit zal leiden. 

 

Immers, de gemeentelijke herindeling leidt al tot een zodanige schaalvergroting dat
verwacht mag worden dat gemeenten zelf in staat zijn om kennis en kunde in huis te
hebben om contractmanagement, inkoop- en aanbestedingen adequaat uit te voeren.


Afgezien wat herindeling voor de burgers zal betekenen, herindeling doen we toch
niet om herindeling op zich. Er wordt toch altijd gesproken van een bestuurs-
krachtiger ambtelijke organisatie die minder kwetsbaar is en beter toegerust is...
door herindeling ?

De realisatie van een GR brengt extra activiteiten mee die een extra druk gaan leggen
op het ambtelijk apparaat, namelijk het voorbereiden van GR-vergaderingen, extra
overleggen omdat je als gemeente toch ook ambtelijk betrokken moet zijn en moet
weten waarover het gaat. Als GroenLinks Grootegast zijn wij op voorhand geen voor-
stander van de gekozen samenwerkingsvorm en hadden wij liever gekozen voor een
minder zware samenwerkingsconstructie. We begrijpen dat deze GR-vorm uitsluitend
uitvoeringstaken regelt en niet de bestuurlijke verantwoordelijkheden overdraagt.

Maar juist dat maakt dat er wellicht nieuwe overlegvormen gaan ontstaan, waarvan
wij geen voorstander zijn.

 

Hiermee samen, hangt het feit dat wij als GroenLinks Grootegast het aanstellen van:
een directeur op een personele formatie van 7,5 fte niet verdedigbaar vinden.
Dat dit wellicht een voortvloeisel is voor een keuze voor de GR zal ongetwijfeld zo
zijn, maar dit is nu juist één van de redenen waarom wij geen voorstander van deze

constructie zijn.  We vroegen ons hierbij ook af wat de werkelijke meerwaarde van
zoveel gemeenten (35 stuks) is...

In artikel 4, lid 7 van de GR staat vermeld dat de bedrijfsvoering organisatie taken die
niet direct tot haar taken behoren, nader benoemd in lid 2 als  contractmanagement,
inkoop, aanbesteding, ondersteuning en advisering,  maar die vallen onder het
uitvoeren van werkgeverschap of zogeheten: PIOFACH-taken...
          (afkorting voor 'Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën,
            Administratieve organisatie, Com- municatie en Huisvesting', Activiteiten
            die een organisatie zou moeten verrichten).

... kan uitbesteden aan deelnemers. Dit betreft ongetwijfeld taken die te maken
hebben met het in stand houden van een organisatie.
 

*        Als deze taken worden uitbesteed, wie is dan verantwoordelijk voor de

          kosten ?
*        Zijn deze kosten wel inbegrepen in de begrote € 800.000,00 als uitvoerings-
          budget ?
*        En wat blijft er dan nog over aan werk voor de directeur ?

 

Wij zouden graag een begroting van de organisatie zien , waarmee onderbouwd
wordt dat er een budget van € 800.000,00 noodzakelijk is en waaruit helder blijkt
welke taken uitgevoerd worden. Kortom, deze GR moet worden onderbouwd met een:

Business-case.


Verder vragen wij ons af:
*        Welke kwaliteitsverbetering wordt voorgestaan ?
*        Welke relatie is er tussen het vervoer in Zuid-Oost Drenthe en bijvoorbeeld:
          Noordwest Groningen ?

Kortom, ook als het gaat om kwaliteitsverhoging hebben wij onze vraagtekens.

 

Al met al zal duidelijk zijn dat wij sterke twijfels hebben over nut en noodzaak van
deze GR.  Wij verzoeken uitdrukkelijk om voor inwerkingtreding van de GR een onder-

bouwde businesscase in de raden te bespreken, dus uiterlijk in de raad van, laten

we eens zeggen... misschien maart deze business case voor te leggen aan de raden.

 

Zoals het nu momenteel is, gaan we hiermee nog niet akkoord.

##     Andere partijen hadden ook zo hun vragen hierover. Na onze inbreng
          volgde schorsing. Daarna ging unaniem, niemand op dit moment akkoord.

-------------------------------------------------------------------------------
 

14.     Verordening Elektronische kennisgeving Grootegast

        Er wordt gesteld dat de raad van Grootegast op 17 december 2013 de
        Verordening Elektronische Kennisgeving vastgesteld heeft. Was toen:
        agendapunt 14.  Als enige partij heeft GroenLinks Grootegast dat toen
        niet vastgesteld. We gaven toen ondermeer aan, als
gemeentelijke
        berichten alleen elektronisch worden, juist- en met name de ouderen
        weer in het gedrang zouden komen.

        De berichtgeving in o.a. de Streekkrant moet blijven !
        Als het er naast is- en niet vervangend ? Dan mocht u er wat ons betrof
        zoveel mogelijk op los elektroniseren als u maar wilde. Maar dus niet in
        vervangende zin.


          We zien dat GroenLinks Grootegast voor een deel gelijk krijgt met haar
          visie van toen, doordat er nu een
aanpassing komt, naar aanleiding van
          voortschrijdend inzicht bij de overige partijen op 21 november 2017.
          Of we er nu al helemaal zijn zoals wij het graag willen zien, staat nog te
          bezien, maar dit is in elk geval een goede stap voorwaarts- en alhoewel
          we er ons inziens nog niet 100% zijn, willen we, om het voortschrijdende
          inzicht te belonen, nu daarom wel akkoord gaan hiermee.