Greep uit inbreng raadsvergadering 16 februari 2016


 

06.     Te bespreken ingekomen stukken

         - Ingekomen brieven Novatec en informatie directiefunctie
           GroenLinks vindt het ergens... ook vreemd dat bij afbouw Novatec

           er qua directeuren uitbreiding kan zijn. 

           We onderschrijven verder de visie van de voorzitter- en
           desbetreffende wethouder hierop.

        

           Een vraag hierbij blijft: waarom de voorzitter en de wethouder

           inzake dit een minderheid vormden ?

 

07.     Vragenkwartier en benoeming PvdA Wethouder: Elly Pastoor.
         Wij konden akkoord gaan met de tijdelijke aanstelling.

 

08.     Vaststellen partiŽle herziening bestemmingsplan Buitengebied
         - Ondersteuning amendement Kiekebelt/Paulusma

        

10.     Begroting en Jaarplan 2016 stichting Westerwijs (Besluitvormend)

         Vreemd dat we de reserves apart op moesten vragen, omdat ze niet
         bij de stukken zaten... Na dit speciaal opgevraagd te hebben, bleek
         ons dat, ondanks afkalving Reserves, deze er toch nog goed uitzien.

         Voeg daarbij het exploitatieoverschot van: Ä 22.000... en we hebben
         voor zover wij het allemaal zien, geen reden de Begroting en het
         Jaarplan af te keuren.

 

         Een zorgpuntje blijft nog wel een te hoog ziektepercentage van het

         personeel in relatie tot de landelijke norm ! Dat roept de vraag op
         van wat is hier aan de hand en/of hoe kan dat cq waar ligt dat aan ?

 

11.     Kaderstellende notitie Herindeling (voorbereiding op...)

         Misschien hebben we bij onderstaande wellicht iets teveel- en misschien

         niet op de echt juiste wijze ingebracht ? Maar we vonden deze kans toch

         nogmaals aan te moeten grijpen om onze punten, correcties aan te geven,

         zodat ze meegenomen kunnen worden voordat we op 16 maart 2016 gaan

         vaststellen.

 

         01. Gemeentenaam: Westerkwartier is op zich wel oke, maar je kunt
               je toch de vraag stellen waarom men de bevolking hierin niet
               mee laat denken. 


         02. De geformuleerde missie is niet onderscheidend, is van 13 in een dozijn.
              Het zegt ons inziens niets bijzonders over de nieuwe gemeente Westerkwartier
              GroenLinks Grootegast wil in de missie graag opgenomen zien dat de nieuwe
              gemeente Westerkwartier zich onderscheidt in duurzaamheid in de meest
              brede zin van het woord:  duurzaam in het behoud van het landschap en
              cultuurhistorie, maar ook duurzaam in het zuinig omgaan met energie, en ook
              duurzaam in de zin van keuzes maken ten gunste van mensen die het op eigen
              kracht niet redden en ondersteuning nodig hebben om weer op eigen kracht
              verder te kunnen.

         03. Kernwaarden: daarin herkenen we ons in. zij sluiten aan bij de missie zoals
              GroenLinks Grootegast die graag verwoordt ziet.  Of er wel een link is tussen
              de voorgestelde geformuleerde missie en de voorgestelde kernwaarden
              betwijfelen we. 

 

         04.  We verwijzen naar datgene wat we zonet onder punt 3 aangegeven hebben,
                en we kunnen er mee leven.


         05. Het hoofdstuk over identiteit geeft onvoldoende richting.  Identiteit is hier van
               alles wat, eenheid in verscheidenheid is een onduidbaar begrip.  Met andere
               woorden de formulering is niet SMART genoeg, niet duidelijk genoeg.
               GroenLinks Grootegast is voorstander van een duidelijk geformuleerde
               identiteit, iets in de zin van: Het Westerkwartier is sterk in zelfredzaamheid
               als gevolg van een eeuwenlang geÔsoleerde ligging. Deze zelfredzaamheid

               maakt het Westerkwartier sterk in de oriŽntatie naar buiten, naar de
               omliggende stedelijke gebieden. Hiermee heeft het Westerkwartier haar
               geÔsoleerde positie verloren en is zij in staat om zich te onderscheiden ten
               opzichte van de omringende gemeenten en is zij aantrekkelijk om te leven,
               wonen, werken en te recreŽren !

         06. Het hoofdstuk 6 over Krachten benutten zegt niets, kan zo komen uit een
               algemene beleidsnota van het Rijk. Kan wat GroenLinks Grootegast betreft
               wel worden weggelaten, is een open deur.

         07. Hoofdstuk 7: De formulering over Onderwijs is onduidelijk.  Waarom niet
               gewoon gezegd: we vinden het van belang dat het beroepsonderwijs voor
               de kinderen van de nieuwe gemeente laagdrempelig en toegankelijk is in de
               eigen gemeente.

         08. Hoofdstuk 7: sport, cultuur, gezondheid en samenleving: GroenLinks
               Grootegast is voorstander van het benoemen van het behoud van een aantal
               basisvoorzieningen als zwembaden, bibliotheken, muziekscholen, sporthallen,
               zijnde basisvoorzieningen. Het benoemen van de eigen verantwoordelijkheden
               van  organisaties zegt namelijk niets over de rol van de gemeente op deze
               beleidsterreinen. Het gaat erom waarop wil de nieuwe gemeente focussen !

         09. Onder 8: Ruimtelijk-Economische Thema's:

              GroenLinks Grootegast wil benadrukken dat grootschalige landbouw wat haar
              betreft alleen maar kan als deze duurzaam is in de meest brede zin van het
              woord, namelijk als het gaat om het dierenwelzijn en het duurzaam gebruik
              van energiebronnen en het landschap.

 

         10. Ruimtelijke ordening:

              GroenLinks Grootegast is voorstander van eerst inbreiden en daarna pas
              uitbreiden. Dus de formulering van het zoeken van een evenwicht tussen

              in- en uitbreiding is voor ons niet duidelijk genoeg.

         11. Gemeentelijk vastgoed: Wij willen graag geformuleerd zien..., we hebben het
              dus over gemeentelijk vastgoed..., dat er geen nieuwbouw wordt gepleegd,

              dat het bestaande vastgoed optimaal wordt gebruikt door ambtenaren
              decentraal te laten werken. En de vastgoedportefeuille mag niet leiden tot
              extra kosten.

 

         Primair zou herindeling een stuk gereedschap moeten zijn te gebruiken om
         problemen op te lossen. Maar zal dat het geval zijn ? Hoeveel invloed hebben
         inwoners tot nu toe op 't herindelingsproces ? En hoe zit het inmiddels met
         MiddagHumsterland ?  Verder benadrukken we nogmaals in algemene zin onze
         visie ten aanzien van randvoorwaarden voor herindeling, te weten:
        
*        Er mag geen financiŽle achteruitgang burgers ontstaan die

                   aan herindeling te wijten is.
         *        Er wordt geen nieuw gemeentehuis gebouwd
         *       
Belangen van dorp & buurt moeten goed behartigd blijven.
         *        Geen achteruitgang voorzieningen wat aan herindeling te
                   wijten is.

         *        Niet de kloof vergroten tussen inwoners en Politiek

 

12.     Invulling rekenkamerfunctie (besluitvormend)

        

         Een gezamenlijke commissie bundelt krachten.  Zoiets zou moeten leiden tot
         financiŽle voordelen, en niet tot verdubbeling van budget. GroenLinks Grootegast
         is daar niet voor.  Indien er aansluiting zou komen ? Dan zou ons inziens dat

         budgettair neutraal moeten zijn.

 

         Het zou verder ook expliciet mogelijk moeten zijn om een onderzoek in te stellen
         op verzoek van een enkele gemeente. Er moeten regels voor worden opgesteld
         hoe een dergelijk verzoek zal worden afgehandeld en hoe de verdeelsleutel van de
         kosten dan zal moeten zijn.  Door regels op te stellen, wordt voorkomen dat
         gesoebat moet worden om een onderzoek.

 

         Stukje realiteitszin doet ons wel beseffen dat, gezien ontwikkelingen binnen de
         regio Westerkwartier, waaronder het toewerken naar herindeling..., aansluiting bij
         de bestaande commissie op termijn misschien onontkoombaar kan zijn.

 

         Toch gaan we momenteel nog niet akkoord. We zien momenteel nog onvoldoende
         meerwaarde- en dat ook in financiŽle zin.  Een Rekenkamer Grootegast zou
         bijvoorbeeld ook eerst nog eens kunnen kijken naar zaken hier in Grootegast,
         zoals misschien Strandheem, om maar eens wat te noemen.

 

         Natuurlijk kan het zo zijn dat te zijner tijd, zoals we net al aangaven, aansluiting
         onontkoombaar wordt.  Maar ook van herindeling moeten wij nog zien of zelfs
         2019 wel gehaald wordt !

         * Als enige partij... gingen wij (nog) niet akkoord met een gezamenlijke rekenkamer.

 

13.     Uitgangspuntennotitie Duurzaamheid (Voorbereiding op...)

 

         De voorgenomen acties beslaan hoofdzakelijk planet en profit, en niet people.
         GroenLinks Grootegast ziet in een duurzaamheidsnota ook graag de acties
         vermeld die op het gebied van people, dus sociale duurzaamheid, worden
         genomen. Het verwijzen naar collectieve burgerinitiatieven is prachtig, maar
         daarmee creŽer je niet als vanzelfsprekend sociale duurzaamheid. Wij vragen
         nadrukkelijk aandacht voor het belang van de individuele inwoner, die het op
         eigen kracht niet meer redt, en die veelal ook niet in het zicht is van burger-

         rinitiatieven. Wij vragen dus welke acties specifiek worden ondernomen op het
         gebied van sociale duurzaamheid.

         Wij vragen ons af waarom voor duurzaamheid een afzonderlijke projectleider en
         een afzonderlijk programma moet worden opgesteld. Waarom kunnen deze acties
         niet worden opgepakt door het bestaande ambtenarenapparaat ? Duurzaamheid
         moet immers          in de genen gaan zitten van iedere ambtenaar, het is a.h.w. een
         cultuuromslag. Daarom zou het goed zijn om duurzaamheid in te bedden in de
         reguliere taken van de gemeentelijke medewerkers.

 

         * Er was verder door enkele partijen wat commentaar op een bedrag hiervoor van
            Ä 125.000.  Gezien hoe alles er nu momenteel uitzag, konden we dat

            commentaar ondersteunen.