Greep uit inbreng van ons in raadsvergadering van woensdag 16-03-2016

 

08.     Vaststellen kadernotitie herindeling

 

         Voor onze inbreng bij de voorbereidende behandeling was geen steun. 

         We verwezen daarvoor naar onze inbreng in de vergadering van:

         16 februari 2016.

        

         Gezien dus het ontbreken van steun voor onze inbreng en alle voor-

         stellen bij o.a. de voorbereidende behandeling- en nu ook nog afwijzing

         amendementen van GroenLinks Westerkwartier, waaronder wij dus,

         gaven we aan dat we tegen het vaststellen van deze kadernotitie zijn.

 

         * Alleen VZ2000 en GroenLinks Grootegast waren tegen.

 

09.     Vaststellen bestuursconvenant en verordening rekenkamercommissie

         Westerkwartier.  De raad heeft in meerderheid besloten aan te sluiten

         bij de gezamenlijke rekenkamercommissie- en het bestuursconvenant. 

         Wij maken weliswaar onderdeel uit van de raad, maar hebben als enige

         partij in deze raad aangegeven, het hier niet mee eens te zijn.  

         We verwijzen hierbij naar onze motivatie van: 16 februari 2016.

 

         Verder geven we aan dat wanneer de raad bij meerderheid besluit het

         bestuursconvenant en de verordening vast te stellen ? We ons neer-

         leggen bij dat democratische besluit- en dan niet tegen de benoeming

         van de leden bij 10 zullen zijn.

 

         * Alleen GroenLinks Grootegast tegen

                 

10.     Benoemen leden rekenkamercommissie

         Met in achtneming van wat wij... zojuist bij punt 9 aangaven, akkoord.

 

12.     Notitie referendumverordening

 

         Om te beginnen gaven we aan dat in Nederland een referendumuitslag
         nooit bindend mag zijn. Daarmee behoort een correctief referendum
         niet tot de mogelijkheden.  Uitslagen kan men dus negeren...

 

         Verder is het ons inziens normaal gesproken zo... dat een Volksverte-
         genwoordiging bij zaken een belangen
afweging maakt, door raadplegen

         van o.a.: diverse maatschappelijke groeperingen, bedrijven en andere

         betrokkenen enzovoorts.  Dat ligt vaak toch breder, dieper en ook

         complexer dan een afweging die een individuele kiezer uit eigenbelang

         maakt, dat lijkt op misbruik van referenda- en moet men zien te voor-

         komen.  Met een ja/nee... óf... voor/tegen... vraagstelling dreigt ook

         nog een simplificatie te ontstaan die lang niet altijd recht doet aan de

         materie.  Zoveel mogelijk dient voorkomen te worden dat vraagstel-

         lingen neerkomen op een simpel: “Ja”, of: “Nee”.

 

         Dit zijn punten, waarvan GroenLinks Grootegast het van belang vindt

         dat ze meegenomen worden bij een akkoord, voor het mogelijk maken

         van een referendum. Met in achtneming van wat wij hier en nu... over
         de referendum verordening aangaven, zijn we niet tegen.

 

         * Noot 1: Groenlinks geeft op haar landelijke site aan referendum een
                       goed middel te vinden om burgers meer invloed te geven op
                       het bestuur.  Groenlinks heeft zelfs via een initiatiefwet
                       mogelijk gemaakt om voor burgers  o.a... een raadgevend
                       referendum aan te kunnen vragen, waarbij de overheid
                       advies van de burger krijgt...
 

         * Noot 2: Alleen VZ2000 en GroenLinks Grootegast waren voor.