Greep uit onze inbreng Raadsvergadering: 16 juni 2015


08. 
    Notitie Reserves en voorzieningen (vast te stellen)
         Bldz.: 18       Reserves wegen, bruggen en openbare verlichting
                            De vraag hierbij is of het bedrag van € 485.823, wat hier
                            inmiddels staat, toch niet een heel behoorlijk bedrag is ?
                            Wij zijn van mening dat die reserve te hoog is- en een
                            deel een andere bestemming kan krijgen.

                           *        Reactie werd toegezegd (komt dus nog)


09.
     Programmarekening 2014 (besluitvormend)
         We hebben vragen gesteld- en die zijn beantwoord.  Dat wil niet zeggen
         dat er nu niet meer vragen te stellen zijn.  We merken o.a. en
         bijvoorbeeld op dat er vandalismeschade is... staat een bedrag voor van:
         € 8.164 op bladzijde 44.  Iets dat wij- en we gaan ervan uit meerderen
         alhier als iets onwenselijks zien. En we betreuren het ook als we hierbij
         ook naar aanleiding van bladz. 54 aangeven ten aanzien van cultuuraan-
         bod, dat er geen cultuurnota is of komt etc, etc.  Voor ons blijven...
         dit aandachtspunten.

         Ook de door de accountant aangegeven situatie betreffende de
         reserveposten, gaven ons aanleiding om te vragen wat men
         daaraan meende te kunnen doen.


10.
     Verhoging kredietplafond startersleningen (besluitvormend). 
          Het standpunt van GroenLinks Grootegast als het gaat om de Starters-
          lening kan u bekend zijn: een prima regeling maar graag wel gebruiken
          overeenkomstig de doelstelling, namelijk de doorstroming op de huizen-
          markt te bevorderen en het voor starters op de woningmarkt mogelijk
          maken een huis te kopen. Dus niet uitsluitend toepassen op de nieuw-
          bouwsector.

          Wij roepen het college op om uitvoering te geven aan de eerder door
          de raad vastgestelde woonvisie: stel de regeling open ook voor
          bestaande woningen en laat de startersregeling geen indirect
          instrument zijn om problemen in de nieuwbouwsector op te lossen.
          Zonder openstelling voor de bestaande sector zijn wij tegen het
          verhogen van het huidige kredietplafond met € 250.000,00.

          * Dit was altijd al onze visie.  Zie bij: "notulen", op onze website
             hier, ondermeer: 19-03-2013  //  17-02-2015   //  21-04-2015

             * VZ2000 diende tezamen met VVD en GroenLinks nog een motie in
                om zulks te bewerkstelligen.  Maar die haalde het niet (6 - 7)   
 

11.     Toestemming wijziging GR Veiligheidsregio Groningen (besluitvormend)
          Waarom zou het een goede zaak zijn om hiermee akkoord te gaan ?
          * Wij gingen niet akkoord.
 

13.     Beschikbaar stellen aanvullende middelen MFA Grootegast
         Het is materie waarover o.a. en ons inziens nog veel onbeantwoorde
         vragen bevat.  Wij gaven aan even uitstel nodig te vinden- en het een
         volgende vergadering besluitvormend te laten zijn.
         En dat werd toegestaan.

        Op basis van alle info die we tot ons hebben genomen, gesprekken met
        deze en gene komen we verder tot het volgende:
        - Uitbreiding cq aanpassing van zaken betreffende de voetbalvereniging:
          FC Grootegast zou wat GroenLinks Grootegast betreft niet per definitie
          op onze tegenwerking behoeven te stuiten.
          Dat dit in de vorm- of in combinatie met een MFA zou moeten, daar
          zetten we inmiddels, met in achtneming van de situatie zoals ie nu
          momenteel is,  wél... onze vraagtekens bij.

        - Voor het MFA staan momenteel, zoals wij het zien nog maar 3 partijen. 
          In onze visie zal dat geheid risico's opleveren.  Risico's die je als
          gemeente niet zou moeten willen lopen.  Risico's die o.a. ook naar
          voren komen bij ondermeer het advies aan burgemeester en wethouders
          van de afdeling Middelen en Ruimte d.d. 27 mei jongstleden- en bij punt
          3 onder: Resume.  Daar geeft men ook al aan vraagtekens te zetten bij
          de exploitatie.

         
Verder, gezien het document: Document: Sport en Cultuurhuis
          Grootegast, Plan voor de realisatie van een multifunctionele
          accommodatie, het volgende:

          Bladzijde 5 en 27- en onder post 7: Subsidie gemeente Grootegast op
          basis van sportbeleid: € 200.000.  Staat er dus nog ergens een extra...
          bedrag van: € 200.000 ?

          Bladzijde 16: medio 2013 constateerde men dat het moeizaam wordt om
          de exploitatie van het plan voor het MFA bij het zwembad... rond te
          krijgen.  En toen deed bijvoorbeeld: Woudklank ook nog mee !?

          Bladzijde 19: We lezen daar ondermeer dat met de komst van het
          kunstgrasveld het trapveldje overbodig is geworden.  Dat zou de plek
          zijn waar het MFA zou moeten komen te staan.  In de praktijk zou
          echter blijken dat men velden tekort komt, ondermeer doordat het
          kunstgrasveld een aanzuigende werking op ledenaantallen zou hebben.
          Als dit zo is ? Dan lijkt ons ook van dat gegeven het vreemd dat dit niet
          meegenomen wordt bij alleen al de locatiebepaling MFA...
         ---------------------------------------------------------------------

         Het initiatief tot een MFA komt voort uit de dorpsvisie van 2010. Uit een
         enquête bleek dat er een grote behoefte was aan kwalitatief goede zaal-
         ruimte bij 3 muziekverenigingen, een toneelvereniging en het muziekonder-
         wijs- en zelfs iets met jeugd kon toen ook nog.  Daarnaast bleek dat van
         de 2 actieve voetbalverenigingen met name FC Grootegast... een groot
         belang heeft, haar accommodaties te vernieuwen omdat de huidige niet
         meer aan de eisen voldoet. 

         Uiteindelijk blijven van alle clubs en verenigingen slechts 3 over die
         dragers zijn voor het MFA. Hoelang de stichting Muziekonderwijs nog
         drager zal zijn is ons inziens alleen al discutabel, gezien de door velen
         geschetste... op handen zijnde gemeentelijke herindeling in 2018.
         Zoals het er nu naar uitziet zijn er slechts twee solide partners voor een
         MFA.

         Vanaf het begin van de ideevorming in 2010 tot nu, zijn met name het
         reduceren tot 3 deelnemende organisaties, en als we even uitgaan van
         een toegenomen kans op gemeentelijke herindeling, nogal van invloed op
         de soliditeit van de plannen. En daarmee bedoelen wij of er voldoende
         bestaansrecht is om voor slechts 2 solide partners een investering te
         doen als gevraagd.

         GroenLinks Grootegast staat op zich positief ten opzichte van zowel
         FC Grootegast als muziekvereniging Oranje. Het zijn beiden organisaties
         met een groot draagvlak in de gemeenschap.  Zij kunnen bogen op veel
         vrijwilligers- en beiden leveren een belangrijke bijdrage aan ontwikkeling
         van de jeugd op cultureel en sportief gebied.

         Dat we als gemeente mee moeten denken over een goede accommodatie
         voor beide verenigingen lijdt geen twijfel. Noch in het projectplan van de
         stichting MFA, noch in het collegevoorstel, noch in het raadsvoorstel
         hebben wij echter een afweging kunnen ontdekken van mogelijke
         alternatieven.

         Een eerste vraag van ons is dan ook om een zorgvuldige afweging te
         maken tussen de MFA-plannen en de mogelijke alternatieven voor de 3
         deelnemende organisaties, zowel naar inhoud als naar kosten.

         Wel wordt gemeld dat de huren van huidige onderkomens zullen worden
         opgezegd. Wat gaat dit betekenen voor bijvoorbeeld muzieklessen die nu
         nog in Sebaldeburen en in Doezum worden gegeven? Het is juist zo prettig
         dat leerlingen zo dicht mogelijk bij hun woonplaats muziekles kunnen
         krijgen.

         En krijgen de huidige locaties die worden gehuurd wellicht te maken met
         leegstand of met financiële problemen ?
         Welke harde voorwaarden worden gesteld om te voorkomen dat het
         Barontheater in Opende nadelige gevolgen ondervindt van het MFA ?
         En hoe worden deze voorwaarden gehandhaafd ?

         Een tweede vraag van ons is om de neveneffecten goed in kaart te
         brengen met als uitgangspunt dat deze neveneffecten geen nadelige
         gevolgen mogen hebben voor het Barontheater in Opende, dat het niet
         mag leiden tot centralisatie van de muzieklessen van leerlingen en tot
         leegstand van huidige accommodaties.

         Wellicht de grootste onzekere factor in het geheel is de financiële 
         onderbouwing.

1.       Er is geen zekerheid over de toepassing van het BTW-tarief en de
          effecten daarvan op de kosten.

2.       Hoe reëel is het om te verwachten dat FC Grootegast in totaal voor
          een bedrag van € 80.000,00 aan obligatieleningen zal afnemen ?
          En welke effecten hebben deze obligatieleningen in de toekomstige
          exploitatie ?

3.       De onzekerheid over de bijdrage van Stichting muziekonderwijs in de
          exploitatie na 2018.

4.       In de exploitatie opzet wordt niet expliciet gesproken over allerlei
          bijkomende kosten als Buma-rechten, HACCP-eisen, het kunnen
          krijgen van een horeca-uitbater (in de exploitatie-opzet wordt pacht
          horeca als inkomsten genoemd), scholing van vrijwilligers e.d. Kortom,
          onduidelijkheid over diverse kleine bijkomende kosten, die weliswaar
          gering in omvang zullen zijn, maar op zo’n krappe exploitatie tot
          problemen zouden kunnen gaan leiden.

          Een derde vraag van GroenLinks Grootegast is dan ook om te zorgen
          voor volstrekte financiële duidelijkheid op bovenstaande punten en
          geen risico’s te nemen waarvan op voorhand al te zien is dat deze
          zullen leiden tot onoverkomelijke exploitatietekorten.

          Het bestuur van de stichting MFA rekent op een actieve  beleidsonder-
          steuning vanuit de gemeente, waarbij wordt opgemerkt dat dit het
          bestuur van de MFA niet vrijwaart van het werven van nieuwe
          huurders (blz. 7 projectplan).
          Wat wordt bedoeld met actieve beleidondersteuning door de gemeente ?
          En hoe ziet de relatie tussen gemeente en stichting er in de toekomst uit
          als het gaat om beheer en onderhoud ?

          Een laatste vraag van GroenLinks is daarom: om helder aan te geven wat
          de relatie zal zijn tussen de gemeente en MFA.

          Samenvattend:

1.       GroenLinks Grootegast draagt de 3 in het MFA deelnemende organisaties
          een warm hart toe.

2.       De raad dient een zorgvuldige afweging te maken tussen de MFA-plannen
          en de mogelijke alternatieven voor de 3 deelnemende organisaties, zowel
          naar inhoud als naar kosten.  Wij vragen derhalve het college om de
          alternatieven aan te geven:
          * Wàt... als de raad niet de aanvullende middelen beschikbaar wil stellen ?

3.       Wij vragen uw college om de neveneffecten goed in kaart te brengen met
          als uitgangspunt dat deze neveneffecten geen nadelige gevolgen mogen
          hebben voor het Barontheater in Opende, dat de plannen niet mogen
          leiden tot centralisatie van de muzieklessen van leerlingen en tot
          leegstand van huidige accommodaties.

4.       Wij vragen uw college om te zorgen voor volstrekte financiële duidelijkheid
         op de met name door ons genoemde punten en geen risico’s te nemen
         waarvan op voorhand al te zien is dat deze zullen leiden tot
         onoverkomelijke exploitatietekorten.

5.       Wij vragen uw college om helder aan te geven wat de relatie zal zijn
         tussen de gemeente en MFA ?

          Kortom: GroenLinks Grootegast is tegen het voorstel zoals het er nu ligt...
          en verzoekt het college om met spoed actie te ondernemen om de
          genoemde onduidelijkheden op te heffen, zodat de 2 verenigingen:
          FC Grootegast en de Muziekvereniging Oranje zo snel mogelijk hun
          knelpunten zullen kunnen oplossen.

          * C.U. en CDA en PvdA gaven door hun inbreng... een indruk sowieso...
             voor het MFA te zijn...


14.
     Bij vaststellen: Verordening bestuurlijke boete bij recidive 2015 vonden
          we het van belang aan te geven dat er zorgvuldig gewaakt wordt dat
          mensen door boetes niet in nog grotere problemen komen.