Greep uit onze inbreng: Raadsvergadering 16 september 2014

 

 

06.     Te bespreken ingekomen stukken

- Jaarrapport 2013 en Begroting 2015 ARCG

  Jaarrekening afgesloten met een positief saldo van: € 379.413

  Waarom dan (tarief 2014) überhaupt, hoe klein misschien ook, maar toch,
           de tariefsverhoging doorvoeren van GFT met 1.01% ?

            

            Begroting 2015, bldz: 4.

            Waarom is er een wens van het Algemeen Bestuur om een saldo te

            hebben van € 0 ?

 

- Jaarrekeningen 2013 (Novatec/Nova Work) Voor kennisgeving aannemen...

 

- Actualisatie Begroting 2015 Veiligheidsregio

 

08.     Beleidsprogramma 2014-2018

Het beleidsprogramma doornemende komen er vragen op. 

Een greep daaruit:

 

Bldz: 6 Voorzieningenniveau op peil
         Welke criteria worden gehanteerd om voorzieningen wel of niet te
         ondersteunen ? Toch geen politieke hopen we ?
         Ingaande op wat in het beleidsprogramma staat, geven we aan dat het
         optimaliseren van bestaande accommodaties ons, momenteel, meer
         aanspreekt dan nieuwe te creëren.  Gezien hoe alles er in financieel opzicht
         voorstaat lijkt ons dit goed te rechtvaardigen.

 

          Bldz: 6 Wat bedoelt men met financiële gelijkwaardigheid ?

 

          Blsz: 6 Voor sommige voorzieningen is een exploitatiebijdrage
          vanuit de gemeente noodzakelijk. Wij willen deze bestuursperiode benutten
          om deze toekomstbestendig te maken.
          Wat wordt precies bedoeld met dat t
oekomstbestendig maken van voor-
          zieningen die een exploitatiebijdrage van de gemeente krijgen ?

 

Bldz: 7          We zijn positief dat men niet... van de bouw van een nieuw
         gemeentehuis uitgaat bij herindeling.  Het is een punt dat wij als GroenLinks
         ook altijd naar voren geschoven hebben.

 

Bldz: 7 Dorpenbeleid centraal
         De dorpen maken de gemeente. Daarom vinden wij het wenselijk dat
         dorpenbeleid en het dorpenbudget nu al wordt afgestemd op
         Westerkwartierniveau.
         Hoe ziet men dit punt voor zich ?
         Hoe zit het met het draagvlak bij de dorpen hiervoor ?
         Het kan zijn dat er in dorpen meer is dan dorpsbelangen alleen, bijvoorbeeld:
         verenigingen, groepen individuele burgers. 

 

Bldz: 7 
         Contact met dorpen:  “
In de praktijk zal een collegelid Dorpenbeleid in zijn
         portefeuille krijgen en zal een contactambtenaar hem ondersteunen”.
         Kan men aangeven hoe men zich dat voorstelt ?
        
Op welke wijze verbeterd hierdoor communicatie met de Dorpen ?
         Op welke wijze heeft dat invloed op het jaarlijkse contact Van raad en
         college met de dorpen ? Wordt dit afgeschaft hierdoor ?

 

          Bldz: 8  Groen en duurzaam Westerkwartier
          Duurzame/groene energie moet toegankelijk zijn voor iedereen ook voor
          degenen met een smallere beurs.
          Wat gaan jullie doen om duurzame energie toegankelijk te maken voor de
          lagere inkomens ?
          Hoe zit het met contacten woningbouwvereniging hierover,
          welke voorwaarden kun je daarbij stellen, en werkt regelgeving hierin
          mee- of tegen ?

 

 

09.     Vaststellen Notitie evenementen en festiviteiten

Het beleid met betrekking tot evenementen/festiviteiten en ontheffingen
          voor live-muziek in horecagelegenheden is aan een herijking toe. Er zijn
          nieuwe kaders voor de uitwerking en uitvoering van de relevante onder-
          delen van de APV geformuleerd, waarover belanghebbenden in de
          gelegenheid zijn gesteld te reageren.

 

          * Zowel meer incidentele festiviteiten als latere eindtijden, wordt

             niet overgenomen door College.  Dan maar een amendement !

 

10.     Kadernota 2014

Als er zo rond ergens 2018 een herindeling komt... dan mogen burgers niet
         schrikken van hogere OZB, omdat alle OZB bedragen van de fusiepartners
         gelijk getrokken moeten worden tot een gelijk bedrag.  Hoe voorkom je dat ?
         Simpel, door in de aankomende jaren de OZB al te gaan verhogen, zodat de
         verhoging bij herindeling dan ineens reuze meevalt.   Wij van GroenLinks
         trappen daar in elk geval niet in, en we hebben zwaar de indruk, dat VVD
         en VZ2000 dat ook niet doen.
 

Wij hebben altijd aangegeven voor herindeling te zijn als de burgers er niet
         door op achteruit gaan.  Op onze website kunt (kon) u er meer over lezen.


       

11.     Nota Bodembeheer

De gemeenteraad kan gebiedsspecifiek beleid vaststellen voor aangewezen
         beheergebieden.  Op grond daarvan wordt de raad voorgesteld de in samen-
         werking tot stand gebrachte Regionale Nota Bodembeheer met bijbehorende
         bodemkwaliteitskaarten vast te stellen. Met deze nota en kaarten wordt het
         hergebruik van grond in de regio vereenvoudigd.

12.    Regionaal Transitiearrangement MEE Groningen en beschikbaar stellen budget
        cliëntondersteuning Status: besluitvormend, enkelvoudige behandeling.
        Per 1 januari 2015 worden de middelen voor cliëntondersteuning gedecen-
        traliseerd. De gemeenten maken in regionaal verband afspraken met de:
        MEE-organisatie over besteding van het beschikbare budget. De raad dient de
        regionale afspraken te bevestigen en de middelen beschikbaar te stellen.

        Akkoord met het voorstel, maar met dien verstande dat we uitgaan van
        maximaal 1 overgangsjaar, het jaar 2015.  We gaan er als GroenLinks vanuit
        dat client-ondersteuning lokaal / regionaal (in Westerkwartierverband) wordt
        georganiseerd, en dat ook dàt gereed moet zijn voor 2016.

        Is er een plan hoe dat vorm te geven voor 1 april 2015 ? Zodat er nog tijd is
        om afspraken te maken over overgang van personeel / deskundigheid en we
        niet te maken krijgen met organisatorische verplichtingen van MEE-Groningen
        als gevolg waarvan we nog langer aan MEE Groningen vast zitten ?

        Op welke wijze denkt het college de client-ondersteuning in het plan voor de
        overgang per 1 januari 2016 op lokaal / regionaal niveau zodanig te organiseren
        dat het dicht bij de burger wordt gegeven, met behoud van expertise en
        deskundigheid ?
        In zo'n plan zal volgens ons ook moeten staan dat er een optimale afstemming
        is met de dorps- en wijkteams die het voorportaal van de maatschappelijke
        ondersteuning gaan vormen

 

 

13.     Accountantsdiensten 2014

          De raad wordt gevraagd te besluiten de controle op de Jaarrekening 2013 te
          laten uitvoeren door PWC Accountants.

 

14.     Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014 – 2016

- voorbereiding op besluitvorming -
          De nieuwe drank- en horecawet schrijft voor dat elke gemeente een
          Preventie- en handhavingsplan Alcohol dient vast te stellen, waarin verwoord
          wordt wat de gemeente doet en voornemens is te doen ten aanzien van
          preventie van alcoholgebruik en toezicht op de naleving van de wettelijke
          regels m.b.t. verkoop en nuttigen van alcohol.

 

15.     Uitwerking Visienota Armoedebeleid

- Consulterend -
          De raad heeft op 15 oktober 2013 de Visienota Armoedebeleid vastgesteld.
          Een door het college van b&w opgestelde uitwerking van deze Visienota
          wordt ter consultatie aan de raad voorgelegd.

 

          Goed dat er maatregelen worden genomen om armoede op te heffen en te
          voorkomen. GroenLinks wil benadrukken dat armoede niet zou moeten voor-
          komen in onze samenleving.  Waardering voor initiatieven gericht op het
          vergroten van de toegankelijkheid. Het ontbreekt echter nog aan een
          duidelijke toegangspoort.  Hoewel mensen zich vaak schamen voor armoede
          en armoede zich vaak in het verborgene afspeelt, vraagt GroenLinks aan
          het college hoe zij gaat zorgen dat in de back-office de krachten worden
          gebundeld en de versnippering in de uitvoering van regelingen wordt tegen-
          gegaan ?  M.a.w. hoe gaat het college zorgen voor integrale uitvoering van
          alle regelingen ?