Raadsvergadering 16-10-2018

Greep uit onze inbreng...
 

Agendapunt 6 Te bespreken stukken

 

·         Jeugd raadsmemo Financien Jeugd

·         Raadsbrief Prognose jeugdhulp tekorten

 

De strekking van beide notities is dat de tekorten van de jeugdhulp oplopen, dat er met

man en macht gepoogd wordt de uitgaven in de hand te houden, en dat de uitkomsten
van deze inspanningen er niet toe hebben geleid dat de uitgaven jeugdhulp inderdaad
beheerst worden.

 

Wat gaat iedere weldenkende burger doen als blijkt dat zijn huishoud-boekje niet
sluitend te maken is ?  Dan gaat ie naar alle waarschijnlijkheid drastische maatregelen
nemen. Normaal gesproken zullen burgers hun corebusiness, namelijk de primaire zorg
voor hun gezin, niet laten schieten. Ze gaan uiteindelijk inzetten op alle rimram er om
heen: abonnementen, uitjes, auto, en wellicht nog hun huis. Als het gezin primair voorop
staat, dan offeren ze dat alles op, want het gezin blijven ze koesteren.

 

Waarom deze metafoor met een gewoon doorsnee gezin ? Omdat wij als GroenLinks
Grootegast absoluut niet willen snijden in de goede zorg voor onze jeugd. In tegendeel,
die moet voorop blijven staan. En wellicht kan die nog beter, door in een vroeger stadium
actie te ondernemen.

 

In de raadsmemo van 25 september stelt u dat de belangrijkste stuur-knop zit in de
toegang, die voor een groot deel wordt ingevuld door huisartsen, medisch specialisten en
gecertificeerde instellingen die, conform de Jeugdwet, een autonome bevoegdheid
hebben. U stelt dat sturing hierop, voor zover mogelijk, tijd zal kosten.

 

Deze passage baart onze fractie zorgen. Sturing op de core-business is ingewikkeld en
kost tijd, daarom maar ingezet op een hele batterij aan meer administratief gerichte maat-
regelen. Natuurlijk, de administratie en dan met name registratie, facturatie en declaratie
dient goed georganiseerd te zijn. En daarbij is onontbeerlijk een correcte handhaving van
termijnen en procedures, want als wij de stukken goed lezen schijnt daaraan nog wel het
één en ander te verbeteren. Maar eerlijk gezegd verwachten wij niet anders. Dat lijkt een
normale gang van zaken voor een goede bedrijfsvoering.

 

Maar met administratieve maatregelen gaan we de oorlog niet winnen. Sturing aan de
voorkant van het proces, nog voor de specialisten en instellingen eraan te pas komen,
lijkt van cruciaal belang. Een deskundige samenwerking tussen professionals op vindplaat-
sen van de jeugd, zoals consultatiebureau’s, peuterspeelzalen, kinder-opvang, basis-

scholen, verenigingen, welzijnswerk, huisarts, wijkverpleging, is cruciaal.

De maatregelen zullen gericht moeten zijn op de corebusiness, namelijk voorkomen en
minimaliseren van de inzet van de jeugdhulp, en de financieringsstromen zullen daarbij
niet leidend moeten zijn. Het is de uitdaging van het college om aan dit proces leiding te
geven en te zorgen dat het werk daar gebeurt waar het hoort. En wij vragen u om u niet
te verliezen in administratief gerichte maatregelen, want eerlijk gezegd horen die niet
thuis in een memo aan de raad, wij verwachten dat die administratief gerichte maatre-
gelen gewoon gerealiseerd worden als onderdeel van een efficiënte bedrijfsvoering.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

·         Onderzoek Informatieveiligheid Sociaal Domein
 

Het onderzoek van de Rekenkamer legt de kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisatie
bloot als het gaat om de informatieveiligheid binnen het Sociaal Domein. Nu halen misluk-
kingen binnen de overheid als het gaat om ICT-projecten geregeld de landelijke pers.
Er schijnt niet veel ingewikkelder te zijn dan het realiseren van een veilige en efficiënte
ICT-omgeving, die aan kwaliteitseisen voldoet. Het rapport van de rekenkamer geeft
heldere handvatten ter verbetering. En zoals altijd en overal: de menselijke factor hierin

is cruciaal in alle opzichten.  Als het gaat om het erkennen van de urgentie van een veilig
werkend systeem, als het gaat om het veilige gebruik van dat systeem en als het gaat om
de juiste technische toepassingen.  Als GroenLinks onderschrijven wij het grote belang van
moderne ICT-toepassingen bij veilig en efficiënt werken in het sociale domein en wij
verzoeken het college daarom ook de aanbevelingen van de rekenkamer onderdeel te laten
zijn van het Informatie- en ICT-beleid en tot daden over te gaan die rechtdoen aan een
veilig en efficiënt werkend systeem. En om in het bijzonder aandacht te besteden aan de
menselijke factor: doorlopende bewustwording zal onderdeel moeten zijn van het dagelijks
werk van mensen die in het sociaal domein aan het werk zijn.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* Duurzaamheid

Aandachtspunten: Tussenrapportage Duurzaam Westerkwartier:

-        Prestatieafspraken Wold & Waard. Houd rekening met het
          Huurdersplatform.

-        Een duurzaam Westerkwartier. Houdt dat ook graag betaalbaar
          voor mensen met een smallere beurs.

Moeilijkheden met invullen rode speerpunten. Is het niet zo dat dat dan gewoon wel
ingevuld gaat worden, maar later dan de bedoeling is ?  En moet de zin in de toelichting:
“Het geformuleerde doel wordt naar verwachting niet gehaald”, dan niet zijn:
“Het geformuleerde doel wordt naar verwachting… nog… niet gehaald” ?

Voortgang per speerpunt:

Bij: (4)  Woon- en leefomgeving:
           Ook hier, bij prestatieafspraken, aandacht voor Huurdersplatform.

Bij: (8)  Bij afval, ook de rol van de producent meenemen !

* Verder:

-  Zwerfafval blijft een aandachtspunt. Te vaak is het nog verschrikkelijk wat je
    bijvoorbeeld allemaal in de bermen ziet liggen.

-  Op 25 januari 2011 kaarten we in het vragenkwartier al de optie van dimver-
    lichting aan. Dat is misschien nog een aanvulling… op datgene   wat wij in de
    stukken tegenkwamen.

-   Laadpalen.  Zullen ontwikkelingen niet steeds meer richting Waterstof  gaan. Hoe
    spelen we daar op in ?
    We gaven nog het idee mee om bij het gasloos maken van huizen, misschien de
    gasleidingen in tact te houden, cq wel aanleggen voor... waterstof.

 

# Saillant detail: Op 30 juni, 2021 stond op Teletekstpagina:
   111
, het volgende:


Het kabinet wil dat de Gasunie het bestaande gasleidingnetwerk
ombouwt tot een waterstofnetwerk.Zo moet vooral de grote
industrie milieuvriendelijker kunnen produceren.
Het waterstofgas kan worden omgezet in elektriciteit, zonder 
dat daarbij CO2 vrijkomt.       
                    
Volgens het kabinet is het gasstelsel in Nederland uniek en kan
het goed worden gebruikt voor het transport van waterstof.
Op dit moment is er nog wel weinig groene waterstof,die is op-
gewekt uit duurzame elektriciteitsbronnen.  
                    
Demissionair staatssecretaris Yesilgöz vindt de stap nodig om
te vergroenen en om industrie in Nederland te houden.


***  Ook hier blikte GroenLinks Grootegast, alweer met een
       juiste visie..., alweer jaren en jaren vooruit !

- Het dorpsinitiatief van Oldekerk, Niekerk, Faan voor een Energiecoöperatie vinden
  wij een toe te juichen initiatief.

- Windmolenbeleid:
   Wat in het kader van duurzaamheid, windmolenbeleid betreft, trekken we het nu
   ook even over de grenzen heen van de gemeente Grootegast- en over de grenzen
   van de toekomstige gemeente Westerkwartier- en slaan we gelijk ook even een
   zogeheten zijstraat in, wat ons inziens in het kader van duurzaamheid best
   aandachtspunten zijn… En… omdat het nu over duurzaamheid gaat…

  Over windmolens zijn nog vele vragen te stellen, over de kosten en hun opbrengsten.
  Als ze alleen goed draaien op subsidies, dan lijkt ons dat nu niet direct iets waarover te
  juichen is. En als het zo is dat de elektriciteitsproductie uit kolencentrales hoger is ?
  Is genoeg van te vinden op alleen al internet, dan lijkt ook dat… ons nog een stevig
  aandachtspunt. 

  Zoals wij het zien is het zo dat alles qua duurzaamheid de kast uitgetrokken wordt, de
  nieuwste ontwikkelingen die alles beter moeten maken, enzovoorts… En dat alles, omdat
  wij niet in willen leveren op luxe en comfort. In wezen vinden we het nog belangrijker door
  te kunnen gaan met onze luxe levensstijl, dan waar de voorwaarden daarvoor wegkomen.
  Als dat door duurzame zaken komt, vinden we dat prima. Geen punt. Is oke. Maar leidend
  is- en blijft: … àls we maar niet hoeven te consuminderen… Want dan… breekt de hel los.
  Maar als we onze behoeften niet in kunnen- of willen dammen, dan sluit ik, op persoonlijke
  titel..., niet uit dat we dan, en ondanks de best geldige bezwaren die er tegen zijn, we
  toe moeten naar misschien zelfs wel Thorium Kerncentrales.

  En wat die behoeften van ons verder betreft… ? Een aandachtspuntje, dat we u bij deze
  materie niet willen onthouden… Neem bijvoorbeeld eens de lithium-ion-accu van een
  elektrische auto.  Die bevat tientallen grondstoffen, die niet onuitputtelijk zijn: lithium,
  kobalt, zeldzame aardmetalen, nikkel, grafiet… 
 * Profiteren de mensen, vaak kinderen, in de ontginningsgebieden van die grondstoffen
    ook wel mee van de sterk toegenomen vraag… ?  Of betalen zij de prijs… om ons... een
    groen geweten te bezorgen ?
  Voor onze mobieltjes geldt ongeveer hetzelfde. Maar we willen het allemaal niet weten,
  want dan moeten we gaan nadenken over wat we werkelijk aan het doen zijn !?
  Lees over deze zaken onder meer maar eens wat meer op sites zoals die van:
  Amnestie International, Oxfam enzovoorts.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

(8)      2e Voortgangsrapportage.

         
 We stemden in met de 2e Voortgangsrapportage, net zoals iedereen (Unaniem dus).

Bij de 2e Voortgangsrapportage kregen we een memo, 2 oktober 2018 dorpshuis Doezum.
In de memo een voorstel om een investeringsbijdrage van: € 150.000 voor dit initiatief te

reserveren.
De memo sluit af met: “Voordat er kan worden gekeken naar de financiële haalbaarheid van
de exploitatie van het gehele complex dient er eerst zekerheid te zijn hoe de totale
stichtingskosten van € 1,5 miljoen worden gedekt”.

Verder lazen we in het Dagblad van het Noorden, van zaterdag 13 oktober 2018 op
bladzijde 25, in een linkerkolom een stukje over het dorpshuis en de wethouder.

Gegeven omstandigheden, leek het ons dat de wethouder daar nu niet direct een slecht
verhaal had.

 

Ook GroenLinks Grootegast heeft in principe niet echt moeite met die: € 150.000. zoals ons
dat ten aanzien van een dorpshuis in Doezum, nu bij de 2e Voortgangsrapportage
voorgelegd wordt.

Maar wat ons betreft… is er meer over dit alles te zeggen:

We vragen ons af of de € 1.500.000… Totale stichtingskosten… wel rond komt ?
Je kunt alles aanvragen en fondsen en noem maar op benaderen. Dat ook aangeven dat je
dat doet cq gedaan hebt, maar worden al die aanvragen wel gehonoreerd ?

Maar zelfs àls het zou lukken om de financiering rond te krijgen ? Dan moet men zich ook
nog afvragen of het wel echt te behapstukken is. Ook qua exploitatie. Is de ruimte in het
kerkgebouw eigenlijk niet veel te groot ? Wat zijn bijvoorbeeld alleen in de winter al de
stookkosten, om maar eens iets te noemen ? 
En vrijwilligers die 6 appartementen gaan verhuren cq bestieren ? Hoe solide zal dat in de
toekomst zijn ? En veel… financieren met geleend geld hoe zwaar zit je dan ?

Groenlinks Grootegast, gunt Doezum natuurlijk ruimte.  Natuurlijk. Maar wij zien, zoals wij er
tegenaan kijken, liever een ons inziens dus… meer realistisch scenario, zoals bijvoorbeeld...,
het gebouw: ‘De Steven’, opkopen en geschikt te maken. Maak daar een dorpskroeg,
ontmoetingscentrum cq dorpshuis van. En wie weet wat misschien ook de provincie daar
nog met een bijdrage aan doet ? En dan praat je volgens ons, over andere bedragen dan:
€ 1.500.000. Misschien kun je je ook zelfs nog afvragen of je geen gebruik moet maken van
de basisschool, die misschien een lokaal of meerdere over zou kunnen hebben… nu- en in
de toekomst.


Dit lijkt ons, Groenlinks Grootegast een scenario, wat ons inziens toekomstbestendiger is en
de kans op financiële problemen in de toekomst vermindert, dan wat er nu aan plannen ligt.
En voor echt grote evenementen enzovoorts ?
Dan ligt toch het MFA van Grootegast om de hoek ? Zegge & schrijve, slechts 1 kilometer !?

* De wethouder bevestigde trouwens dat alleen die € 150.000 nog maar hard was- en we
   nog af moesten wachten (Pas op de plaats maken).
  
 

= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =(9)     Terugblik.

Er is veel voor de inwoners van de gemeente Grootegast gerealiseerd. Daarvoor spraken
we onze waardering naar de gemeente & cö uit.


We gingen niet alle punten bij langs, omdat het er gewoon goed uitzag en ziet, allemaal.
Over de herindeling, waarvan wij ons nog steeds afvragen of dat wel ten voordele van de
burgers uit zal pakken, hebben we nog wél… zo onze visie, maar enfin...