Greep uit onze inbreng raadsvergadering d.d. 16-12-2014

 

04.     Bij het Besluitenverslag van 11 november 2014 konden we desbetreffende

         wethouder complimenteren met de aanpak van het Hoge Voetpad nu.

 

05.     Bij Besluitenverslag van 18 november 2014 gaven we het volgende aan:

         "Bij punt 8: Vaststellen Beleidsplan Sociaal Domein, gaf de voorzitter toen

          ergens aan dat het door inwoners van de gemeente niet in dank afgenomen

          wordt dat we als gemeenteraad besloten hebben... om Hulp bij Huishouden

          af te schaffen.  Ondanks 't feit dat wij onderdeel zijn van de gemeenteraad

          zagen wij ons toch wel genoodzaakt aan te geven dat wij, als GroenLinks

          Grootegast, toch als énige partij... bij dat voorstel tegengestemd hebben.    

          # Dit kan men terugvinden bij: "Notulen", d.d.: 01-07-2014 en 21-10-2014

 

09.     Beschikbaar stellen van een bijdrage ten behoeve van renovatie en

         uitbreiding zwembad 'De Woldzoom'

         In principe hadden we hier moeite mee, ook gezien onze standpunten bij de

         begroting in november en wat betreft de stand van de Algemene Reserve.

         Daar er echter in plaats van, zoals ons vandaag (16-12-2014) bleek, van

         zo 'n ± € 80.000 slechts € 24.000 voor nodig bleek- en er van heel erg veel

         zelfwerkzaamheid sprake was, konden we er net als iedereen dus ergens

         mee akkoord gaan.

 

10.     Verordening reinigingsrechten 2015 en bijbehorende tarieventabel

          VZ2000 en de VVD gaven aan tegen te zijn.  Wij gingen min of meer onder

          protest akkoord, met het nadrukkelijke verzoek daarbij onze stemverklaring

          daarin mee te nemen, en wel:

 

          "We begrijpen (en iets begrijpen is iets anders dan er achter staan !) dat

           reinigingsrechten verplicht… kostendekkend behoren te zijn- en dat ter

           voorkoming van de verhoging hiervoor een goede dekking vinden… een

           lastige zaak is.  Dat alles maakt het moeilijk om botweg te zeggen: we zijn

           tegen.  We voelen ons genoodzaakt... “voor” te stemmen, maar we zijn dus

           niet gelukkig met de tariefstijging. Door de kostenstijging- en, nogmaals:

           de eis om kostendekkend te zijn is dit onontkoombaar, maar het was ons

           dus liever geweest wanneer de tariefstijging niet noodzakelijk geweest was"

 

           * Waarom dan niet mordicus tegenstemmen ?

          Als reinigingsrechten verplicht kostendekkend zijn, kun je niet veel anders.

          Er zijn meer kosten... en dan krijg je onmiskenbaar een hoger tarief. 

          Wanneer je, net als VVD en VZ2000 tegen de voorgestelde verhoging van de

          Reinigingsrechten bent (wat wij in principe ook zijn), dan moet je ook een

          alternatieve dekking aan kunnen geven. Zo niet dan creëer je gewoon een

          begrotingsgat- en bevorder je, wat je ook zegt en doet, gewoon een art. 12

          status, waardoor de OZB dwingend door de minister verder omhoog moet.

          In dat geval... ben je nog veel verder van huis ! 

          Méér dan een stemverklaring afgeven, waarin je duidelijk aangeeft het er niet

          mee eens te zijn kun je dus helaas gewoon echt niet doen.

 

          Natuurlijk, voor de buhne lijkt het mooi, stelling te nemen, en niet akkoord

          te gaan.   Dat zal echter écht niet houdbaar blijken, hoe veel meer dan

          jammer alleen wij dat ook vinden.   

 
         *        Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015

* Niet akkoord.

 


Verder:

Vragenkwartier: initiatief van CDA en PvdA: norm naar 120% voor het participatie-
fonds en collectieve ziektekostenverzekering.

* Als dit ten voordele van mensen blijkt- én het is realiseerbaar ? Dan zijn wij hier
   natuurlijk ook voor.