Greep uit onze inbreng raadsvergadering: 17-02-2015

 

08     Wijzigen verordening starterslening en beschikbaar stellen van een

         extra krediet

                 

         In de raadsvergadering van 19 mei 2013 heeft de raad, inclusief wij,

         ondanks dat we toen al kanttekeningen plaatsten bij zaken hierbij

         zoals bijvoorbeeld inzake bestaande woningen en de positie van

         huurders, ingestemd met de Startersregeling.  In het onderliggende

         raadsvoorstel is aangegeven dat de Startersregeling als een belangrijk

         instrument werd gezien om het kopen van een woning voor jonge

         mensen in de eerste fase van hun werkzame leven te bevorderen.

 

         Het financiŽle beleid van de banken wierp namelijk drempels op voor

         deze doelgroep om op verantwoorde wijze een woning te kunnen kopen.

         De Startersregeling was daarmee een instrument om de stagnatie van

         de woningmarkt te doorbreken.                

 

         Daarmee waren er dus twee gewenste effecten voor het instellen van

         de Startersregeling, namelijk het bevorderen van de stagnatie van de

         woningmarkt en het mogelijk maken voor jonge mensen om op verant-

         woorde wijze een woning te kopen.

 

         Helaas is destijds de koop van een woning van een woningbouwvereniging

         al uitgesloten van de Startersregeling. Terwijl het kopen van een huur-

         woning ons inziens wel een goede mogelijkheid had geboden voor starters

         om op een verantwoorde wijze een bij hun inkomen passende woning te

         kopen. En daarmee natuurlijk ook werd bijgedragen aan het doorbreken

         van de stagnatie op de woningmarkt. De kern daarvan is, tenminste zo zien

         wij dat, immers het bevorderen van eigen woningbezit, woningen passend

         bij het inkomen en de wensen van de bewoner/eigenaar en het voorkomen

         van leegstand.

 

         Vanaf het begin bij de Startersregeling zijn er dus al beperkingen

         opgeworpen in de toepassing van de regeling, die ons inziens onvoldoende

         te maken hebben met de doelstelling van de regeling.

 

         Het nu voorliggende raadsvoorstel gaat door op dezelfde toer. Het voorstel

         is om de regeling nu te beperken tot uitsluitend de aankoop van woningen in

         de onvoldoende florerende nieuwbouwprojecten in onze gemeente.  Hoewel

         ook GroenLinks graag ziet dat de nieuwbouwprojecten leiden tot nieuwe

         inwoners en tot een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat in onze

         gemeente, zijn wij toch van mening dat het college inzake dit nu niet met

         het juiste daarvoor komt.

 

         Uit het raadsvoorstel blijkt, voor zover wij het goed interpreteren, dat de

         wens van jonge starters ligt in het kopen van bestaande goedkope woningen.

         Onze gemeente kent een fors aanbod van goedkope woningen die vallen

         binnen de grenzen van de Starterslening.

             * (Op een bekende woningverkoopsite, t.a.v. de gemeente Grootegast in

                de prijsklasse van 0 - 175.000 Euro, schommelt het aanbod al een tijdje

                zo rond ergens de 70 stuks). Waarom dan nog een dergelijk aanbod

                creŽren in de nieuwbouwprojecten ?  Het raadsvoorstel kan daarmee

                misschien zelfs wel eens bijdragen aan stagnatie van de doorstroming

                van goedkope bestaande woningen.

 

         Al met al lijkt het ons dat er nog wel het een en ander af te dingen valt op

         de ons inziens voor verbetering vatbaar zijnde zogeheten: "weloverwogen

         visie", op het doorbreken van de stagnatie van de woningmarkt in onze

         gemeente.

 

         GroenLinks is voorstander van het vergroten van eigen woningbezit bij jonge

         starters in woningen die passen bij  hun inkomen en die passen bij hun

         wensen.  Uitsluiting van de koop van huurwoningen of bestaande woningen

         dient een ander doel, namelijk het bevorderen van de slagingskans van de

         nieuwbouwprojecten in onze gemeente.

 

         Dat op zich is natuurlijk geen slecht streven.  Maar het is ons inziens wel de

         vraag of de Startersregeling hiervoor het geŽigende instrument is. 

         De voorgestelde toepassing zou wel eens kunnen bijdragen aan stagnatie

         van de verkoop van bestaande goedkope woningen.

 

             * Om deze redenen is GroenLinks tegen het raadsvoorstel.

 

 

09.     Begroting 2015 Westerwijs en afdoen verzoek herbenoemen van 2 bestuurs-

          leden van Westerwijs

                  

         We gaven ondermeer het volgende aan:

         a:       Graag zien wij dat het begrip: "leergeld" een begrip wordt !

         b:       Graag zien wij dat de begroting alle volgende keren toch wel op tijd

                   binnenkomt bij ons.

         c:       Omdat ons inziens, gezien de situatie, het collegevoorstel niet direct

                   een slecht voorstel is, te weten:

                   - De begroting van de stichting Westerwijs goedkeuren

                   - Kennis nemen meerjarenbegroting 2015Ė2017 Westerwijs, getiteld:

                     "Investeren in Leren"

                   - Niet instemmen met herbenoeming van de bestuursleden...

 

                   ... stellen wij: akkoord te kunnen gaan met het collegevoorstel

  ----------------------------------------------------------------------------

 

Reactie op motie PvdA, C.U. en CDA:

 

GroenLinks deelt met PvdA, CDA en ChristenUnie de verbazing over het feit dat in

geval van hulp aan jongeren bij psychische problematiek wel een eigen bijdrage

betaald moet worden terwijl dat niet het geval is als het gaat om hulp bij medische

problematiek.

Om deze reden ondersteunt GroenLinks het voorstel van de coalitiepartijen om af

te zien van de ouderbijdrage zolang het nationaal onderzoek naar de mogelijk

ongewenste effecten van de ouderbijdrage loopt.

Wij zien echter minder redenen om onderzoek te doen naar de effecten binnen de

gemeente Grootegast.  Feit is dat psychische problematiek bij kinderen niet van

tevoren valt te voorspellen en er dus op voorhand ook niet uit te rekenen is hoe

groot de "schade" zal zijn voor de gemeente bij het niet innen van de eigen

bijdrage.

 

Wij denken sterk dat het "innen" van de eigen bijdrage een drempel zal opwerpen

bij kwetsbare gezinnen- en dat per saldo een veel groter probleem zal ontstaan

bij het wel, dan bij het niet "innen" van de eigen bijdrage.

 

De afgelopen maanden is in het nieuws geregeld melding gemaakt van verwarde

mensen die overlast veroorzaken in  de openbare ruimte. We moeten dit als

samenleving niet willen en juist voor de meest kwetsbare mensen een kwalitatief

goed vangnet creŽren.
* Daarom ondersteunen wij niet de eerste 4 punten van het voorstel

  van de coalitiepartijen.

Het zou trouwens ook nog de vraag kunnen opwerpen dat hiervoor een motie

nodig is, omdat van de coalitiepartijen verwacht mag worden dat hun wethouders

in het college zelfstandig... zouden besluiten een dergelijk voorstel aan de raad

voor te leggen. De motie lijkt ons nu wel erg aan de voorzichtige kant en geeft

ons inziens qua visie en inhoudelijke betrokkenheid ons inziens ergens het gevoel

dat dit sterker moet kunnen betreffende het vraagstuk: van omgang met

kwetsbare burgers. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

MOTIE: Opschorten eigen bijdrage jeugd-ggz


De raad van de gemeente Grootegast in vergadering bijeen op 17 februari 2015,
constaterende dat:

- door de op 1 januari 2015 van kracht geworden nieuwe Jeugdwet wordt nu ook

   een eigen bijdrage gevraagd wanneer kinderen psychiatrische zorg krijgen en

   niet meer thuis wonen;

- deze bijdrage kan oplopen tot 132 euro per maand of 1584 euro per jaar voor

   ouders van kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandeling of verblijf;

- het bijzonder is dat voor psychische hulp wel een eigen bijdrage wordt

  gevraagd, terwijl dat voor medische hulp niet wordt gevraagd;

- de eerste signalen er op wijzen dat de eigen bijdrage voor de meestal al kwets-

   bare gezinnen een drempel op kan werpen om hulp te vragen;


overwegende dat :

- de gemeente verantwoordelijk is voor het innen van de eigen bijdrage;

- art. 8.2.3. lid 5 van de Jeugdwet voorziet in de mogelijkheid om af te zien van

   het innen van een eigen bijdrage;

- het onwenselijk is dat kinderen om financiŽle redenen de noodzakelijke

   psychiatrische zorg niet zouden krijgen;

- er inmiddels een onderzoek is ingesteld naar de mogelijk ongewenste effecten

   van het heffen van een ouderbijdrage;

- diverse gemeenten ons voorgingen met het aanvaarden van een vergelijkbare

   motie;

 

  verzoekt het college te onderzoeken:
- hoeveel ouders in de gemeente onder de nieuwe regelgeving de eigen bijdrage

   moeten gaan betalen en welke bedragen hiermee gemoeid zijn;

- hoeveel gezinnen hierdoor mogelijk in financiŽle problemen komen of zorg voor

  hun kind gaan mijden;

- hoe de verhouding ligt tussen invoeringskosten en opbrengsten;

- de verzamelde gegevens zo spoedig mogelijk te delen met de raad en

   wederzijds betreffende gegevens uit te wisselen met de drie overige Wester-

   kwartiergemeenten en de overige gemeenten in de provincie Groningen;

- af te zien van het innen van de ouderbijdrage zolang het nationaal onderzoek

   naar de mogelijk ongewenste effecten van de ouderbijdrage loopt.


En gaat over tot de orde van de dag.


Grootegast, 17 februari 2015


M. Eeken Ė Hermans,         K. Apoll,                           H. Westra,
fractie PvdA                     fractie Christen Unie           fractie CDA

 

Op basis van ons verhaal/visie en wat wij dus in ons 'stukje' daaraan vooraf-

gaande brachten, konden wij met uitzondering van het laatste punt: "af te zien

van het innen van de ouderbijdrage zolang het nationaal onderzoek naar de

mogelijk ongewenste effecten van de ouderbijdrage loopt" (wat wij wťl

ondersteunden), de motie verder  (als enige partij !)  niet ondersteunen.