Greep uit onze inbreng in de Raadsvergadering 17-03-2015

 

     * Memo verbeterpunten armoedebeleid

 

In de praktijk blijkt dat kwetsbare burgers vaak niet gebruik maken van alle regelingen

die hen ten goede zouden kunnen komen. Het Zorgloket in het Dienstencentrum is het

loket waar burgers met al hun vragen terecht kunnen. Maar helaas de burgers weten

dat loket vaak niet te vinden of ervaren drempels om naar dat loket toe te gaan.

 

De raadsmemo staat vol goede bedoelingen en met acties die worden ondernomen om

de samenwerking tussen professionals onderling en de samenwerking tussen

professionals en vrijwilligers te verbeteren.  Er is slechts 1 positief meetbaar resultaat

en dat is het project Kanskaarten. Dit project heeft direct geleid tot 32+3=35

concrete hulpvragen. Dat is een mooie score maar het zou nog best kunnen dat

hiermee nog steeds slechts het topje van de ijsberg is bereikt.

 

De memo in zijn totaliteit geeft echter nog steeds zo goed als geen informatie over de

mate waarin kwetsbare mensen in onze gemeente meer dan voorheen gebruik maken

van regelingen die speciaal voor hen zijn bedoeld.

 

Wij willen het college vragen, daarom middels een onderzoek aan te tonen of, in welke

mate en op welke wijze kwetsbare burgers meer dan voorheen gebruik maken van op

hen van toepassing zijnde regelingen.

 

Tot slot missen we in deze memo de samenwerking met de zorg en wel in de persoon

van de wijkverpleegkundige. Het nieuwe rijksbeleid positioneert de wijkverpleegkundige

als spin-in-het-web. Zij zal als geen ander zicht hebben op de feitelijke situatie bij

inwoners achter de voordeur.  Expliciete samenwerking met de wijkverpleegkundige is

dan ook absoluut noodzakelijk. Daaraan gekoppeld is de vraag hoe voorkomen wordt

dat kwetsbare inwoners door verschillende functionarissen worden bezocht om

indicaties voor verschillende producten te stellen. De nieuwe regelgeving werkt dat in

de hand... en het is de uitdaging voor de gemeente om te voorkomen dat er een woud

ontstaat van hulpverleners die kwetsbare mensen bezoeken.

Wij vragen het college op welke manier vorm gegeven wordt aan de samenwerking met

de wijkverpleegkundige ?

 

* Wethouder gaf aan dat met Menzis (Zorgverzekeraar) gekeken wordt naar inzet

   van de Wijkverpleegkundige

===============================================================

 

 

8      Woonvisie Westerkwartier 2015 – 2020
       

GroenLinks deelt in hoofdlijnen de uitgangspunten van deze Woonvisie: de juiste

woning op de juiste plek, betaalbaar en veilig wonen, ook voor inwoners met een zorg-

vraag, en aandacht voor bewonersinitiatieven.

 

Toch blijven er aandachtspuntjes.   Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld: en hoe gaat

dat nu in de praktijk uitgewerkt worden ? Met name hoe gaan we om met inwoners met

minder mogelijkheden, wat we tegenwoordig ook wel de kwetsbare groepen noemen ?

Immers, de kerntaak van de overheid is om juist een helpende hand te bieden voor die

mensen die het niet zelf meer redden.

* De vraag van ons is: op welke manier het college  van Grootegast zich hard maakt

   voor deze doelgroep: krijgen deze kwetsbare burgers in alle dorpen de mogelijkheid

   om te wonen ?

 

Is qua duurzaamheid, wat innovatie en vernieuwing betreft het ons houden aan het

Energie-akkoord genoeg ? Of zouden er nog meer stappen gezet kunnen worden om

extra impulsen aan duurzaamheid te geven ?

 

Het is verder prima om middels bewustwording en een verduurzamings-campagne

bewoners te stimuleren tot verduurzaming. Maar is dat wel een ambitie die thuishoort in

een woonvisie ? Zou dat niet beter deel uit moeten maken van gemeentelijk beleid ? 

Ook hier geldt naar alle waar-schijnlijkheid dat we stimulerende maatregelen, individuele

en groepsgerichte innovatieve initiatieven zouden moeten ondersteunen.

 

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid ondersteunen we het uitgangspunt dat woningen

die met Wmo-middelen aangepast zijn aan de zorgbehoefte van de bewoner, bestemd

blijven voor mensen met een zorgvraag. De praktische uitwerking van dit  uitgangspunt

vraagt echter de nodige zorgvuldigheid.  We pleiten voor het monitoren van de

praktische uitwerking van dit uitgangspunt.

 

GroenLinks vraagt uw college op welke wijze zij gaat zorgen dat het beschikbaar stellen

van woningen aan kwetsbare groepen daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.

Het bespreken in een OGGZ-netwerk lijkt een prima uitgangspunt. In de praktijk zal dit

echter moeten leiden tot het aanscherpen van indicatiecriteria om in aanmerking te

komen voor een passende woning.

* Aan uw college daarom de vraag: welke praktische ingreep gaat uw college doen in

   het toewijzingsbeleid van huurwoningen aan kwetsbare inwoners ?

 

De woonvisie ondersteunt initiatieven gericht op het realiseren van innovatieve woon-

vormen die tegemoet komen aan de wens om langer thuis in de eigen omgeving te

blijven wonen. Het bouwen van een mantelzorgwoning op het eigen terrein is een voor-

beeld daarvan. In het verlengde hiervan pleiten we voor vermindering van de regeldruk

als het gaat om het woningbeleid van de gemeente.

 

Hoe zit het met huisvesten van asielzoekers ? In de overzichten van te  bouwen

woningen en te maken keuzes zien we daar, buiten een opmerking in de zijlijn, eigenlijk

niets van terug. Het huisvesten van asielzoekers legt echter ongetwijfeld een beslag op

de woningvoorraad en zou daarom wel onderdeel moeten zijn van de prognoses en

planningen. 

 

De Woonvisie stelt dat het uitrollen van een glasvezelnet een verantwoordelijkheid is

van ondernemers en bewoners.  Wij zijn van mening dat het zorgen voor een adequate

informatievoorziening een overheidstaak is en zijn voorstander van een actieve betrok-

kenheid van gemeente en provincie bij het aanleggen van een glasvezelnet, of goed

werkende alternatieven, zoals bijvoorbeeld in Veendam met SKV die een draadloos

alternatief voor glasvezel test, waarop de eerste bedrijven al aangesloten zijn.

Ook hierin liggen kansen om economische groei van de regio te versterken.

 

Het goed organiseren van zorg in buurt of dorp van de zorgvrager, is geen exclusieve

aangelegenheid van een organisatie als Buurtzorg. Integendeel, Buurtzorg is een zorg-

aanbieder zoals anderen.   In het Westerkwartier zijn meerdere zorgaanbieders actief

die eveneens zorg in buurt of dorp organiseren.  Het lijkt ons toe dat niet onderzocht

is of Buurtzorg in het Westerkwartier zich onderscheidt van de overige zorgaanbieders.

In een Woonvisie die geheel Westerkwartier bestrijkt, hoort het expliciet benoemen van

1 zorgaanbieder dan ook niet thuis. Wij vragen dan ook daarom de zinsnede waarin

Buurtzorg expliciet wordt genoemd, te schrappen in deze Woonvisie.

 

Tot slot nog een laatste opmerking. Zoals bekend heeft GroenLinks Grootegast in de

afgelopen jaren steeds gepleit voor een startersregeling die ten goede komt aan

starters... en die niet primair gericht is op het vermarkten van stagnerende nieuwbouw-

projecten. Wij hebben gepleit voor een regeling die geldt voor zowel bestaande als

nieuwbouwwoningen, voor zowel koop- als voormalige huurwoningen.  Het doet ons

genoegen om te zien dat in deze regionale Woonvisie het beleid van GroenLinks wordt

onderschreven. Natuurlijk is het jammer dat hiervoor kennelijk een regionale aanpak

noodzakelijk is en dat uw college niet zelf tot dit inzicht is gekomen. Integendeel, zelfs

in de laatste raadsvergadering van 17 februari nog heeft het college nog het “oude”

standpunt, namelijk dat de regeling uitsluitend van toepassing is op nieuwbouw-

woningen uitgedragen en helaas is dat overgenomen door deze raad.

Wij vragen het college om met spoed uitvoering te geven aan deze Woonvisie en de

bestaande startersregeling aan te passen aan de uitgangspunten van deze Woonvisie.

 

* Op alle vragen, ook die van andere fracties krijgen we nog per Memo antwoord.

 

 ===============================================================

   

9      Actualisatie grondexploitatie 2015
        Status: besluitvorming, enkelvoudige behandeling

        Ons inziens is het de vraag of de opleving van de huizenmarkt een

        langdurig- en structureel gebeuren zal zijn.  In de maatschappij van

        vandaag de dag is het namelijk steeds moeilijker om een vaste baan

        te bemachtigen, iets wat, zeker na begin crisis, vanaf zo ongeveer

        2008 toch als een redelijk harde voorwaarde bij banken gesteld

        wordt.  Vanaf begin crisis doen banken moeilijker over hypotheken. 

        Met een flexbaan, een gegeven waar we helaas steeds meer mee

        moeten leven, is het dus moeilijker een huis te kopen.  En dan gaat

        men hier daarvoor ook nog extra drempels opwerpen ???

        Als je hier trouwens al voor zou zijn, dan ontkom je volgens ons

        althans ook niet aan de vraag: waarom alleen de verhoging bij:

        Kroonsfeld ?

        Niet akkoord met verhoging grondprijs !

 

        * De hele raad ging Unaniem... niet akkoord met verhoging !