Greep uit onze inbreng: Raadsvergadering 17-04-2018


08.     Basis ondersteuning en één toegang Sociaal Domein
 

          GroenLinks Grootegast is blij dat het college heeft ingezien
          dat besluitvorming niet geknipt kan plaatsvinden en met het
          oog op de snelheid van de te ondernemen stappen, nu een
          compleet en integraal voorstel aan de raad ter besluitvorming
          voorlegt.
          Alles overziend stellen we vast dat het voorstel gericht is op
          het formuleren van een inhoudelijke opdracht in het sociale
          domein voor de nieuwe gemeente Westerkwartier en op het
          vaststellen van de daarbij behorende organisatiestructuur.

          In het voorstel zien wij nog niet op elke manier de expertise
          van de bestaande organisaties zal worden benut.
          Eerder stelden wij de vraag of in de aanbestedingsprocedure
          sprake is van verplichte overname van personeel. Dat lijkt ons
          een cruciaal gegeven: enerzijds om de expertise te behouden,
          de kennis van en verbinding met de lokale samenleving...
          ... En anderzijds kan het problemen met zich meebrengen
          omdat dan verschillende culturen bij elkaar gebracht moeten
          worden.

          De basisondersteuning wordt buiten de gemeente georgani-

          seerd, en de toegang tot de maatwerkvoorzieningen houdt de
          gemeente in eigen hand. Praktisch gezien echter werken
          medewerkers van de basisondersteuning en de consulenten
          van de maatwerkvoorzieningen, in één organisatie. Dit kan
          een basis scheppen voor loyaliteitsconflicte.
          Vanuit een integrale gedachte is de knip tussen maatwerk-

          voorziening en basisondersteuning niet een geheel logische.
          Het was zeer te overwegen geweest om beide functies onder
          te brengen in één organisatie, met een goede verantwoor- 

          dingsstructuur richting gemeente. Wij ondersteunen het

 

          belang van het houden van de gemeentelijke regie, maar dat

          geldt voor zowel de basisondersteuning als de maatwerkvoor-

          zieningen. Inhoudelijke deskundigheid in de uitvoering staat
          voorop, en regievoering kan op veel manieren plaatsvinden,
          anders dan de uitvoering zelf ter hand te nemen. 

 

          Zoals gezegd eerder stelden wij vragen over verplichte over-

          name van personeel in de aanbestedingsprocedure. Ook zijn
          wij geïnteresseerd in de financiële gevolgen van de beëin-

          diging van de subsidierelaties met de bestaande stichtingen.
          In het voorstel missen wij het financiële kader waarbinnen de
          aanbesteding plaatsvindt. Uitgaande van synergievoordelen
          als gevolg van de herindeling, stellen wij een taakstellend
          budget voor waarbinnen de aanbestedingsprocedure en de
          implementatie moet plaatsvinden.

          Samenvattend zijn wij het volgende van mening:
          * Uitvoeren van aanbesteding akkoord.
             Wel zouden we daarbij graag zien dat er rekening gehouden
             zou kunnen worden met selectiecriteria in de aanbesteding,
             zoals bijvoorbeeld:
            1. Overname van bestaand personeel
            2. Uitvoering binnen een taakstellend budget... waarvan we
                uitgaan dat bij samengaan van de (4) 'organisaties'... dàt
                lager zal liggen... in verband met synergievoordelen.
            3. Duidelijke visie op de wijze van positionering van de
                gemeentelijke consulenten in de gebiedsteams
            4. Duidelijke visie op de wijze waarop de verbinding met de
                lokale samenleving wordt gerealiseerd.
 

            -----------------------------------------------------------

          #       Motie van de coalitie werd door iedereen aangenomen,
                   behalve... door ons: GroenLinks Grootegast.

                   Reden: Onze aanvullingen op de motie werden niet over
                   genomen. Dus moesten we tegen stemmen.
                   Vreemd dat de overige partijen het normaal vonden dat
                   er geen (taakstellend) budget bij betrokken hoefde te
                   worden. Zo geven we, zoals wij er tegen aan kijken min
                   of meer: Carte Blanche...
                   Dat kan straks dus (veel) geld gaan kosten !
                   Als 4 organisaties 'samengaan', dan zou dat, wat ons
                   betreft, per definitie geld moeten besparen.
                  

          ##     Onze niet... overgenomen aanvullingen in het rood op
                   laatste stuk van de Motie:
          ------------------------------------------------------------
         
draagt het college op in ieder geval de volgende voor-
            waarden te laten vervullen:

           
uitvoering binnen een taakstellend budget met een redelijke
          besparing ten opzichte van de huidige budgetten, als gevolg
          van synergievoordelen;

 

          het borgen van het behoud van lokale kennis van de huidige
          uitvoeringsorganisaties;


          het behoud van zo veel mogelijk huidige actieve vrijwilligers;


          de overname van de medewerkers van de desbetreffende
          organisaties;


          het werken met gebiedsteams met goede verbindingen met
          de dorpen,
met een heldere visie op de wijze waarop de
          verbinding met de lokale samenleving inhoud wordt gegeven;


          het opnemen van de consulenten uit het team ‘Mens en
          Gezin’ in de gebiedsteams
, met daaraan gekoppeld een
          duidelijke visie op de wijze van positionering van de
          consulenten uit het team;


          vormgeving van de gewenste vernieuwingen.

          hierover aan de raad te rapporteren.
          -------------------------------------------------------------
          # Die laatste zin kon er wat ons betrof sowieso uit, want zoiets
             hoef je niet te benadrukken, dat is een vanzelfsprekendheid !
             ('hierover aan de raad te rapporteren'...).

* Hieronder de door ons dus... niet aangenomen motie:
 

Motie Agendapunt 8: Basisondersteuning en één toegang sociaal domein.

De Raad van de gemeente Grootegast, in vergadering bijeen op dinsdag 17
april 2018,

heeft kennis genomen van:
- het voorstel en het advies voor de Basisondersteuning en één integrale
   toegang Sociaal Domein voor de nieuwe gemeente Westerkwartier;
- de adviezen van de WMO Adviesraden in het Westerkwartier;
 

overweegt dat:
- de keuzen in en de organisatie van de basisondersteuning en toegang Sociaal
   Domein van zeer groot belang zijn voor het welzijn en de kwaliteit van de
   samenleving in de gemeente;
- een vitale succesfactor voor de vormgeving en de uitvoering hiervan de lokale
   nabijheid is;
- de gemeente een belangrijke rol dient te vervullen in de algehele sturing, een
   regierol heeft inzake het verstrekken van voorzieningen vanuit de Jeugdwet,
   Wmo, Participatiewet en de beschikbaarheid van de basisondersteuning en de
   casusregie heeft van maatwerkvoorzieningen;
 

is daarom van mening dat:
- er bij de gunning van de uitvoering aan een organisatie voorwaarden gesteld
   dienen te worden, waaraan ook voldaan moet worden;
 

draagt het college op in ieder geval de volgende voorwaarden te laten vervullen:
- het borgen van het behoud van lokale kennis van huidige
   uitvoeringsorganisaties;
- het behoud van zo veel mogelijk huidige actieve vrijwilligers;
- de overname van de medewerkers van de desbetreffende organisaties;
- het werken met gebiedsteams met goede verbindingen met de dorpen;
- het opnemen van de consulenten uit het team ‘Mens en Gezin’ in de
   gebiedsteams;
- vormgeving van de gewenste vernieuwingen;
- hierover aan de raad te rapporteren
 

en gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van

CDA,       Christen Unie    en    PvdA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


09.     Jaarplan Duurzaamheid
          Opmerkingen:|
         

          Subsidie isolatie...


          Er is een vermindering van CO2 uitstoot. Het resulteert in een
          vermindering van energiekosten voor de eigenaren van geïso-
          leerde panden.

          Subsidie collectieve duurzame initiatieven...


          Daar wordt bij energiecoöperaties mede gesproken van een
          verlaagd energiebelastingtarief waarvan deelnemers
          profiteren

          We zien graag dat die financiële voordelen blijven. Alleen al
          omdat dat een stimulering is voor duurzame initiatieven.
          Maar heel makkelijk is het allemaal niet. Zeker niet met de
          actuele berichtgeving waaronder ondermeer het Dagblad van
          het Noorden, die ten aanzien van zonneparken... kopt met:
          'Net kan zonnestroom niet aan'.  Capaciteitsproblemen.
          Het lijkt oorlog te kunnen worden tussen de natuurlijke zon
          en de door mensen kunstmatige opgewekte elektriciteit.
         
          Financiële belangen spelen een grote rol bij duurzame zaken.

          Maar die belangen kunnen ook botsen met belangrijke zaken
          zoals in het desbetreffende artikel staat: Cultuurlandschap,
          weide-vogels, voedselproductie en natuur.
                  
          In dat artikel alleen al wordt ook gesproken van: 'Lucratieve
          subsidies die het rijk geeft voor productie zonnestroom'.
          Ook wordt gerept van: 'Jacht openen op grond waar met
          flinke subsidies zonneparken kunnen worden gebouwd',
          en: 'Projectontwikkelaars die het op bouwgrond gemunt
          hebben', Ook komen zelfs begrippen als: 'goudkoorts' voor.

          Als we ook dat alles meenemen, dan dient er zeker zorg
          gedragen te worden voor een goede balans, en ons inziens

          staan wij dan ook voorhands niet per definitie negatief tegen
          een soort van regievoering.
           
          GroenLinks Grootegast vindt het verder van belang dat de
          Klimaattop     Noord Nederland ook aandacht gaf, voor wat

          deze materie betreft, de huishoudens met een smallere beurs.
          Die willen vaak wel, maar kunnen anders niet.

 

          - Bij energieneutraal bouwen ook alle bewegingen daaromheen
            en erbij meenemen. Bijvoorbeeld een vervuilende dieselauto
            op de oprit daarbij, doet afbreuk.

          - Het jaarplan laat zien dat we bezig zijn. Op de goede weg ook
            Zoals het CDA aangaf, 'De trein is op gang gekomen'.
            Dat vonden wij ook. En we gaan er dan van uit dat benodigde
            aanscherping op tal van punten daarmee dan ook op gang komt.

          - Ook wij zagen graag meer laadpalen voor elektrische auto's.

          - We ondersteunden de VVD met hun opmerking dat er ook
            naar zoiets als bijvoorbeeld waterstof gekeken moest worden.

          - Van het gas af, is het streven. Maar eerst even nadenken, hoe
            je de zaken dan goed aan gaat pakken, zoals de Christen Unie
            het juist verwoordde spreekt ook wat ons betreft vanzelf.

         
10.     Verslag informatiebijeenkomst NAM
          Op 4 april een bedrijfsbezoek gebracht met raad en college.
          Als eerste een woord van dank voor de medewerkers van de
          NAM daarbij.

          Puntje dat door ons ingebracht werd n.a.v bezoek:
          - Opmerking bij- en van de NAM op een vraag, dat aardbevingen
            in het Westerkwartier naar alle waarschijnlijkheid mee zouden
            vallen, zijn prettig om te horen, maar een dosis scepsis daarbij,
            is natuurlijk niet slecht.

          - Verder is men in Nederland anders met de gasvondst omgegaan
            dan bijvoorbeeld in Noorwegen, en of dat goed uitgepakt heeft ?

          Verder is bewustwording natuurlijk van zeer groot belang !

 

          #       Motie van VZ2000 (Fracking Pieterzijl) werd met een
                   aanpassing daarop, unaniem door ons aangenomen.