Greep uit inbreng Raadsvergadering 17-05-2016

 

06.     Te bespreken ingekomen stukken

         * Beantwoording vragen fractie VZ2000 betreffende procesbegeleider herindeling.

         Onze inbreng:

         De Raadsgroep Herindeling kwam o.a. bij elkaar in de Rotonde te

         Niekerk op 03 december 2015.  Het Herindelingsdocument werd

         behandeld. Ten aanzien van toendertijd:  bldz: 15, punt 4.2 Kwartiermaker,

         gaven wij toen het volgende aan:

         Het bestaande proces vindt plaats met bestaande mensen in de bestaande
         organisatie structuren vanuit colleges en raden.  Het mooie daaraan is dat

         het een beroep doet op goede samenwerking en: er samen uit willen komen.

         Wij vragen ons af óf een kwartiermaker/procesbegeleider dus, hier nog wel

         veel aan toe kan voegen ?

         * Het lijkt ons dat op z'n minst de vraag te stellen is: hoe deze zich zelf weer

            terug gaat verdienen !?

 

08.     Strandheem:

 

         GroenLinks Grootegast is het eens met de Gedeputeerde Staten die permanente

         bewoning niet wil toestaan.  * Uiteraard stonden wij hier alleen in !

         En voor de goede orde: deze visie hadden we altijd al !  Op 17 november gaven
         we bij toen… agendapunt 8 dat ook al aan

 

Voor zover ook GroenLinks Grootegast het ziet..., zou je je steeds minder aan de
         indruk kunnen onttrekken dat Waterschap: Noorderzijlvest verantwoordelijk

gehouden kan worden voor het storten van... dat spul... uit Ureterp. 
         Vóór die storting was het water helder ! Na die storting niet meer. 
         Wie wil het dan nóg duidelijker hebben ? Misschien een D66 Rechter die

Noorderzijlvest op 26 maart 2014 uit de brand hielp ?

 

Ons inziens kàn... het namelijk niet anders zijn, of Noorderzijlvest wist echt wel

dónders goed, welk een gevolg die zandstort van Ureterp zou hebben. En wisten

ze dat niet ? Dan zou dat tekenend moeten zijn het IQ van degenen die daar

verantwoordelijkheid dragen !  Van een Waterschap moet je namelijk kunnen

verwachten dat ze expertise in huis hebben, en die verantwoord inzetten.
        

Ook wij schatten dus in dat bij Noorderzijlvest een verantwoordelijkheid ligt om er

zorg voor te dragen dat het weer in orde komt met het water van Strandheem. 

Een stukje realiteitszin doet ons natuurlijk beseffen dat dit niet van de ene op de

andere dag in orde komt, als het uberhaupt al weer zo kan worden als vroeger ?

Maar wij zouden, met onze visie, wél willen zeggen: probeer zo goed en kwaad als

het kan, er in elk geval eens een begin mee te maken

---------------------------------------------------------------------------

         En verder ergens in de buurt van Strandheem:

         Donderdagochtend 12-05-2016: Parksterdwarsweg, overkant Strandheem.

         overal op terrein en in sloten: plastic, blikjes, hondepoep enz. Ook bleken er

         kampvuren gemaakt te zijn.  Recreanten zelf hebben natuurlijk ook een stukje

         eigen verantwoordelijkheid.

 

12.     Vaststellen 1e Voortgangsrapportage en bijbehorende begrotingswijziging

          * We gingen even op een opmerking in van VZ2000 en VVD betreffende
             het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, beter bekend als: Roundup.
             Dat middel wordt inderdaad niet verboden in Nederland, het zou ook niet
             kankerverwekkend zijn.  Maar je moet wel bekijken of je dat middel in de grond
             wilt hebben ? Wij liever niet dus.

 

          * Niet uitgesproken, maar hier ter aanvulling:
             ### Het lijkt ons toe, dat als bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie er
                    nog in 2015 haar zorgen over uitspreekt ? En als het zo is dat drinkwater-
                    bedrijven de drinkwaterwinning regelmatig moeten staken, zoals milieu-
                    organisaties aangeven, omdat de maximale concentraties van glyfosaat
                    overschreden worden ? Dat toch duidelijke signalen zijn dat dit ondanks
                    ophefverbod, toch, laten we het zomaar aangeven: dat het toch geen
                    best spul is om te gebruiken !!!

         Ons inziens geeft deze Voortgangsrapportage eigenlijk niet echt

         reden om moeilijk te doen. Maar enkele opmerkingen zijn er altijd

         te maken:

                 

         MFA Grootegast
          

         Op 16 juni 2015, onder agendapunt 13 gaven wij ondermeer aan, te veel  risico's

         te zien voor besluitneming.   Op dat moment waren er van de oorspronkelijke

         participanten nog slechts 2 solide partners over.  Onder dat agendapunt 13... was

         onze inbreng zeer uitgebreid- alsook onze vragen. Op ónze site is dat onder

         Notulen allemaal terug te vinden (Notulen van: 15-06-2015, hier op deze site).

 

         14 Dagen later, 30 juni gaven we bij: Algemene Beschouwingen nogmaals aan

         onze reserves te hebben bij realisatie van een MFA in Grootegast.  We vroegen

         ons ook toen ondermeer af hoe het stond met draagvlak inwoners, voldoende

         alternatieven die minder geld kosten en tegemoet komen aan de behoeften van

         betreffende verenigingen, en een niet sluitende en onbetrouwbare financiële

         exploitatie ?
        

         De besluitvorming werd opgeschort in afwachting van een mogelijke bijdrage uit

         het Uitvoeringsprogramma leefbaarheid van de provincie Groningen.

         De verwachting is nu dat hierover rond juni meer duidelijkheid zal komen.

         * Vraag:  "Hoeveel solide partners zijn er nu, momenteel voor het MFA ?"

         Op deze vraag krijgen we nog schriftelijk antwoord ...

 

         Onder Financiën lezen we nog dat het boekjaar 2015 afgesloten is

         met een groot voordeel op het Sociaal Domein.  Dat kan best prima
         zijn, mits mensen daardoor niet in de knel komen.

         * Net als de VVD vroegen wij ons af hoe groot het voordeelbedrag was...

13.       Motie: houtstook (CDA) werd wat afgezwakt.  Hij kreeg raadsbrede ondersteuning