Greep uit onze inbreng raadsvergadering dinsdag 17 november 2015

 

08.     Vaststellen partiŽle herziening bestemmingsplan Buitengebied
         Over Kaleweg 13 (Theetuin: Schots en Scheef) was de raad

         unaniem, welk verhaal afzonderlijke fracties ook hielden:

         Unaniem ondersteuning Collegevoorstel !

          

         Bij Kuzumerweg 18 en 18a lag het wat complexer.  Na een

         ingelaste schorsing was de raad unaniem in het toewijzen van

         nog zo'n twee maand ruimte voor desbetreffende om er onderling

         'privaatrechtelijk' uit te komen. Blijkt men er niet uit te komen ?

         Dan nemen we n.a.w. ... als raad op 21 januari 2016 een besluit.

 

         *  Dit hield in dat het gehele bestemmingsplan niet

                vastgesteld kon worden.  Dat moet dus wachten tot:

                21 januari 2016.

 

         Wij gaven qua bestemmingsplan buitengebied ook nog het

         volgende aan:

         We onderschrijven volledig het op bladzijde 12 onder 3.3.5 opge-

         nomen stuk van:  "Het is niet de bedoeling dat in verblijfs-

         recreatie-complexen permanente bewoning gaat ontstaan.

         De complexen zijn daarvoor niet bedoeld en daarvoor ook niet

         voor ingericht. Bovendien zou dit ten koste gaan van de nieuw-

         bouwruimte in de kernen".  Met in achtneming van ook dit...,

         zouden we akkoord kunnen gaan, ware het nu niet dat het hele

         bestemmingsplan nu uitgesteld is.

 

10.     Planning Gemeentelijke Herindeling
         We begrijpen dat als wij voorwaarden noemen voor een herin-

         delings-besluit, die voor ons te stellen voorwaarden zijn bij het

         herindelingsontwerp, zoals bijvoorbeeld:

         *        Er mag geen financiŽle achteruitgang burgers ontstaan

                   die aan herindeling te wijten is.

         *        Er wordt geen nieuw gemeentehuis gebouwd

       *        Belangen van dorp & buurt moeten goed behartigd

                 blijven.

       *        Geen achteruitgang voorzieningen wat aan herindeling te

                   wijten is.

         ... dat het op dit moment moeilijk is hier garanties voor te

         vragen.  Het zal voor een belangrijk deel bij die nieuw te vormen

         raad liggen. 

        

         Toch vinden we het belangrijk om het nog even aan te halen.

         En met in achtneming daarvan, zouden we ons kunnen confor-

         meren aan de planning van 1 januari 2019.

 

12.     Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Novatec

         Van de kritiek die o.a. VVD spuide, konden we ons op zich inhou-

         delijk bezien wel iets voorstellen hierop.  Maar wij zelf hadden al

         begrepen dat, gezien samenstelling, die moeilijk veranderbaar is,

         het AB (Algemeen Bestuur) naar alle waarschijnlijkheid niet snel

         tegengas zal geven aan het DB (Dagelijkse Bestuur). Als raad

         zullen we dus meer moeten sturen, controleren- en ons niet met

         kluitjes het riet in laten sturen.  VZ2000 gaf daar bij agendapunt

         9 al een goed voorbeeld van.

        

15.     Consultatie Fusie Effect Rapportage Westerwijs Ė Penta Primair
         Status: consulterend
        

         Ondanks dat je bestuurlijke fusie niet moet zien als fusie van

         scholen, vragen we ons toch af of dit nog invloed zal hebben of

         krijgen op sluiting/fusies van bestaande scholen ? En dan is de

         vraag hoe komt de spreiding van scholen er dan uit te zien ?

         En daarop alvast voortbordurende: wat zou dan de impact zijn op

         betrokkenheid ouders, leefbaarheid van de dorpen ?

    

     Fusie van scholen zou kunnen bestaan uit mogelijke vorming van

     samenwerkingsscholen. Zoals nu af en toe ook het geval.

Gemeenteraden zullen blijven gaan over aanbod/opheffen open-

bare scholen, c.q. aanbod openbaar onderwijs, wellicht ook:

samenwerkingsschool.  Als gemeenteraad moeten we ons best

doen om voldoende aanbod openbaar onderwijs te behouden.- en

toezicht op de nieuwe organisatie in verband met belangen en

financiŽn openbaar onderwijs.

        

         Verder vinden we het van belang om nog mee te geven dat twee

         stromingen goed met elkaar door een deur moeten blijven

         kunnen gaan.  Dat willen we ook nog even meegeven.

 

16.     Wijziging Verordening aanvullende inkomensondersteuning
        

         Wat betreft de verordening inkomensondersteuning: prima, mooi

         dat de inkomens grens opgetrokken wordt naar 120%. Daarmee

         kan wellicht een iets grotere doelgroep geholpen worden bij de

         participatie in de samenleving.

         We willen benadrukken dat: inzicht in het gebruik en een jaarlijks

         evaluatieverslag hierbij van belang is.

 

         Verder vindt GroenLinks Grootegast zoiets als dit eigenlijk beter

         dan de Voedselbank ! Dit is namelijk een recht ! En geen hand

         ophouden. Van belang vinden wij het verder ook dat er zorg

         gedragen dient te worden dat het allemaal zo optimaal mogelijk

         gaat werken.