Greep uit onze inbreng raadsvergadering 17-12-2013

 

10. Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Basisscholen zitten goed tot aan 2017. Is er zicht op dreiging van sluiting

daarna ? Dan zeker is het van belang om nu al na te gaan denken over

bijvoorbeeld welke voorwaarden er te scheppen zijn om dreigingen te

kunnen keren.

Vragen die je je ons inziens... dan moet stellen zijn ondermeer:

- Hoe kun je het dorp aantrekkelijker maken om te wonen- en hoe trek je

   bijvoorbeeld... jonge gezinnen met kinderen aan ?

- In hoeverre kan een nog te bouwen MFA hier straks welke rol wel- of

   niet bij spelen ?

- Is men zich voldoende bewust van... kwaliteit voor hun kind zoekende

   ouders ? Die ondermeer ook graag zien (in onze optiek ook terecht

   trouwens) dat het basisonderwijs goed aansluit op het vervolgonderwijs

 

Het realistische beeld dat periodiek al enige tijd geschetst wordt, onder-

meer in bijvoorbeeld ook:

- Rapport van bevindingen, toekomstvisie gemeente Grootegast

- Beleidsnota: "Grootegast Leefbaar" (2011 - 2015)

- Het R.I.H.P. 2013 - 2016

- Kranten... ťnzovoorts, enzovoorts... ... geeft aan dat we, hoe we het

ook wenden of keren, toch te maken krijgen met dalende leerling aantallen

Mede daardoor komen scholen in de gevarenzone. Zelfstandig doorgaan

zal dan dus toch steeds moeilijker worden.

 

Zo een stukje realiteit wil echter niet zeggen dat we ons hoofd dan maar

in de schoot moeten leggen. Het moet ons misschien des te meer aanzet-

ten tot het bedenken van oplossingen. Zo als bijvoorbeeld in hoofdstuk 6,

op bladzijde 13 in het R.I.H.P. waar een scenario voor de

Maranathaschool te Kornhorn aangegeven wordt. Zo'n scenario kunnen

we ondersteunen, mede... omdat bij concrete invulling er een stukje

dreiging wegvalt voor die school.

 

Het R.I.H.P. geeft een stukje realisme weer. Met in achtneming van wat

wij te berde brachten, en ondersteuning amendement Christen Unie kun-

nen wij het R.I.H.P. ondersteunen.

 

* Amendement Christen Unie Besluitvorming RIHP

   De raad besluit:

   het Regionaal Huisvestingsplan Onderwijs vast te stellen. met dien

   verstande dat de door de onderwijsorganisaties gestelde ondergrens

   van 85 respectievelijk 80 leerlingen niet alleen maatgevend is/moet

   zijn bij te nemen besluiten over opheffing van scholen over onze

   gemeente. Er moeten meerdere factoren (zoals kwaliteit van onderwijs

   en/of leefbaarheid) gewogen worden om tot dat besluit te komen.

 


 

11. Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening

     ... een greep uit inbreng...

 

We spreken onze teleurstelling uit dat "evenementenbeleid" vanavond

hierbij niet op het programma/agenda staat. Wij hebben daar met de

organisatie een afspraak over gemaakt, ergens op een ochtend in

september. En gaan er vanuit dat die doorgekoppeld is naar de gemeente-

secretaris, waarmee het een afspraak met het college is.

Het zou met aanpassing van de APV in december aan de raad voorgelegd

worden. Waarom ligt "herziening van het evenementenbeleid", er dus niet ?

 

* Toezegging van de voorzitter dat er voor 19 februari 2014 zou zijn.

 


 

12. Transitiearrangement Jeugdzorg

Zeker in deze tijd... zouden we bij- of met dit onderwerp dit agendapunt

willen openen met de kreet:

"Je bent een rund..., als je met onze jeugdzorg stunt"

Ons inziens belangrijke voorwaarden voor Transitie Jeugdzorg zijn, onder-

meer als gemeenten er zich voldoende op voorbereid hebben- en er vol-

doende middelen zijn. En als we alles moeten geloven, dan is er met name

op die twee punten nog wel wat werk aan de winkel.

 

Natuurlijk moet je ook verantwoordelijk durven- en willen nemen als het

moeilijk wordt, misschien juist wel zelfs als het moeilijk wordt. Niet direct

weglopen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen grenzen zijn.

En ons inziens zijn die er niet alleen, maar worden die met o.a. de

bezuinigingen zodanig overschreden, dat het ons inziens zeer moeilijk

wordt om goed verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De bezuinigingen

moeten op z'n minst... verzacht kunnen worden.

 

Wij sluiten niet uit dat gemeenten de decentralisaties, die op hen afkomen

nog veel te rooskleurig inschatten- of misschien meegaan uit een of

andere angst voor het Rijk. Maar dan komt het wat ons betreft niet goed.

Op basis van hoever onze kennis momenteel reikt zien wij ons gedwongen

om de bij de stukken aanwezig zijnde brief van H.W. van Gelder, Voorzitter

van de stuurgroep Transformatie Jeugdzorg Groningen, die gericht was aan

de Transitie Commissie Stelselherziening Jeugd, de heer Geluk te

ondersteunen.

Er moeten gewoon fatsoenlijke randvoorwaarden zitten aan het transitiear-

rangement. Helaas zien wij die onvoldoende.

 

* Wij gingen dus niet akkoord hiermee (VVD en VZ2000 ook niet)

 


 

14. Vaststellen Verordening Elektronische Kennisgeving Grootegast

Als gemeentelijke berichten alleen elektronisch worden ? Komen juist en

met name de ouderen weer in het gedrang. Waarom toch al dat hakken op

ouderen ? De regering pakt ze al aan, de PTT pakte ze aan- positie brieven-

bussen in het recente verleden, banken gaan ze aanpakken (pinautomaten)-

en nu doet de gemeente het ook... En er zullen hierin ook nog wel meer

dingen te noemen zijn... Onacceptabel: de berichtgeving in de Streekkrant

moet blijven. Als het er naast staat, en niet vervangend ? Dan mag u er wat

ons betreft desnoods zoveel op los elektroniseren als u maar wilt. Maar dus

niet in vervangende zin.

 

Om u toch ergens nog een handreiking te doen: desnoods minder interes-

sante berichten digitaal, maar de normale- tot essentiŽle info moet blijven.

Misschien volstaat dan 1 pagina ? Met zoals het nu gebracht wordt, gemeen-

telijke berichten alleen elektronisch te publiceren, kunnen we niet akkoord

gaan !

 

* Als enige partij... gingen wij niet akkoord hiermee !!!