Een greep uit... onze inbreng, raadsvergadering 18-02-2014


 

 

Bij inspreekster kwam kap- en snoeibeleid aan de orde.

Zij- e.a. maakten zich ondermeer zorgen over:

- Rigoureus kappen

- Wegen die te sterk uitgedund worden

- Verdwijnen van 300 Essen (ziekte) en geen herplanting

- Herstellen van groene bermen

- 80 Vrachtwagens per jaar met hout voor houtkachel zwembad

   En de angst is, dat voor die houtkachel gekapt wordt...

- Toeristen die over lange kale wegen moeten rijden (recreatie & toerisme ?)

- Zijn als ziek aangemerkte bomen wel zo ziek dat ze gekapt moeten worden ?

- In een coulisse landschap horen ook groene bermen

- Welk een effect heeft dit kap- en snoeibeleid op CO2 gehaltes

enzovoorts...

 

Wij stelden voor om als gemeente, samen met Staatsbosbeheer, voordat het

kap- en snoeibeleid begint, een info middag, ochtend te houden, waarbij

mensen serieus genomen worden en uitleg over van alles en nog wat gegeven

wordt.  Van gemeentekant uit leek het er helaas niet op dat men zoiets zag

zitten.  Jammer, want voor zover wij dat zien is zoiets mede ook een bijdrage

ter bevordering van een goede communicatie over en weer.

Neem mensen wel serieus in- en bij hun zorgen.


 

07. Vragenkwartier:

Banken (Rabo-Grootegast) Onze acties in Niekerk betreffende de pinautomaat

lieten overduidelijk zien dat wij niet de enigen zijn die ht veel meer... dan

alleen maar vervelend vinden dat banken en geldautomaten in de kleine dorpen

verdwijnen ?

We hebben begrepen, om maar eens wat te noemen, dat bijvoorbeeld... ook

de Provinciale Chronische zieken en Gehandicaptenraad Groningen bezwaar

gemaakt heeft tegen het verdwijnen van de laatste geldautomaten in kleine

dorpen.  Bijvoorbeeld gehandicapten kunnen niet zomaar kilometers rijden met

een rolstoel om geld op te halen bij een automaat in een ander dorp.

Opmerkelijk, dat zij van de RABOBank in onze regio... daarop nog geen reactie

kregen !  Het geeft allemaal aan dat zeer grote groepen mensen het niet met

dit alles eens zijn.

 

Vragen:

 

1. Is het college zich ervan bewust welke impact het verdwijnen van de

    Rabobank heeft op niet alleen de burgers, maar ook ondernemers qua

    transacties zoals bijvoorbeeld het afstorten van contant geld ?

 

2. GroenLinks Grootegast denkt dat een sterk midden- en klein- bedrijf van

    onschatbare waarde is.  Ook als het gaat om het bevorderen van werkgele-

    genheid voor de eigen burgers.

    Heeft u zich sterk gemaakt voor ondersteuning van dit midden- en klein-

    bedrijf doordat u in gesprek met de Rabobank, waarbij wij ervan uitgaan

    dat dit plaatsgevonden heeft..., duidelijk heeft gemaakt de sluiting van de

    plaatselijke vestiging onaanvaardbaar te vinden ?

 

    Heeft u in gesprek met de ondernemersvereniging duidelijkheid verkregen

    over het belang van behoud van de plaatselijke vestiging en over hun

    bereidheid mee te denken in oplossingsmogelijkheden ?

 

    Wat kunt u meedelen over de uitkomsten van die gesprekken ?

 

* Antwoorden waren natuurlijk niet echt bevredigend, maar we zullen zien

   hoe, of- en wat er nog mogelijk is...


 

08.   Prov. weg 131 Doezum

Partijen hielden allemaal lange verhalen.  We vroegen ons wel af, hoe

begrijpelijk dat ook wel niet kon zijn, of de heer Epema daar nu wel zo op

zat te wachten ?  Wij hielden het, ondanks dat wij ook een uitgebreidt

verhaal op het scherm hadden staan daarom toch maar kort:

 

Wij konden met het advies onze al eerder genoemde visie handhaven,

te weten: zoals de heer Epema nu bezig is, kan ie daar blijven.

(Stimuleren startende ondernemers). Komt er uitbreiding in de schuur,

waar in eerder stadium over gesproken werd, dan willen we daar, als het 

categorie 2 blijft, in principe... ook nog niet moeilijk over doen.

 

We stelden dat dit onder voorwaarden zou moeten, waarmee wij

aangaven en ook bedoelen dat we op die plek geen mega autobedrijf

willen zien ontstaan.

Ook gingen we mee met de kritische kanttekeningen die het CDA en de

PvdA maakten ten aanzien van precedentwerking.  Iets wat je zeker nu

niet uit moet sluiten.

 

* Na afloop konden we de heer Epema dan ook feliciteren.


 

09. Visie op Sociaal Domein

 

# Reactie van ons op reactie, deel 1, te weten:   "Het visie-document is te

   algemeen, te weinig richtinggevend en te weinig concreet":

 

Volgens de online-encyclopedie is de letterlijke betekenis van visie de manier

waarop je iets beschouwt, je mening en de manier waarop je naar zaken kijkt.

Een lange termijn visie is de manier waarop je de toekomst beschouwt of de

doelen die je over de tijd stelt. Het visiestuk zoals dat is opgesteld is feitelijk

niet meer dan een samenvatting van het voorgenomen rijksbeleid. Een visie

op het sociaal domein voor het Westerkwartier zou moeten gaan over de

manier waarop we het rijksbeleid in het Westerkwartier willen vormgeven.

Bovendien moet een visie voldoende kapstokken bieden voor concretisering

van deze visie in beleid. De politiek gaat over de visie, dat laten we toch

zeker niet over aan de programmamanager en het programmateam ?

Helaas geeft uw antwoord ons te weinig het vertrouwen dat we graag hadden

willen zien in de visie op het sociaal domein: een krachtige visie die voldoende

aangrijpingspunten biedt voor een Westerkwartierse aanpak !

 

# Reactie van ons op reactie, deel 2, te weten: "Eigen kracht versus dorps-

gemeenschappen en kwetsbare burger"

 

Het is spijtig dat u met uw reactie de suggestie wekt dat GroenLinks alle

ondersteuning door professionals uit handen zou willen geven en daarmee

mensen in de kou zou willen laten staan. In de afgelopen 4 jaar heeft

GroenLinks meerdere malen het tegendeel aangetoond. Als meest recente

voorbeeld noemen wij de keuze van het college om de gemeentelijke

informatievoorziening niet langer beschikbaar te stellen voor de meest

kwetsbare burgers. Juist wij... zijn de enige partij die actief heeft gepleit

om in dit opzicht wl de professionele ondersteuning te bieden die nodig is !

De visie ontbeert de noodzakelijke nuancering en een andere manier van

kijken naar verantwoordelijkheden tussen burgers en bestuur. Ook in dit

opzicht stelt uw antwoord ons niet gerust en zullen wij ook in de komende

bestuursperiode inzetten op daadwerkelijk anders denken en anders doen !


 

10. Evenementenbeleid

De vraag is: als in alle ons omringende gemeenten de mogelijkheden ruimer

zijn... en we, althans dat wordt gesteld: opgaan in n groot

Westerkwartier, en dan, zo is onze inschatting althans, u toch n.a.w. niet

zult ontkomen aan gelijktrekking van tal van zaken ? Waarom probeert de

gemeente Grootegast dan al niet vast zaken zoals dit evenementenbeleid

gelijk te trekken met die andere fusiepartners, die bij doorgaan van dit

stukje evenementenbeleid, en voor zover wij het juist zien, daar ruimer

mee omgaan ?  Wij vragen: maak van die zes keer, negen keer. Dan lijken

we nog steeds strakker in het jasje te zitten dan de ons omliggende

gemeenten, maar dan kan men er wel mee leven, zeker als daarbij, zoals u

wellicht... nu al doet, bijzondere momenten uitsluit van beperkingen zoals

bijvoorbeeld: Oud en Nieuw, feestweken en dergelijke...

 

* Antwoord was dat het bij zes keer zou blijven.  Wij gaven daarop aan dit

terug te zullen koppelen, en er op terug zouden komen !


 

11. Wijziging legesverordening

We gingen akkoord, maar wel met de opmerking, iets wat wij al vaker aan

hebben gegeven, dat de IDKaart, die burgers verplichtend opgelegd wordt...,

op z'n minst gratis moet zijn.  De kosten daarvan zouden niet bij de

gemeente moeten komen te liggen, maar bij het Rijk.