Raadsvergadering 18-09-2018

                                              * Greep uit onze inbreng...

06.     Te bespreken ingekomen stukken
          RIGG / PGZ

 

          GroenLinks Grootegast brengt de door ons gemaakte reactie bij de behandeling
          van het raadsvoorstel in juni...  in herinnering, dat het van belang is, om minder
          reactief te zijn- en meer te sturen aan de voorkant van het proces.
          Vanuit dat oogpunt bevreemdt het ons dat de GR PG&Z verzoekt om een
          begrotingswijziging terwijl het bedrijfsplan 2018-2020 nog niet gereed is.

          Het zal toch niet zo zijn dat gemeenteraden lijdzaam instemmen met iedere
          financiële overschrijding, zonder dat daar een gezonde onderbouwing voor is
          gegeven, met inzicht in de reden van de overschrijding van het aanvankelijk
          vastgestelde financiële kader.

          Wij ondersteunen uw voorstel om een inhoudelijke reactie te willen ontvangen
          op de in juni ingebrachte zienswijze, en daaraan toegevoegd dat een inhoudelijke
          onderbouwing van begrotings-overschrijdingen  gerelateerd moet zijn aan een
          bedrijfsplan dat inzichtelijk maakt hoe taken en verantwoordelijkheden in relatie
          tot de opdracht van de GR worden  weggezet.


07.     Vragenkwartier:
          Misschien zou ik dit punt niet aan de orde stellen als we twintig jaar verder
          waren.  Maar op dit moment lijkt mij het nog valide om te doen.
          Op 6 september deze maand, kwam tijdens een mediadebat ‘iets’ naar boven
          over de kosten regionale omroepen.  De bekendmakingen van gemeenten zouden
          voortaan online moeten worden gepubliceerd in plaats van in de lokale huis-aan-
         huisbladen, zo staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Raymond Knops.
         * Vraag: Zou het voor voornemen van de staatssecretaris om de
                        verplichting te schrappen…, ook reden voor het college
                        kunnen zijn om van de publicatie in de lokale huis-aan-
                        huisbladen af te stappen ?

09.     Krediet Margriet / Starkenborgkanaal

         We lezen onder andere: … In de Raadsvergadering van juni jongstleden heeft u
         besloten om géén vangrail te plaatsen…
         GroenLinks Grootegast gaf toen aan, voor een vangrail te zijn, mits in combinatie
         met andere te implementeren opties, waarbij wij altijd aangegeven hebben… iets
         om eruit te komen, als je er nu eenmaal toch inkomt.
        
         * We hadden vragen o.a. over inschakelen- en hoe ? Van ‘deskundigen’
         * Ons inziens voegde het voorliggende voorstel te weinig toe aan de veiligheid
          De weg blijft wel 80 kilometer.
          Al bij al, konden we, net als: VZ2000, nu nog niet akkoord gaan met beschikbaar
          stellen van het krediet van: € 67.000.
          Omdat we daarmee een minderheid vormden in de raad werd het krediet toch
          wel beschikbaar gesteld.

10.     Intrekken verordening Ruimte en Inrichtingseisen
         Peuterspeelzalen
         * Zoals met veel zaken, is ook hier, buiten de raadsstukken, meer over te lezen.
            En op basis daarvan, stellen we, dat het financiële aspect voor ouders een
            aandachtspunt kan zijn, waar in sommige gevallen rekening mee gehouden zou
            moeten worden.