Greep uit onze inbreng: Raadsvergadering 18-11-2014

 

08.      Vaststellen beleidsplan sociaal domein

 

Eerder hebben we als GroenLinks aangegeven de uitvoering van het beleid

in het sociale domein positief kritisch te zullen volgen.  Het voorliggende stuk

is algemeen van aard en staat vol goede voornemens.   

Bij het college hebben wij een aantal punten onder de aandacht gebracht:

 

a:       De ondersteuning van mantelzorgers, meer dan alleen de realisatie
         van een steunpunt, maar ook door bijvoorbeeld respijtzorg te

         organiseren

b:       De afstemming tussen gemeente en zorgverzekeraars als het gaat
         om de spilfunctie van de wijkverpleegkundige: wat gaat het college
         doen om de taken van de wijkverpleegkundige daadwerkelijk goed
         af te stemmen op het gemeentelijk domein ?
c:       Re- realisatie van plaatsen beschermd wonen voor ouderen bij:

Het Hoge Heem

d:       Toegangstaken Bureau Jeugdzorg fysiek vormgeven op de scholen

         geen draaideur-circus, maar duurzaam perspectief met

         daadwerkelijke uitstroom voor mensen zonder werk, door het

         scheppen van duurzame arbeidsplaatsen

 

Met het verzoek zoveel mogelijk rekening  te houden met deze aandachts-

punten gaan wij akkoord met het voorstel.

 

* noot:  Bij dit agendapunt gaf de voorzitter aan dat de gemeenteraad...

   hulp huishouden zelf afgeschaft had.  Volgens ons, hadden wij... inzake

   dat... ten opzichte van de rest van de héle gemeenteraad... een ànder

   standpunt !  Zie daarvoor ook de Notulen hier op deze site van:

   01-07-2014, punt 13

   21-19-2014, punt 13

 

 

09.      Verordening jeugdhulp

 

GroenLinks is voorstander van goede jeugdhulp, zo vroeg en zo preventief

mogelijk.   Met toch blijvend de vraag in het hoofd houdend, van: Hoe gaat

het college om met het spanningsveld tussen enerzijds die hulp bieden die

nodig is… en anderzijds het in de hand houden van de kosten ? 

Zijn we bereid akkoord te gaan met het voorstel.

 

10.      Verordening maatschappelijke ondersteuning

Met verwijzing naar de eerder door ons gemaakte opmerkingen bij

agendapunt 8… zullen we niet tegen het voorstel zijn.

 

11.      Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015

Akkoord

 

12.      Vaststelling verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Akkoord

 

13.      Vaststelling verordening tegenprestatie 2015

 

Bij deze verordening draait het om het verrichten van maatschappelijk

nuttige activiteiten als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering.

Het begrip tegenprestatie is in de wet vastgelegd.  Eerder hebben we al

al aangegeven van mening te zijn dat van iemand zonder werk gevraagd mag

worden zijn best te doen om werk te krijgen.  Van alle burgers mogen maat-

schappelijk nuttige activiteiten worden verwacht, en die staan dan ook wat

ons betreft los van het gegeven of iemand al dan niet werkloos is.

We blijven tegenstander van deze verordening. Het feit dat het in de wet is

vastgelegd… maakt dat wij onder protest… akkoord gaan met deze

verordening- en wij vragen uw college de nadruk te leggen op reintegratie in

plaats van het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten.

 

15.     Voorziening Huisvesting Onderwijs
Hoe staat de vermindering van € 120.000,- in verhouding met tot wat

         gepland zou zijn voor onderhoud en aanpassingen en de doorlopende

         kapitaallasten ?

 

En ligt er nog een claim op gemeentelijke middelen voor wegwerken

achterstallig onderhoud- of nog te plegen aanpassingen voordat  

verantwoordelijkheid en middelen overgaan naar de schoolbesturen ?