Greep uit inbreng GroenLinks Grootegast op 19-03-2013

 

 

07. Vragenkwartier:

N.a.v. het bericht, dat Grootegast net als 51 andere gemeenten op

de "B"-lijst staat van de onderwijsinspectie. Grootegast voldoet niet

aan de minimumeisen, die gesteld zijn aan toezicht en handhaving

van kinderopvang.

 

Vragen van ons daarover:

- Vindt u ook dat het van groot belang is dat het toezicht op opvang

  van merendeels jonge kinderen- en de toezicht op de kwaliteit

  daarvan op orde is ?

- Kan het college aangeven wat de oorzaken zijn dat we op die:

  "B" lijst staan ? Waarom worden taken niet uitgevoerd ?

- Welke verbeteringen zijn cq worden nu in gang gezet ?

- Wanneer zijn de verbeteringen doorgevoerd ?

- Op welke punten voldoet de gemeente niet aan de wettelijke eisen

  cq welke wettelijke taken voert de gemeente, naar het oordeel van

  de Inspectie onvoldoende uit ?

 

  PvdA

  Wat zijn de minimumeisen ? Welke inspecties zijn niet uitgevoerd ?

  Is er voor deze inspecties voldoende begroot ?

  De gemeente is  ook verantwoordelijk voor de inspectie door de

  GGD in de gastoudergezinnen. Hierbij gaat het om screening

  (ouders), hygiŽne, kwalificering enz. Zijn deze inspecties

  uitgevoerd ?

  De lijst is van 2011. We nemen aan, dat bovenstaand feit al langer

  bekend is bij de Gemeente. Is er in 2012 voldoende aandacht aan

  besteed, zodat Grootegast in het verslag van 2012 weer op de:

  "A"-lijst staat ?

 

Wethouder PvdA meende nog even te moeten zeggen dat de PvdA de

bťtere vragen stelde hier ?

 

08. Vaststellen herziene grondexploitatie

We konden er erg detaillistisch op ingaan, maar gezien omstandigheden

zoals deze nu eenmaal zijn vonden we dat geen meerwaarde hebben. 

Wel gaven we aan wel eens met de CDA te zijn dat we 'de moed erin

moeten houden',  maar tegelijkertijd gaven we daarop wel aan het niet

met hun eens te zijn inzake geopperde ideeŽn om grondprijzen te

verhogen.  Zeker zoals het allemaal nu is zullen verhoogde grondprijzen

in elk geval niet helpen bij de problemen.

Ook vroegen we ons af of de tuingrondprijs verhogen wel een goede

optie was ?

 

10. Initiatiefvoorstel Startersregeling

 

Over de startersregeling zijn vele kritische vragen te stellen. Maar na

alles meermaals op een rij gezet te hebben, denken we dat we kunnen

volstaan met het volgende:

- Waak er zorgvuldig voor dat mensen niet in verleiding gebracht worden

  om met buitenproportionele kredieten meer te lenen dan voor hen

  verantwoord is. Het moet allemaal niet leiden tot bijvoorbeeld weer een

  soort van tophypotheken waardoor weer problemen gaan ontstaan.

  Ook niet na die drie jaar !

- We hopen dat de verwachtingen... van meer verdienen voor starters,

  ondanks de crisis uit zullen komen, en zij goede vooruitzichten en goede

  arbeidsperspectieven zullen hebben enzovoorts...

 

Of dit plan het ei van Columbus is, is moeilijk te zeggen. Maar niets doen

lijkt ons ook geen optie, dus wensen wij dit plan, met inachtneming van

wat we aangegeven hebben succes toe.

 

Wel moet ook gekeken worden naar bestaande woningen in plaats van

alleen maar nieuwbouw.  Zoiets stond ook in de plannen, maar we vonden

het van belang dit toch nog even te benadrukken.

Wel blijft het jammer dat huurders, ondanks dat we de opzet van deze 

regeling in deze vorm begrijpen, niet meegenomen worden. 
 

 


 

 

11. Rapport "Grenzeloos Gunnen" (advies gemeentelijke herindeling)

 

Voorzitter,

GroenLinks Grootegast heeft altijd gezegd: voor herindeling te zijn.

Maar ook op onze website is te lezen, onder bepaalde voorwaarden,
waaronder dat het geen (financiŽle) achteruitgang mag betekenen voor
de burgers.

 

De reden dat wij daar niet direct... op tegen zijn is gelegen in het feit...

dat alle taken die op de gemeenten afkomen, dikwijl kwalitatief niet ver-

antwoord door een klein ambtenarenapparaat uit te voeren zullen zijn.

En daardoor zal uiteindelijk het belang van de burger in kleine gemeenten

onvoldoende gewaarborgd zijn.

 

Een belangrijkste voorwaarde die Groen Links ook stelt is dat de burgers

betrokken moeten zijn- en worden bij het proces van herindeling.

Bij het gepresenteerde herindelingsmodel, waarin het aantal Groninger

gemeenten wordt teruggebracht van 23 naar 6 blijkt dat hier nog een

slag te maken is. Men verzuimde de bevolking hierbij te betrekken.

In hoeverre er daarbij sprake was van echt verzuim is ons inziens nog

wel voer voor discussie...

 

Herindeling is een onderwerp waar al jarenlang sprake van is.

De urgentie neemt toe, door de decentralisatiemaatregelen die van

regeringszijde worden genomen. Wij zijn niet altijd tegenstander van

decentralisaties, want lokaal kunnen zaken vaak beter ingeschat worden,

wat nodig is voor de burgers... dan op afstand door rijk of provincie.

Dat de decentralisaties gepaard gaan met onverantwoord... hoge

bezuinigingen, vinden we daarbij dan wel gewoon een heel erg slechte

zaak !

 

Als er een moment is, dan is zeker nu... het moment daar om met burgers

in gesprek te gaan om draagvlak te creŽren en het proces van onderop

gestalte te geven. Actief de gemeentes ingaan, in gesprek met verschil-

lende groeperingen. Goed luisteren naar wat er leeft, en op de verschil-

lende niveauís van betrokkenheid duidelijk maken waarom herindeling van

belang is... en hoe juist het belang van die individuele burger wordt

verbeterd door herindeling.

 

Of het nu gaat om een vereniging van plattelandsvrouwen, een onder-

nemersverband, vrijwilligersorganisaties, dorpsbelangenverenigingen,

culturele of welzijnsorganisaties: op ieder niveau moet de politiek in staat

zijn het belang van herindeling duidelijk te maken en vooral te luisteren

naar wat er in die kringen van burgers waar het dagelijkse leven vorm

krijgt... speelt.

 

GroenLinks is voor een campagne op provinciaal niveau die de opdracht

krijgt het proces van herindeling van onderop plaats te laten vinden door

draagvlak te creŽren bij burgers en groepen burgers.

 

In deze campagne gaan landelijke, provinciale maar vooral ook lokale

politici in gesprek met de burgers, over verschillende onderwerpen die

leven bij de burger, zoals bijvoorbeeld:

 

Hoe duurzaam is de visie op herindeling:wordt die ingegeven door de waan

van de dag, dat wil zeggen het huidige regeringsbeleid, of is er sprake van

een duurzame ontwikkeling, waarbij herindeling een noodzakelijk besef van

voortschrijdend inzicht is ?

 

Hoe borgen we de financiŽle belangen van de individuele gemeenten, als

niet iedere gemeente er financieel even goed bij staat ? Ook voor burgers

is het van belang te weten dat de in jaren opgebouwde financiŽle voor-

delen, ook na herindeling niet direct in rook opgaan. Dat het niet gaat om

nieuwe gemeentehuizen en om nieuwe ingewikkelde en geldverslindende

constructies, maar om de politieke macht zo laag mogelijk te leggen.

 

Hoe ga je om met de paradox dat decentralisaties uitgaan van de

gedachte dat de gemeente dichter bij de burger staat dan provincie of rijk,

maar dat tegelijkertijd de toenemende grootte van de gemeentes de

afstand tussen burger en lokaal bestuur doet vergroten? Kortom hoe zorg

je ervoor dat opschaling van de gemeenteomvang, juist leidt tot een

grotere betrokkenheid tussen bestuur en burger ? Groen Links is ervan

overtuigd dat dat kan, maar maak het wel en vooral duidelijk in gesprek

met de burger en bepaal de vorm na goed geluisterd te hebben hoe de

burgers in het betreffende gebied erover denken.

 

Kortom voorzitter, wij zien Grenzeloos Grunnen als een nota die het

onderwerp herindeling uitdrukkelijk op de agenda heeft geplaatst.

 

Het vervolg moet zijn een actieve, en gefaciliteerde campagne om van

onderop het proces van herindeling gestalte te geven door instelling van

een taskforce. (speciaal commitee van "experts"). Deze campagne moet als

opdracht krijgen burgerinitiatieven te stimuleren en te faciliteren gericht op

herindeling en op die wijze draagvlak te creeren voor herindeling.

 

GroenLinks is uiteraard bereid verantwoordelijkheid te nemen in een dergelijk

proces, zowel op provinciaal als lokaal niveau wil Groen Links haar steentje

bijdragen aan een dergelijke campagne.

 

En laten we dan ook een transparant en doelmatig proces voeren, met

volstrekte duidelijkheid naar inhoud en tijd zodat de burgers weten wat er

gaat gebeuren en op welke manier zij ervoor kunnen zorgen dat hun

belangen goed en beter gewaarborgd blijven in de toekomst.

 

* PvdA en CDA gaven duidelijk aan geen referendum te willen !!!